Rozhranie: R_MZSR_08-99-V01 Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

Typ záznamu R_08_99

Rozhranie platí od roku 2022

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO spravodajskej jednotky0_R08_9911  
UIDENTIFPZS     varchar5   Unikátny identifikátor poskytovateľa pridelený ÚDZS(nevypĺňa sa)0_R08_9921  
ICO_VLASTNIK   ÁNOvarchar2   Držiteľ IČO(nevypĺňa sa)0_R08_9931  
RC_FO     varchar10   Rodné číslo fyzickej osoby - držiteľa IČO(nevypĺňa sa)0_R08_9941  
PRAVFORM_KOD     varchar3   Právna forma organizácie(nevypĺňa sa)0_R08_9951  
DZACICO_DVZNIK   ÁNOdate     Dátum začiatku platnosti IČO(nevypĺňa sa)0_R08_9961  
DKONICO_DZANIK     date     Dátum ukončenia platnosti IČO(nevypĺňa sa)0_R08_9971  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky(nevypĺňa sa)0_R08_9981  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa hlásenia0_R08_9991  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_R08_99101  
EMAIL     varchar128   E-mail zostavovateľa0_R08_99111  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka (pre NCZI)0_R08_99121  
SPEHL_KOD   ÁNOvarchar1   Špecifikácia predkladaného hlásenia (nevypĺňa sa)0011  
PK_FO     integer18   PK FO(nevypĺňa sa)0111  
RC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo v Module 010121  
MENO   ÁNOvarchar200   Meno0131  
PRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko0141  
POHLAVIE   ÁNOvarchar1   Pohlavie0151  
DATNAR   ÁNOdate     Dátum narodenia0161  
TITPRED_1_KOD     varchar2   Akademický titul pred menom0171  
PPVZTAH_KOD_V     varchar3   Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke0411  
PPVZTAH_KOD     varchar3   Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke0412  
DZAC_V     date     Dátum začiatku právneho vzťahu0421  
DZAC     date     Dátum začiatku právneho vzťahu0422  
DKON_V     date     Dátum ukončenia právneho vzťahu0431  
DKON     date     Dátum ukončenia právneho vzťahu0432  
CEPRUV_V     float3   Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu0441  
CEPRUV     float3   Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu0442  
VEVIDPOC_KOD_V     varchar1   Zaradenie do evidenčného počtu0451  
VEVIDPOC_KOD     varchar1   Zaradenie do evidenčného počtu0452  
PC_VP_V   ÁNOinteger4OR8_05APoradové číslo záznamu o vykonávanej práci05A   1  
POVOLVP_KOD_V   ÁNOvarchar3OR8_05AVykonávané zdravotnícke povolanie05A   2  
ODBOR_KOD_V   ÁNOvarchar3OR8_05AVykonávaná zdravotnícka odbornosť05A   3  
POSKYTZS_KOD_V   ÁNOvarchar1OR8_05ATyp poskytovanej starostlivosti05A   4  
KODPZS_V   ÁNOvarchar12OR8_05AKód PZS (označenie pracovného útvaru)05A   5  
FUNKCIA_KOD_V   ÁNOvarchar3OR8_05AFunkcia05A   6  
PRUV_V   ÁNOfloat3OR8_05APracovný úväzok05A   7  
DZAC_VP_V   ÁNOdate   OR8_05ADátum začiatku05A   8  
MVP_OBEC_KOD_ST_V     varchar12OR8_05AObec miesta výkonu práce05A   9  
DKON_VP_V     date   OR8_05ADátum ukončenia05A   10  
PC_VP   ÁNOinteger4OR8_05BPoradové číslo záznamu o vykonávanej práci05B   1  
POVOLVP_KOD   ÁNOvarchar3OR8_05BVykonávané zdravotnícke povolanie05B   2  
ODBOR_KOD   ÁNOvarchar3OR8_05BVykonávaná zdravotnícka odbornosť05B   3  
POSKYTZS_KOD   ÁNOvarchar1OR8_05BTyp poskytovanej starostlivosti05B   4  
KODPZS   ÁNOvarchar12OR8_05BKód PZS (označenie pracovného útvaru)05B   5  
FUNKCIA_KOD   ÁNOvarchar3OR8_05BFunkcia05B   6  
PRUV   ÁNOfloat3OR8_05BPracovný úväzok05B   7  
DZAC_VP   ÁNOdate   OR8_05BDátum začiatku05B   8  
MVP_OBEC_KOD_ST     varchar12OR8_05BObec miesta výkonu práce05B   9  
DKON_VP     date   OR8_05BDátum ukončenia05B   10  
PRACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pracovníka0611  
PRACDATNAR     date     Dátum narodenia pracovníka0621  
PRACVEK     integer3   Vek pracovníka0631  
DATUM_AKTUALNY     date     Aktuálny dátum alebo aktuálny dátum plus 10 dní0641  
ROK_AKTUALNY     varchar4   Aktuálny rok0651  
PRUV_V_SPOLU1     float3   Pracovný úväzok0661  
PRUV_SPOLU     float3   Pracovný úväzok0671  
RC_KONTROLA     integer2   Kontrola rodného čísla0681  
RC_DELIT_11     integer2   Delitelnosť rodného čísla0691  
PRACROKNAR     varchar4   Rok narodenia pracovníka06101  
PRACVEK2     integer3   Vek pracovníka k roku spracovania06111  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
24"Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05BR"+i+"S10>M05bR"+i+"S8/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10>=RiS8) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
25"Modulová kontrola M01: Nepravdepodobne vysoký vek registrovanej osoby."Check(R11S1<=99)06     M01R6S1  
26"Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke" povinné! /M04R1/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R1S2) , TRUE ) )04     R1S2  
27"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R3S1=='FO' , R1S2=='01' OR R1S2=='02' OR R1S2=='10' OR R1S2=='99' OR R1S2=='26' OR R1S2=='27' OR R1S2=='28' , TRUE ) )04     R1S2  
28"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R3S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) AND M0_R08_99R4S1==M01R2S1 , R1S2=='10', TRUE ) )04     R1S2  
29"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R3S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) AND M0_R08_99R4S1<>M01R2S1 , R1S2<>'10', TRUE ) )04     R1S2  
30"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R3S1=='PO' , R1S2<>10 , TRUE ) )04     R1S2  
31"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'321' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2=='02' OR M04R1S2=='01' OR M04R1S2>='05' , TRUE ) )04     R1S2  
32"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'003' AND M0_R08_99R5S1<>'112' AND M0_R08_99R5S1<>'119' AND M0_R08_99R5S1<>'120' AND M0_R08_99R5S1<>'121' AND M0_R08_99R5S1<>'125' AND M0_R08_99R5S1<>'301' AND M0_R08_99R5S1<>'321' AND M0_R08_99R5S1<>'331' AND M0_R08_99R5S1<>'333' AND M0_R08_99R5S1<>'382' AND M0_R08_99R5S1<>'383' AND M0_R08_99R5S1<>'433' AND M0_R08_99R5S1<>'801' AND M0_R08_99R5S1<>'803' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2=='01' OR M04R1S2=='02' OR M04R1S2=='03' OR M04R1S2=='04' OR M04R1S2>='07', TRUE ) )04     R1S2  
33"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'121' AND M0_R08_99R5S1<>'321' AND M0_R08_99R5S1<>'331' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2=='01' OR M04R1S2=='02' OR M04R1S2=='03' OR M04R1S2=='04' OR M04R1S2=='05' OR M04R1S2=='06' OR M04R1S2>='10', TRUE ) )04     R1S2  
34"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/"Check(IF( NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND NOT ISNULL(R1S2) AND M0_R08_99R5S1<>112 AND M0_R08_99R5S1<>421 AND M00R1S1=='K' , R1S2<>30 , TRUE ))04     R1S2  
35"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'752' AND M0_R08_99R5S1<>'751' AND M0_R08_99R5S1<>'741' AND M0_R08_99R5S1<>'745' AND M0_R08_99R5S1<>'701' AND M0_R08_99R5S1<>'117' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2<>'40' , TRUE ) )04     R1S2  
36"Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Dátum začiatku právneho vzťahu" povinné! /M04R2/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R2S2) , TRUE ) )04     R2S2  
37"Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M04R2S2<aktuálny dátum + 10 kalendárnych dní/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R2S2) , (R2S2<=M06R4S1) , TRUE ) )04     R2S2  
38"Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu nemôže byť nižší než dátum vzniku spravodajskej jednotky! /M04R2 a M0_R08_99R6/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M04R2S2) , M04R2S2>=M0_R08_99R6S1 , TRUE ) )04     R2S2  
39"Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu nemôže byť vyšší než dátum zániku spravodajskej jednotky! /M04R2 a M0_R08_99R7/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R2S2) , M04R2S2<=M0_R08_99R7S1 , TRUE ) )04     R2S2  
40"Modulová kontrola M01: Nevhodný vek v čase začiatku právneho vzťahu! /Podľa rodného čísla má pracovník vek pod 16./"Check ( IF(NOT ISNULL(M06R3S1) , M06R3S1>=16 , TRUE))06     M01R2S1  
41"Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M04R3S2<aktuálny dátum+10 kalendárnych dní)/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R3S2), R3S2<=M06R4S1 , TRUE ) )04     R3S2  
42"Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť nižší, než dátum začiatku právneho vzťahu! /M04R2 a M4R3/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R3S2), R3S2>=R2S2 , TRUE ) )04     R3S2  
43"Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší než dátum ukončenia platnosti organizácie! /M04R3 a M0_R08_99R7/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R3S2), R3S2<=M0_R08_99R7S1 , TRUE ) )04     R3S2  
46"Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu" povinné! /M04R4/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R4S2) , TRUE ) )04     R4S2  
47"Modulová kontrola M04: Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu musí byť v rozsahu od 0,001 do 1,000! /M04R4/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R4S2), R4S2>=0.001 AND R4S2<=1.000 , TRUE ) )04     R4S2  
48"Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R4/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND R4S2<1 AND NOT ISNULL(R4S2), R1S2=='02' OR R1S2=='04' OR R1S2=='06' OR R1S2=='07' OR R1S2=='08' OR R1S2=='09' OR R1S2=='10' OR R1S2=='26' OR R1S2=='27' OR R1S2=='28' OR R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='99' , TRUE ) )04     R4S2  
49"Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R4/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND R4S2==1, R1S2=='01' OR R1S2=='03' OR R1S2=='05' OR R1S2=='07' OR R1S2=='08' OR R1S2=='09' OR R1S2=='10' OR R1S2=='26' OR R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='99' , TRUE ) )04     R4S2  
50"Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Zaradenie do evidenčného počtu" povinné! /M04R5/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R5S2) , TRUE ) )04     R5S2  
51"Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R5/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND (R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='26' OR R1S2=='27' OR R1S2=='28' OR R1S2=='99') , M04R5S2=='X' , TRUE ) )04     M04R5S2  
52"Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R5/"Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M04R5S2=='X' , R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='99' OR R1S2=='26' OR R1S2=='27' OR R1S2=='28' , TRUE ) )04     M04R5S2  
53"Modulová kontrola M05B:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (NOT ISNULL(M0_R08_99R2S1) AND M00R1S1=='K' , (M0_R08_99R2S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
54"Modulová kontrola M05B: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" obsahovať dvanásť deviatok!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND ISNULL(M0_R08_99R2S1)) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
55"Modulová kontrola M05B:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05bR"+i+"S7/"FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' , M05BRiS7>=0.000 AND M05BRiS7<=1.000 , TRUE ) )05Bi={1-PR}   RiS7  
56"Medzimodulová kontrola M05B a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v module 04! /SUM05BS7 = M04R4S2/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M04R4S2)), (M06R7S1==M04R4S2) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M04R4S2  
57"Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M05BR"+i+"S8/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' ) , (RiS8<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
58"Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S8/"FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' , RiS8>=M04R2S2 , TRUE ) )05Bi={1-PR}   RiS8  
59"Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S8/"FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(M04R3S2) , RiS8<=M04R3S2 , TRUE ) )05Bi={1-PR}   RiS8  
60"Modulová kontrola M05B: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!"FORCHECK (i, IF (ORMulti(j, TRUE) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND (SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M05BRiS9  
61"Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS10)) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
62"Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05BR"+i+"S8>M05BR"+i+"S10/"FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS10) , RiS8<=RiS10 , TRUE ) )05Bi={1-PR}   RiS10  
63"Medzimodulová kontrola M04 a M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Aktualizačný údaj Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S10<M04R3S2/"FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS10) AND NOT ISNULL(M04R3S2) , RiS10<=M04R3S2 , TRUE ) )05Bi={1-PR}   RiS10  
65"Modulová kontrola M04: Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R1S2), TRUE ) )04     R1S2  
66"Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R2S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R2S2), TRUE ) )04     R2S2  
