Rozhranie: P01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Typ záznamu P01

Rozhranie platí od roku 2013

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_P01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_P01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_P01 3 1  
NAZZAR   ÁNO varchar 150   Názov zariadenia 0_P01 5 1  
SIDZAR_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec zariadenia 0_P01 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_P01 7 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_P01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_P01 9 1  
IDENTIFZAR ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_P01 4 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_P01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_P01 11 1  
CISR_ODB   ÁNO varchar 3 OP1_2201 Odborné zameranie v zdravotníckej štatistike 2201   1  
UTV_POC     integer 10 OP1_2201 Útvary-počet 2201   2  
POS_PRED     integer 10 OP1_2201 PostelePredošléObdobie 2201   3  
POS_ZMENA_1     integer 10 OP1_2201 Postele1zmenaPrirastokÚbytok 2201   4  
DATUM_ZMENA_1     date   OP1_2201 Dátum1zmena 2201   5  
POS_ZMENA_2     integer 10 OP1_2201 Postele2zmenaPrirastokÚbytok 2201   6  
DATUM_ZMENA_2     date   OP1_2201 Dátum2zmena 2201   7  
POS_SLED     integer 10 OP1_2201 PosteleSledovanéObdobie 2201   9  
POS_SLED_DETI     integer 10 OP1_2201 PosteleSledovanéObdobiePreDeti 2201   10  
PAC_PRIB_PRIJ     integer 10 OP1_2201 PacientiPribudliPrijatím 2201   11  
PAC_PRIB_PREVZ     integer 10 OP1_2201 PacientiPribudliPrevzatím 2201   12  
PAC_UBUD_PREPUS     integer 10 OP1_2201 PacientiUbudliPrepustením 2201   13  
PAC_UBUD_UMRTIM     integer 10 OP1_2201 PacientiUbudliÚmrtím 2201   14  
PAC_UBUD_ODOVZD     integer 10 OP1_2201 PacientiUbudliOdovzdaním 2201   15  
OS_DNI_POC     integer 10 OP1_2201 OšetrovacieDniPočet 2201   16  
OS_DNI_NEVYUZ     integer 10 OP1_2201 OšetrovacieDniNevyužitáKapacita 2201   17  
PRAC_MIES_LEK     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaLekári 2201   19  
PRAC_MIES_SES_SP     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaSestrySpolu 2201   20  
PRAC_MIES_SES_PP     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaSestryPriPosteli 2201   21  
PRAC_MIES_SAN_PP     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaSanitáriPriPosteli 2201   22  
POS_AVG     float 2 OP1_2201 PostelePriemerné 2201   8 ÁNO
OS_DNI_SKUT     integer 10 OP1_2201 OšetrovacieDniSkutočnáKapacita 2201   18 ÁNO
pos_sled_spolu     integer 10   PosteleSledovanéObdobie-ZZspolu 2203 1 3 ÁNO
pos_pred_spolu     integer 10   PostelePredošléObdobie-ZZspolu 2203 1 1 ÁNO
pos_zmena_spolu     integer 10   PosteleZmenaPrírastokÚbytok-ZZspolu 2203 1 2 ÁNO
pac_prib_prevz_spolu     integer 10   PacientiPribudliPrevzatím-ZZspolu 2203 1 4 ÁNO
pac_ubud_odovzd_sp     integer 10   PacientiUbudliOdovzdaním-ZZspolu 2203 1 5 ÁNO
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2201: Počet postelí na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť väčší alebo rovný počtu postelí vyhradených starostlivosti o deti v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/." Forcheck(i, RiS9>=RiS10) 2201 i={1-PR}   RiS10  
2 "Modul 2201: Počet postelí na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť rovný súčtu postelí z predošlého obdobia + zmeny postelí v R"+i+"S3 + R"+i+"S4 + R"+i+"S6 /POS_PRED+POS_ZMENA_1+POS_ZMENA_2/." Forcheck(i, RiS9==(RiS3 + RiS4 + RiS6)) 2201 i={1-PR}   RiS9  
3 "Modul 2201: Počet pracovných miest sestier v R"+i+"S20 /PRAC_MIES_SES_SP/ musí byť väčší alebo rovný počtu pracovných miest sestier pri posteli chorého v R"+i+"S21 /PRAC_MIES_SES_PP/." Forcheck(i, RiS20>=RiS21) 2201 i={1-PR}   RiS21  
4 "Modul 2201: Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený Kód odborného zamerania útvaru 007, 051, 104, 105, 107, 108, 109, 114, 116, 140, 145, 153, 154, 155, hodnota v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť rovná hodnote v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/." FORCHECK(i, IF ((RiS1=='007' OR RiS1=='051' OR RiS1=='104' OR RiS1=='105' OR RiS1=='107' OR RiS1=='108' OR RiS1=='109' OR RiS1=='114' OR RiS1=='116' OR RiS1=='140' OR RiS1=='145' OR RiS1=='153' OR RiS1=='154' OR RiS1=='155') , (RiS10==RiS9) , TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS9  
