Rozhranie: A02 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie

Typ záznamu A02

Rozhranie platí od roku 2012

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sídla odborného útvaru 0_A02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A02 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_PD_0018     integer 10   NávštevyDispenzarPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_LEK_PD_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáraUDispenzarPacienta-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_PD_19     integer 10   NávštevyDispenzarPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_LEK_PD_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáraUDispenzarPacienta-19+ 3101 2 3  
PDN     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoDispenzáraVSledovObdobí 3201 1 1  
PDN_DM     integer 10   PacientiPrijatíNovíDoDispenzáraVSledovObdobí-DiagnostNaDM 3201 1 2  
PD_VYRAD     integer 10   PacientiVyradeníZDispenzára 3201 1 3  
PD     integer 10   PacientiDispenzarNaKonciSledovObdobia 3201 1 4  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA2_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
PD_SOCH     integer 10 OA2_3204 PacientiDispenzarSoSprievOchorNaKonciSledovObd 3204   2  
PDN_SOCH     integer 10 OA2_3204 PacientiDispenzarNovíSoSprievOchorDiagnostVPosl12Mes 3204   3  
PD_UT_E10     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotSDiabMellitusTypu1 3220 1 1  
PD_UT_POR_ZN_E10     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovSDiabMellitusTypu1 3220 1 2  
PD_UT_E11     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotSDiabMellitusTypu2 3220 2 1  
PD_UT_POR_ZN_E11     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovSDiabMellitusTypu2 3220 2 2  
PD_UT_O24     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotGestačnýDiabMellitus 3220 3 1  
PD_UT_POR_ZN_O24     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovGestačnýDM 3220 3 2  
CIS_VS10_1     varchar 5 OA2_3210 Veková skupina pacienta 3210 1    
CIS_POHL1     varchar 1 OA2_3210 Pohlavie pacienta 3210 2    
PD_E10     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarDiabMellitusTyp1 3210 3    
PD_E11     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarDiabMellitusTyp2 3210 4    
PD_O24     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarGestačnýDiabMellitus 3210 5    
PD_E12_14     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarInéTypyDiabMellitus 3210 6    
CIS_VS10_2     varchar 5 OA2_3211 Veková skupina pacienta 3211 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA2_3211 Pohlavie pacienta 3211 2    
PDN_E10     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíDiabMellitusTyp1 3211 3    
PDN_E11     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíDiabMellitusTyp2 3211 4    
PDN_O24     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíGestačnýDiabMellitus 3211 5    
PDN_E12_14     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíInéTypyDiabMellitus 3211 6    
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
PD_DIAB_MEL_SUM     integer 10   PacientiDispenzarDiabMelitSum 3201 1 5 ÁNO
PDN_DIAB_MEL_SUM     integer 10   PacientiDispenzarNoviDiabMelitSum 3201 1 6 ÁNO
PD_DIAB_SUM     integer 10   PacientiDispenzarDiabSum 3201 1 7 ÁNO
CIS_VS11     varchar 5 OA2_3401 Veková skupina 3401 1    
CIS_POHL3     varchar 1 OA2_3401 Pohlavie pacienta 3401 2    
PD_DIAB_REZIM     integer 10 OA2_3401 PacientiDispenzarDiabRezimoveOpatrenie 3401 3    
PD_DIAB_PA_MON     integer 10 OA2_3401 PacientiDispenzarDiabPeroralneAntidiabetikaMonoterapia 3401 4    
PD_DIAB_PA_DVOJ     integer 10 OA2_3401 PacientiDispenzarDiabPeroralneAntidiabetikaDvojkombinacia 3401 5    
PD_DIAB_PA_TROJ     integer 10 OA2_3401 PacientiDispenzarDiabPeroralneAntidiabetikaTrojkombinacia 3401 6    
PD_DIAB_IN_KR     integer 10 OA2_3401 PacientiDispenzarDiabInzulinomKonzervatRezim 3401 7    
PD_DIAB_IN_IR     integer 10 OA2_3401 PacientiDispenzarDiabInzulinomIntenzifikRezim 3401 8    
PD_DIAB_IN_IP     integer 10 OA2_3401 PacientiDispenzarDiabInzulinomKontinualneInzulinovaPumpa 3401 9    
M_3401_MUZI     integer 6   Suma mužov z M3401 9003 1 1 ÁNO
M_3401_ZENY     integer 6   Suma žien z M3401 9003 1 2 ÁNO