67"Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!/M4R3S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , R3S2<=M06R4S1, TRUE ) )04     R3S2  
68"Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť nižší, než dátum začiatku právneho vzťahu! /M04R2S1<M04R3S2/"Check ( IF ( NOT ISNULL(R3S2) AND M00R1S1=='D' , R2S1<=R3S2, TRUE ) )04     R3S2  
69"Medzimdulová kontrola M04 a M0_R08_99: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší než dátum ukončenia platnosti organizácie! /M04R3S2<M0_R08_99R7S1/"Check ( IF ( NOT ISNULL(R3S2) AND M00R1S1=='D' , R3S2<=M0_R08_99R7S1, TRUE ) )04     R3S2  
70"Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť nižší než Výpisový údaj Dátum začiatku vykonávania práce v Module 05a! /M04R3S2>M05AR"+i+"S8/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((NOT ISNULL(M04R3S2) AND M00R1S1=='D' ) , (M04R3S2>=RiS8) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   M04R3S2  
73"Modulová kontrola M04: Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu musí byť v rozsahu od 0,001 do 1,000! /M04R4S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R4S2) , R4S2<=1.000 AND R4S2>=0.001, TRUE ) )04     R4S2  
75"Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R4S2) AND R4S2==1.000, R1S1=='01' OR R1S1=='02' OR R1S1=='03' OR R1S1=='04' OR R1S1=='05' OR R1S1=='06' OR R1S1=='07' OR R1S1=='08' OR R1S1=='09' OR R1S1=='10' OR R1S1=='26' OR R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' , TRUE ) )04     R1S1  
76"Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R5S2) AND (R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='26' OR R1S1=='27' OR R1S1=='28' OR R1S1=='99') , M04R5S2=='X' , TRUE ) )04     R5S2  
77"Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND M04R5S2=='X' , R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' OR R1S1=='26' OR R1S1=='27' OR R1S1=='28' , TRUE ) )04     R5S2  
78"Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!/M05AR"+i+"S10/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(RiS10)) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
79"Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05AR"+i+"iS10>M05AR"+i+"iS8/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((NOT ISNULL(RiS10) AND M00R1S1=='D' ) , (RiS10>=RiS8) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   M05ARiS10  
80"Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu! /M05AR"+i+"S10>M04R2S1/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((NOT ISNULL(RiS10) AND M00R1S1=='D' ) , (RiS10>=M04R2S1) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   M05ARiS10  
81"Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Aktualizačný údaj Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05AR"+i+"S10<M04R3S2/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(RiS10) AND NOT ISNULL(M04R3S2)) , (RiS10<=M04R3S2) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
82"Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUM05AS7 = M04R4S2/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R4S2), (M06R6S1==M04R4S2) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR};   M04R4S2  
83"Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUM05AS7 = M04R4S1/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R4S2), (M06R6S1==M04R4S1) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   M04R4S1  
84"Modulová kontrola M05B:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R2S1) , (M0_R08_99R2S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
85"Modulová kontrola M05B: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka Kód PZS (označenie pracovného útvaru) obsahovať dvanásť deviatok!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M0_R08_99R2S1) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
86"Modulová kontrola M05B: Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /R"+i+"S7/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (M05BRiS7>=0.000 AND M05BRiS7<=1.000) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RjS7  
87"Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R4S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R4S2) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M04R4S2  
88"Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R4S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M04R4S1  
89"Modulová kontrola M04: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M05BR"+i+"S8/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (RiS8<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
90"Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu v Module 04!/M05BR"+i+"S8>M04R2S1/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (RiS8>=M04R2S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
91"Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S8<M04R3S2/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (RiS8<=M04R3S2) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
92"Modulová kontrola M05B: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!"FORCHECK (i, IF (ORMulti(j, TRUE) AND (M00R1S1=='D') AND (NOT ISNULL(M04R3S2)) , ( IF (( (SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M05BRiS9  
93"Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M05BR"+i+"S10/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
94"Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05BR"+i+"S10>M05bR"+i+"S8/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10>=RiS8) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
95"Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Aktualizačný údaj Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S10<M04R3S2/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10<=M04R3S2) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
96"Modulová kontrola M05A:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05AR"+i+"S7/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M05ARiS7) ) , M05ARiS7>=0.000 AND M05ARiS7<=1.000 , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR};j={1-PR}   RiS7  
100Modulová kontrola 05A: Kód PZS '%s' na riadku R%d sa musí zhodovať s niektorým z kódov PZS pridelených spravodajskej jednotke ÚDZS. Alebo sa musí zhodovať aspoň prvých 6 znakov a zvyšných 6 znakov musí obsahovať iba číslice ‘9‘.forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_08_99/KodPZS_Exist_V01.js") (riadok.getValue("KODPZS_V", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS_V", "???"), riadok.getIndex() )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS_V"}]} )05Ai={1-PR}   RiS5ÁNO
101Modulová kontrola 05B: Kód PZS '%s' na riadku R%d sa musí zhodovať s niektorým z kódov PZS pridelených spravodajskej jednotke ÚDZS. Alebo sa musí zhodovať aspoň prvých 6 znakov a zvyšných 6 znakov musí obsahovať iba číslice ‘9‘.forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_08_99/KodPZS_Exist_V01.js") (riadok.getValue("KODPZS", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS", "???"), riadok.getIndex() )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS"}]} )05Bi={1-PR}   RiS5ÁNO
102Modulová kontrola 05A: Kód PZS '%s' na riadku R%d má ukončenú platnosť k %s.forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_08_99/KodPZS_Platnost_V01.js") (riadok.getValue("KODPZS_V", null), riadok.getValue("DZAC_VP_V", null), riadok.getValue("DKON_VP_V", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS_V", "???"), riadok.getIndex(), getFunction("validations/R_MZSR_8-99/get_KodPZS_polozka_json_DATUMZANIKU.js")(riadok.getValue("KODPZS_V", null)) )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS_V"}]} )05Ai={1-PR}   RiS5ÁNO
103Modulová kontrola 05B: Kód PZS '%s' na riadku R%d má ukončenú platnosť k %s.forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_08_99/KodPZS_Platnost_V01.js") (riadok.getValue("KODPZS", null), riadok.getValue("DZAC_VP", null), riadok.getValue("DKON_VP", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS", "???"), riadok.getIndex(), getFunction("validations/R_MZSR_8-99/get_KodPZS_polozka_json_DATUMZANIKU.js")(riadok.getValue("KODPZS", null)) )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS"}]} )05Bi={1-PR}   RiS5ÁNO
104M05A R%d: Ak nie je v položke Kód PZS (označenie pracovného útvaru) uvedený reálny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_08_99/IsOK_KodPZS_Real_and_MVP_OBEC_KOD_ST_V01.js") (riadok.getValue("KODPZS_V", null), riadok.getValue("MVP_OBEC_KOD_ST_V", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "MVP_OBEC_KOD_ST_V"}]} )05Ai={1-PR}   RiS9  
105M05B R%d: Ak nie je v položke Kód PZS (označenie pracovného útvaru) uvedený reálny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_08_99/IsOK_KodPZS_Real_and_MVP_OBEC_KOD_ST_V01.js") (riadok.getValue("KODPZS", null), riadok.getValue("MVP_OBEC_KOD_ST", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "MVP_OBEC_KOD_ST"}]} )05Bi={1-PR}   RiS9  
122"Modulová kontrola M02: Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R1S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R1S2) , TRUE))04     R1S2  
123"Modulová kontrola M02: Dátum začiatku právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R2S2/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R2S2) , TRUE))04     R2S2  
124"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R3S1=='FO' , R1S1=='01' OR R1S1=='02' OR R1S1=='10' OR R1S1=='26' OR R1S1=='27' OR R1S1=='28' OR R1S1=='99' , TRUE ) )04     R1S1  
125"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R3S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) AND M0_R08_99R4S1==M01R2S1 , R1S1=='10', TRUE ) )04     R1S1  
126"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R3S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) AND M0_R08_99R4S1<>M01R2S1 , R1S1<>'10', TRUE ) )04     R1S1  
127"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R3S1=='PO' , R1S1<>10 , TRUE ) )04     R1S1  
128"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'321' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1=='02' OR M04R1S1=='01' OR M04R1S1>='05' , TRUE ) )04     R1S1  
129"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'003' AND M0_R08_99R5S1<>'112' AND M0_R08_99R5S1<>'119' AND M0_R08_99R5S1<>'120' AND M0_R08_99R5S1<>'125' AND M0_R08_99R5S1<>'121' AND M0_R08_99R5S1<>'301' AND M0_R08_99R5S1<>'321' AND M0_R08_99R5S1<>'331' AND M0_R08_99R5S1<>'333' AND M0_R08_99R5S1<>'382' AND M0_R08_99R5S1<>'383' AND M0_R08_99R5S1<>'433' AND M0_R08_99R5S1<>'801' AND M0_R08_99R5S1<>'803' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1=='01' OR M04R1S1=='02' OR M04R1S1=='03' OR M04R1S1=='04' OR M04R1S1>='07', TRUE ) )04     R1S1  
130"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'121' AND M0_R08_99R5S1<>'321' AND M0_R08_99R5S1<>'331' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1=='01' OR M04R1S1=='02' OR M04R1S1=='03' OR M04R1S1=='04' OR M04R1S1=='05' OR M04R1S1=='06' OR M04R1S1>='10', TRUE ) )04     R1S1  
131"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/"Check(IF( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND NOT ISNULL(R1S1) AND M0_R08_99R5S1<>112 AND M0_R08_99R5S1<>421 , R1S1<>30 , TRUE ))04     R1S1  
132"Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R5S1) AND M0_R08_99R5S1<>'752' AND M0_R08_99R5S1<>'751' AND M0_R08_99R5S1<>'741' AND M0_R08_99R5S1<>'745' AND M0_R08_99R5S1<>'701' AND M0_R08_99R5S1<>'117' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1<>'40' , TRUE ) )04     R1S1  
133"Modulová kontrola M04: Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu musí byť v rozsahu od 0,001 do 1,000! /M04R4/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R4S2), R4S2>=0.001 AND R4S2<=1.000 , TRUE ) )04     R4S2  
135"Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R4/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R4S2) AND R4S2==1.000, R1S1=='01' OR R1S1=='02' OR R1S1=='03' OR R1S1=='04' OR R1S1=='05' OR R1S1=='06' OR R1S1=='07' OR R1S1=='08' OR R1S1=='09' OR R1S1=='10' OR R1S1=='26' OR R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' , TRUE ) )04     R4S2  
136"Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R5/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R5S2) AND (R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='26' OR R1S1=='27' OR R1S1=='28' OR R1S1=='99') , M04R5S2=='X' , TRUE ) )04     M04R5S2  
137"Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R5/"Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M04R5S2=='X' , R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' OR R1S1=='26' OR R1S1=='27' OR R1S1=='28' , TRUE ) )04     M04R5S2  
138"Modulová kontrola M05A:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R2S1) AND ISNULL(RiS10) , (M0_R08_99R2S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
139"Modulová kontrola M05A: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" obsahovať dvanásť deviatok!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M0_R08_99R2S1) AND ISNULL(RiS10) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
