Rozhranie: A06 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky

Typ záznamu A06

Rozhranie platí od roku 2012

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A06 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A06 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A06 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A06 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A06 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A06 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A06 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A06 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A06 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A06 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A06 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_0018     integer 10   Vyšetrenia-0-18 3101 1 2  
VYS_NOV_VCH_0018     integer 10   VyšetreniaNovorodencaSVrodenouChybou-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_19     integer 10   Vyšetrenia-19+ 3101 2 2  
VYS_ROD     integer 10   VyšetrenéRodiny 3131 1 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
VYSL_CHROM_ONKO_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéOnkocytogenetikaPostnatálne 3121 1 2  
VYSL_CHROM_OST_PREN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéOstatnéPrenatálne 3121 2 1  
VYSL_CHROM_OST_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéOstatnéPostnatálne 3121 2 2  
VYSL_FISH_ONKO_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneFISH OnkocytogenetikaPostnatálne 3121 3 2  
VYSL_FISH_OST_PREN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneFISH OstatnéPrenatálne 3121 4 1  
VYSL_FISH_OST_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneFISH OstatnéPostnatálne 3121 4 2  
VYSL_DNA_ONKO_PREN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneDNA OnkocytogenetikaPrenatálne 3121 5 1  
VYSL_DNA_OST_PREN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneDNA OstatnéPrenatálne 3121 6 1  
VYSL_DNA_ONKO_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneDNA OnkocytogenetikaPostnatálne 3121 5 2  
VYSL_DNA_OST_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneDNA OstatnéPostnatálne 3121 6 2  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', NOT ISNULL(M3101R1S1) OR NOT ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_A06        
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/." Forcheck(i, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', M3101RiS1>=M3101RiS2, TRUE)) 0_A06 i={1-2}   M3101RiS1  
3 "Modul 3101: Počet vyšetrení spolu v R1S2 /VYS_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení novorodencov s vrodenou chybou v R1S3 /VYS_NOV_VCH_0018/." Check(R1S2>=R1S3) 3101     R1S2  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):