M_3210_MUZI     integer 6   Suma mužov z M3210 9003 2 1 ÁNO
M_3210_ZENY     integer 6   Suma žien z M3210 9003 2 2 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101        
2 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev dispenzarizovaného pacienta-diabetika v R"+i+"S2 /NAV_PD/." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3101 i={1-2}   RiS1  
3 "Modul 3201: Počet osôb prijatých do dispenzára v sledovanom období v R1S1 /PDN/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s diagnostikovaným ochorením na DM v posledných 12 mesiacoch v R1S2 /PDN_DM/." Check(R1S1 >= R1S2) 3201     R1S1  
4 "Modul 3204: Počet diabetikov s obličkovými komplikáciami v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s obličkovými komplikáciami - dialyzovaní v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3204 j={2-3}   R1Sj  
5 "Modul 3204: Počet diabetikov s obličkovými komplikáciami v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s obličkovými komplikáciami - transplantovaní v R3S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R3Sj) 3204 j={2-3}   R1Sj  
6 "Modul 3204: Počet diabetikov s očnými komplikáciami v R4S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s očnými komplikáciami - slepí v R5S"+j+"." Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj) 3204 j={2-3}   R4Sj  
7 "Modul 3210: R5S"+j+" sa nevypĺňa!" Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R5Sj) OR R5Sj==0, TRUE)) 3210 j={1-PS}   R5Sj  
8 "Modul 3211: R5S"+j+" sa nevypĺňa!" Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R5Sj) OR R5Sj==0, TRUE)) 3211 j={1-PS}   R5Sj  
9 "Modul 3220: Počet ukončených tehotenstiev pacientok s DM v R"+i+"S1 /PD_UT/ musí byť väčší alebo rovný počtu ukončených tehotenstiev pôrodom živého novorodenca v R"+i+"S2 /PD_UT_POR_ZN/." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3220 i={1-3}   RiS1  
11 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s konkrétnym sprievodným ochorením v module 3204 v R"+i+"S2 /PD_SOCH/." Forcheck(i, M3201R1S4 >= M3204RiS2) 3204 i={1-PR}   M3201R1S4  
12 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť rovný počtu diabetikov liečených k 31.12. v module 3401 v S1-S4." Check(M3201R1S4 == Sum(i, M3401RiS1+ M3401RiS2+ M3401RiS3+M3401RiS4)) 3401 i={3-9}   M3201R1S4  
13 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť rovný počtu dispenzarizovaných osôb v module 3210 v S1-S36 /PD_E10+PD_E11+PD_O24+PD_E12_14/." Check(M3201R1S4 == Sum(j, M3210R3Sj+ M3210R4Sj+ M3210R5Sj+ M3210R6Sj)) 3210 j={1-PS}   M3201R1S4  
14 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb s diagnostikovaným ochorením na DM v posledných 12 mesiacoch v m. 3201 v R1S2 /PDN_DM/ musí byť rovný počtu dispenz. osôb v m. 3211 v S1-S36 /PDN_E10+PDN_E11+PDN_O24+PDN_E12_14/." Check(M3201R1S2 == Sum(j, M3211R3Sj+ M3211R4Sj+ M3211R5Sj+ M3211R6Sj)) 3211 j={1-PS}   M3201R1S2  
15 "Každá bunka v m.3210 je väčšia alebo sa rovná príslušnej bunke v m.3211, čiže počet dispenzar. osôb príslušnej diagnózy a vekovej skupiny k 31.12. je väčší alebo sa rovná počtu dispenzar. osôb tej istej vekovej skupiny a diagnózy zistenej v sled. období." Forcheck(i, j, M3210RiSj >= M3211RiSj) 3211 i={3-PR}; j={1-PS}   M3210RiSj  
16 "Medzimodulová kontrola: Súčet mužov liečených k 31.12. v module 3401 v S1 a S3, musí byť rovný súčtu dispenzarizovaných mužov v module 3210 v nepárnych stĺpcoch /PD_E10+PD_E11+PD_E12_14/." CHECK( [DA_A02.om_3210_muzi]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1) == [DA_A02.om_3401_muzi]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)) 9003     R1S1;R2S1  
17 "Medzimodulová kontrola: Súčet žien liečených k 31.12. v module 3401 v S2 a S4, musí byť rovný súčtu dispenzarizovaných žien v module 3210 v párnych stĺpcoch /PD_E10+PD_E11+PD_O24+PD_E12_14/." CHECK( [DA_A02.om_3210_zeny]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1) == [DA_A02.om_3401_zeny]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)) 9003     R1S2;R2S2  
100 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_PD_19; NAV_NS_LEK_PD_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A02R4S1,7,3)=="153", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1-3}   R2Sj ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):