143"Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUMM05AS7 = M04R4S2/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R4S2), M06R6S1==M04R4S2 , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR};   M04R4S2  
144"Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUM05AS7 = M04R4S1/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R4S2), (M06R6S1==M04R4S1) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   M04R4S1  
145"Modulová kontrola M05B:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R2S1) , (M0_R08_99R2S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
146"Modulová kontrola M05B: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" obsahovať dvanásť deviatok!"FORCHECK (i, IF (ORMulti(j, TRUE) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M0_R08_99R2S1) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
147"Modulová kontrola M05B:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05BR"+i+"S7/"FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , M05BRiS7>=0.000 AND M05BRiS7<=1.000 , TRUE ) )05Bi={1-PR}   RiS7  
148"Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R4S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R4S2) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M04R4S2  
149"Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R4S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M04R4S1  
150"Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M05BR"+i+"S8/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS8) , (RiS8<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
152"Modulová kontrola M05B: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) AND ISNULL(M04R3S2) AND (M00R1S1=='D'), ( IF (((SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   M05BRiS9  
153"Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
156"Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu v Module 04!/M05BR"+i+"S8>M04R2S1/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , (RiS8>=M04R2S1) , TRUE)), TRUE))05Bi={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
157"Modulová kontrola M05A:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05AR"+i+"S7/"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M05ARiS7) ) , M05ARiS7>=0.000 AND M05ARiS7<=1.000 , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR};j={1-PR}   RiS7  
158"Modulová kontrola M05A: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!"FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) AND ISNULL(M04R3S2) AND (M00R1S1=='D'), ( IF (((SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE))05Ai={1-PR}; j={1-PR}   M05ARiS9  
271"Kontaktujte prosím pracovníka Národného registra zdravotníckych pracovníkov NCZI, došlo k nedovolenému odstráneniu údajov z MODUL: 05A!"Check (IF( NOT ISNULL(M04R3S2) AND M00R1S1=='D' , ORMulti(i, TRUE) , TRUE ))05Ai={1-PR}   F  
371"Kontaktujte prosím pracovníka Národného registra zdravotníckych pracovníkov NCZI, došlo k nedovolenému odstráneniu údajov z MODUL: 05A!"Check (IF( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , ORMulti(i, TRUE) , TRUE ))05Ai={1-PR}   F  
500"Modulová kontrola M01: Pohlavie pracovníka nie je v súlade s rodným číslom ! /M01R5/"Check ( R5S1==M06R1S1 )01     R5S1  
501"Modulová kontrola M01: Dátum narodenia nie je v súlade s dátumom narodenia vypočítaného z rodného čísla podľa jeho dĺžky! /M01R6/"Check ( R6S1==M06R2S1 )01     R6S1  
506"Varovanie modulu M01: Nekorektný tvar rodného čísla! /M01R2S1/"CHECK(IF( M06R8S1==2 , M06R9S1==1 , TRUE ))01     R2S1ÁNO
555"Modulová kontrola M05B: Pri kompletnom hlásení musí byť vyplnený Modul 05B."Check( IF (M00R1S1=='K' , ORMulti(i, ORMulti(j, NOT ISNULL(RiSj))) , TRUE))05Bi={1-PR};j={1-PS}   F  
556"Modulová kontrola M01: Neprípustná dĺžka rodného čísla"Check ( IF ( M06R10S1<=1953 AND NOT ISNULL(M06R10S1), M06R8S1==1 , TRUE ) )01     R2S1  
557"Modulová kontrola M01: Neprípustná dĺžka rodného čísla"Check ( IF ( M06R10S1>=1954 AND NOT ISNULL(M06R10S1) , M06R8S1==2 , TRUE ) )01     R2S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: PPVZTAH_KOD_V
Obmedzovaná položka: VEVIDPOC_KOD_V
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
PPVZTAH_KOD_V01VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V02VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V03VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V04VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V05VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V06VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V07VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V08VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V09VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V10VEVIDPOC_KOD_VA
PPVZTAH_KOD_V01VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V02VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V03VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V04VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V05VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V06VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V07VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V08VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V09VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V10VEVIDPOC_KOD_VN
PPVZTAH_KOD_V26VEVIDPOC_KOD_VX
PPVZTAH_KOD_V27VEVIDPOC_KOD_VX
PPVZTAH_KOD_V28VEVIDPOC_KOD_VX
PPVZTAH_KOD_V30VEVIDPOC_KOD_VX
PPVZTAH_KOD_V99VEVIDPOC_KOD_VX

Obmedzujúca položka: PPVZTAH_KOD
Obmedzovaná položka: VEVIDPOC_KOD
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
PPVZTAH_KOD01VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD02VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD03VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD04VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD05VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD06VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD07VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD08VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD09VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD10VEVIDPOC_KODA
PPVZTAH_KOD01VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD02VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD03VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD04VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD05VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD06VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD07VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD08VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD09VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD10VEVIDPOC_KODN
PPVZTAH_KOD26VEVIDPOC_KODX
PPVZTAH_KOD27VEVIDPOC_KODX
PPVZTAH_KOD28VEVIDPOC_KODX
PPVZTAH_KOD30VEVIDPOC_KODX
PPVZTAH_KOD99VEVIDPOC_KODX

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD_V
Obmedzovaná položka: ODBOR_KOD_V
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V001
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V004
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V005
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V006
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V007
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V008
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V009
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V010
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V012
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V013
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V014
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V015
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V016
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V017
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V018
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V019
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V020
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V021
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V022
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V023
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V024
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V024
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V025
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V026
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V027
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V028
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V029
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V030
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V031
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V031
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V032
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V034
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V039
POVOLVP_KOD_VH04ODBOR_KOD_V039
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V040
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V040
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V043
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V043
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V044
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V045
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V046
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V047
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V047
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V047
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V047
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V048
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V049
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V050
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V051
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V052
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V052
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V053
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V053
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V054
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V055
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V057
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V057
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V057
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V058
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V058
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V058
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V058
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V059
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V059
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V060
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V061
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V062
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V062
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V063
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V064
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V065
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VH02ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V066
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V067
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V068
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V069
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V070
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V070
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V071
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V072
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V073
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V074
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V075
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V076
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V078
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V080
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V081
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V082
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V083
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V084
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V084
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V096
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V097
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V100
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V100
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V101
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V102
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V102
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V102
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V103
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V103
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V104
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V105
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V106
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V107
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V108
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V109
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V110