5 "Modul 2201: Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený Kód odborného zamerania útvaru 060, 074 alebo 098, postele vyhradené starostlivosti o deti v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/ sa nevypĺňajú." FORCHECK(i, IF ((RiS1=='060' OR RiS1=='074' OR RiS1=='098') , ISNULL(RiS10) OR RiS10 ==0, TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS10  
6 "Orientačná kontrola modulu 2201: Súčet pacientov, ktorí pribudli prevzatím z iných útvarov v stĺpci 12 /PAC_PRIB_PREVZ/ by mal byť rovný súčtu pacientov, ktorí ubudli odovzdaním na iné útvary v stĺpci 15 /PAC_UBUD_ODOVZD/." Check(Sum(i, RiSx)==Sum(i, RiSy)) 2201 i={1-PR};x={12};y={15}   RiSy ÁNO
7 "Orientačná kontrola modulu 2201: Počet ošetrovacích dní v R"+i+"S16 /OS_DNI_POC/ by mal byť menší alebo rovný skutočnej posteľovej kapacite v počte ošetrovacích dní v R"+i+"S18." Forcheck(i, RiS16<=RiS18) 2201 i={1-PR}   RiS18 ÁNO
8 "Modul 2201: Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený kód detskej a pediatrickej odbornosti, počet postelí na konci obdobia v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť rovný počtu postelí pre deti v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/." FORCHECK(i, IF ((RiS1=='017' OR RiS1=='156' OR RiS1=='163' OR RiS1=='199' OR RiS1=='203' OR RiS1=='323' OR RiS1=='329' OR RiS1=='331' OR RiS1=='332' OR RiS1=='336' OR RiS1=='393' OR RiS1=='707' OR RiS1=='708') , (RiS10==RiS9) , TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS10  
10 "Modul 2201: Ak je vyplnený iba jeden riadok, tak musí byť prázdny S12 /PAC_PRIB_PREVZ/ a S15 /PAC_UBUD_ODOVZD/." Check(IF ((SUM(i, 1) == 1), ISNULL (R1S12) AND ISNULL(R1S15), TRUE)) 2201 i={1-PR}   R1S12  
11 "Modul 2201: Na konci predchádzajúceho alebo sledovaného obdobia by mali byť vyplnené postele - S3 a S9 /POS_PRED, POS_SLED/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185." Forcheck(i, IF((RiS1 <> '185'), (RiS3 + RiS9 >0), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS9 ÁNO
12 "Modul 2201: Ak sú uvedené sestry spolu v R"+i+"S20 /PRAC_MIES_SES_SP/, musí byť aj údaj sestry pri posteli v R"+i+"S21 /PRAC_MIES_SES_PP/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185." Forcheck(i, IF (NOT ISNULL(RiS20) AND (RiS1 <> '185'), NOT ISNULL(RiS21), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
14 "Operačné sály /kód 185 číselníka CISR_ODB/ nemajú posteľový fond - S3 a S9 /POS_PRED, POS_SLED/ ostanú prázdne!" Forcheck(i, IF(RiS1=='185', (RiS3+RiS9==0) OR ISNULL(RiS3+RiS9), TRUE)) 2201 i={1-PR}      
16 "Operačné sály /kód 185 číselníka CISR_ODB/ nemajú posteľový fond - uvádza sa len personál /vyplnia sa iba položky UTV_POC, PRAC_MIES_LEK, PRAC_MIES_SES_SP, PRAC_MIES_SES_PP, PRAC_MIES_SAN_PP/." Forcheck(i, IF(RiS1=='185', ISNULL(RiS3) AND ISNULL(RiS4) AND ISNULL(RiS6) AND (ISNULL(RiS9) OR RiS9==0) AND ISNULL(RiS10) AND ISNULL(RiS11) AND ISNULL(RiS12) AND ISNULL(RiS13) AND ISNULL(RiS14) AND ISNULL(RiS15) AND ISNULL(RiS16) AND ISNULL(RiS17), TRUE)) 2201 i={1-PR}      
17 "Zrušený posteľový útvar nemôže mať počet v R"+i+"S2 /ak POS_PRED+POS_ZMENA_1+POS_ZMENA_2 je prázdne, tak UTV_POC je prázdne/!" Forcheck(i, IF(RiS3+RiS4+RiS6==0 AND (RiS1 <> '185'), ISNULL(RiS2), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS2 ÁNO
18 "Existujúci posteľový útvar /POS_SLED/ musí mať počet v R"+i+"S2 /UTV_POC/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185." Forcheck(i, IF(RiS9>0 AND (RiS1 <> '185'), NOT ISNULL(RiS2), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS2 ÁNO
19 "Modul 2201: Ak je zmena v R"+i+"S4 /POS_ZMENA_1/, musí byť uvedený dátum v S5 /DATUM_ZMENA_1/!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS4), NOT ISNULL(RiS5), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS5  
20 "Modul 2201: Ak je zmena v R"+i+"S6 /POS_ZMENA_2/, musí byť uvedený dátum v S7 /DATUM_ZMENA_2/!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6), NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS7  
21 "Modul 2201: Údaj v R"+i+"S17 /OS_DNI_NEVYUZ/ nesmie byť záporné číslo." Forcheck(i, RiS17>= 0) 2201 i={1-PR}   RiS17  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):