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V111
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V112
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V113
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V114
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V115
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V116
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V117
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V118
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V119
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V120
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V121
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V122
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V123
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V124
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V125
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V126
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V127
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V128
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V129
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V129
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V130
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V131
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V131
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V131
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V131
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V131
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V132
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V133
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V133
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V133
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V134
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V135
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V137
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V138
POVOLVP_KOD_VH02ODBOR_KOD_V139
POVOLVP_KOD_VH03ODBOR_KOD_V139
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V140
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V141
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V142
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V143
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V144
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V145
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V146
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V146
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V149
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V149
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V153
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V154
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V155
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V156
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V157
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V157
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V158
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V159
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V160
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V160
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V162
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V163
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V166
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V167
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V168
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V169
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V187
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V215
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V216
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V219
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V220
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V221
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V222
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V223
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V224
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V225
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V225
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V225
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V226
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V227
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V229
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V230
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V231
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V232
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V234
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V239
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V239
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V240
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V241
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V241
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V241
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V241
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V241
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V242
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V243
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V243
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V244
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V245
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V246
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V247
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V248
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V249
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V250
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V251
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V252
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V253
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V254
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V255
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V255
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V256
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V257
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V258
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V259
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V259
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V259
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V260
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V260
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V260
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V261
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V262
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V262
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V262
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V262
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V263
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V263
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V263
POVOLVP_KOD_VG04ODBOR_KOD_V264
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V265
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V265
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V265
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V266
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V266
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V267
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V268
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V269
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V269
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V270
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V271
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V272
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V273
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V274
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V275
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V276
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V277
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V279
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V280
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V280
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V281
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V281
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V282
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V283
POVOLVP_KOD_VG04ODBOR_KOD_V284
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V285
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V285
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V286
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V286
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V287
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V287
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V288
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V289
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V290
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V291
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V292
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V293
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V294
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V295
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V296
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V297
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V298
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V299
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V299
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V301
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V302
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V303
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V304
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V305
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V306
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V307
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V308
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V309
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V310
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V310
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V311
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V312
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V313
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V313
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V314
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V315
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V316
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V319
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V320
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V322
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V323
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V324
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V324
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V324
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V324
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V324
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V325
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V325
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V329
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V331
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V332
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V333
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V333
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V334
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V335
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V336
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V337
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V338
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V339
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V340
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V341
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V342
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V343
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V344
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V345
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V346
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V346
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V346
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V347
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V348
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V349
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V350
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V351
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V351
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V352
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V353
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V354
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V355
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V355
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V356
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V357
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V358
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V359
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V360
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V361
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V362
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V363
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V364
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V365
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V366
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V366
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V367
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V368
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V369
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V369
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V370
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V370
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V371
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V373
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V374
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V375
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V375
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V375
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V375
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V376
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V377
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V378
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V379
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V380
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V381
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V382
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V383
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V384
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V385
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V385
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V387
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V393
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V397
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V402
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V403
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V404
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V405
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V406
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V407
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V408
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V409
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V410
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V442
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V443
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V484
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V485
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V486
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V487
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V488
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V490
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V490
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V492
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VF05ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VH02ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V493
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V494
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V496
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V497
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V498
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V498
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V498
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V516
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V518
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V519
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V521
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V522
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V523
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V524
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V525
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V525
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V525
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V525
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V525
POVOLVP_KOD_VF05ODBOR_KOD_V526
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V527
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V529
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V530
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V531
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V532
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V533
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V534
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V535
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V536
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V537
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V538
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V539
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V541
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V542
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V543
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V544
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V545
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V546
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V547
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V548
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V549
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V550
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V551
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V552
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V553
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V554
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V555
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V556
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V557
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V558
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V558
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V559
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V560
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V561
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V562
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V563
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V564
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V564
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V564
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V565
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V565
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V566
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V567
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V568
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V569
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V569
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V570
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V571
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V572
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V572
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V573
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V574
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V575
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V576
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V577
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V578
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V578
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V578
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V578
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V579
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V580
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V581
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V582
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V583
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V584
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V585
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V586
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V587
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V588
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V589
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V589
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V590
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V591
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V592
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V593
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V594
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V595
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V596
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V597
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V598
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V599
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V701
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V702
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V703
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V704
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V705
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V710
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V711
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V712
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V713
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V714
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V715
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V716
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V717
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V718
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V719
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V720
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V721
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V722
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V723
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V724
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V725
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V726
POVOLVP_KOD_VG04ODBOR_KOD_V727
POVOLVP_KOD_VG10ODBOR_KOD_V727
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V728
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V728
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V729
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V730
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V731
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V732
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V733
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V734
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V735
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V736
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V737
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V738
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V802
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V803
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V804
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V805
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V806
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V807
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V808
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V809
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V810
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V811
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V812
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V813
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V814
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V815
POVOLVP_KOD_VG07ODBOR_KOD_V816
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V817
POVOLVP_KOD_VG09ODBOR_KOD_V818
POVOLVP_KOD_VG04ODBOR_KOD_V819
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V820
POVOLVP_KOD_VG10ODBOR_KOD_V821
POVOLVP_KOD_VH02ODBOR_KOD_V822
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V823
POVOLVP_KOD_VH03ODBOR_KOD_V824
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V825
POVOLVP_KOD_VH04ODBOR_KOD_V826
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V827
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V844
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V846
POVOLVP_KOD_VF05ODBOR_KOD_V852
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V855
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V856
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V859
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V859
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V867
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V867
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V868
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V869
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V870
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V871
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V872
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V873
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V874
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V874
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V875
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V876
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V877
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V878
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V878
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V879
POVOLVP_KOD_VG11ODBOR_KOD_V881
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V884
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V885
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V886
POVOLVP_KOD_VG09ODBOR_KOD_V887
POVOLVP_KOD_VH04ODBOR_KOD_V888
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V892
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V893
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V896
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V930
POVOLVP_KOD_VG07ODBOR_KOD_V931
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V932
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V937
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V938
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V939
POVOLVP_KOD_VG11ODBOR_KOD_V945
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V958
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V959
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V960
POVOLVP_KOD_VG07ODBOR_KOD_V961
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V962
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V963
POVOLVP_KOD_VH01ODBOR_KOD_V964
POVOLVP_KOD_VF05ODBOR_KOD_V965
POVOLVP_KOD_VA01ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VB01ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VC01ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VD01ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VE01ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VF03ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VF04ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VG01ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VG02ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VG03ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VG05ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VG08ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VI01ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VI02ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VI03ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VI04ODBOR_KOD_V998
POVOLVP_KOD_VI05ODBOR_KOD_V998

Obmedzujúca položka: ODBOR_KOD_V
Obmedzovaná položka: POSKYTZS_KOD_V
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
ODBOR_KOD_V001POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V002POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V003POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V004POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V005POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V006POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V007POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V008POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V009POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V010POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V011POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V012POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V013POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V014POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V015POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V016POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V017POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V018POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V019POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V020POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V022POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V023POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V024POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V025POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V026POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V027POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V028POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V029POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V030POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V031POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V032POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V034POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V037POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V038POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V039POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V040POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V043POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V044POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V045POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V046POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V047POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V048POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V049POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V050POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V051POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V053POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V054POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V055POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V056POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V059POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V060POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V061POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V062POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V063POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V064POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V065POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V067POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V068POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V069POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V070POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V071POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V072POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V073POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V074POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V075POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V076POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V078POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V101POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V103POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V104POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V105POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V106POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V107POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V108POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V109POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V110POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V111POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V112POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V114POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V115POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V116POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V117POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V118POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V119POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V125POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V129POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V130POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V131POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V132POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V133POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V135POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V140POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V141POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V142POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V143POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V144POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V145POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V146POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V149POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V153POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V154POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V155POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V156POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V157POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V163POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V167POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V168POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V169POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V187POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V215POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V216POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V219POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V220POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V221POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V222POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V223POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V224POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V225POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V226POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V229POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V230POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V231POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V232POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V234POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V239POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V240POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V241POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V244POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V245POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V246POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V247POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V248POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V249POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V250POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V251POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V252POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V253POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V254POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V255POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V256POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V257POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V258POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V259POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V260POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V261POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V262POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V263POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V264POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V265POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V266POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V267POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V268POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V269POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V271POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V272POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V273POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V274POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V275POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V276POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V277POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V279POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V280POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V281POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V282POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V283POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V284POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V285POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V286POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V287POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V288POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V289POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V290POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V291POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V292POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V293POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V294POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V295POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V296POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V297POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V299POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V302POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V303POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V305POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V306POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V307POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V308POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V309POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V310POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V311POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V312POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V313POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V316POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V319POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V320POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V322POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V323POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V324POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V325POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V329POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V331POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V332POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V333POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V334POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V335POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V336POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V337POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V339POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V340POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V341POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V342POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V343POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V345POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V346POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V347POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V348POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V349POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V350POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V351POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V352POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V355POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V357POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V358POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V359POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V360POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V362POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V363POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V365POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V366POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V367POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V368POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V369POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V370POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V373POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V375POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V377POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V378POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V385POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V393POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V403POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V404POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V405POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V406POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V407POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V408POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V497POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V498POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V516POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V518POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V519POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V521POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V522POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V523POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V524POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V525POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V526POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V527POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V529POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V530POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V531POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V532POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V533POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V534POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V535POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V536POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V537POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V539POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V541POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V542POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V543POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V544POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V545POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V546POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V547POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V548POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V549POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V550POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V551POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V552POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V553POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V555POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V556POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V557POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V558POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V559POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V560POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V561POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V562POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V563POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V564POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V565POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V566POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V567POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V568POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V569POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V570POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V571POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V572POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V573POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V574POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V575POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V576POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V577POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V578POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V579POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V580POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V581POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V582POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V583POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V584POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V585POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V586POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V587POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V588POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V589POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V590POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V591POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V592POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V593POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V594POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V595POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V596POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V597POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V598POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V599POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V701POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V702POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V703POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V704POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V705POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V710POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V711POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V712POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V713POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V714POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V715POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V720POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V721POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V722POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V723POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V724POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V725POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V726POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V727POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V728POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V729POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V730POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V731POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V732POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V733POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V736POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V737POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V738POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V802POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V804POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V805POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V806POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V807POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V808POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V809POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V810POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V814POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V815POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V816POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V817POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V818POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V819POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V820POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V821POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V827POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V844POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V846POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V852POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V855POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V856POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V859POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V867POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V868POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V869POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V870POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V871POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V872POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V873POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V874POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V875POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V876POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V877POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V878POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V879POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V881POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V886POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V887POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V892POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V893POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V896POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V930POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V931POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V932POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V937POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V938POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V945POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V958POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V959POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V960POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V961POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V962POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V963POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V965POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V998POSKYTZS_KOD_V1
ODBOR_KOD_V039POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V080POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V096POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V097POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V119POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V120POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V122POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V125POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V126POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V127POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V128POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V134POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V157POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V159POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V160POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V162POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V304POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V363POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V364POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V374POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V397POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V497POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V526POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V538POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V551POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V573POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V589POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V811POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V826POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V852POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V888POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V965POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V998POSKYTZS_KOD_V2
ODBOR_KOD_V053POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V137POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V138POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V139POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V369POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V716POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V717POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V822POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V823POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V824POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V825POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V939POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V964POSKYTZS_KOD_V3
ODBOR_KOD_V264POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V284POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V817POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V819POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V821POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V938POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V960POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V998POSKYTZS_KOD_V4
ODBOR_KOD_V001POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V002POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V003POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V004POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V005POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V006POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V007POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V008POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V009POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V010POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V011POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V012POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V013POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V014POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V015POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V016POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V017POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V018POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V019POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V020POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V021POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V022POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V023POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V024POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V025POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V026POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V027POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V028POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V029POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V030POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V031POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V032POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V034POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V037POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V038POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V039POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V040POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V043POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V044POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V045POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V046POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V047POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V048POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V049POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V050POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V051POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V052POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V053POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V054POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V055POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V056POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V057POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V058POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V059POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V060POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V061POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V062POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V063POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V064POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V065POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V066POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V067POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V068POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V069POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V070POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V071POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V072POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V073POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V074POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V075POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V076POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V078POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V080POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V081POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V082POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V083POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V084POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V096POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V097POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V100POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V101POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V102POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V103POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V104POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V105POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V106POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V107POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V108POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V109POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V110POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V111POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V112POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V113POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V114POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V115POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V116POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V117POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V118POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V119POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V120POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V121POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V122POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V123POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V124POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V125POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V126POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V127POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V128POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V129POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V130POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V131POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V132POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V133POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V134POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V135POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V137POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V138POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V139POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V140POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V141POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V142POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V143POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V144POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V145POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V146POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V149POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V153POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V154POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V155POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V156POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V157POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V158POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V159POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V160POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V162POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V163POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V166POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V167POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V168POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V169POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V187POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V215POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V216POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V219POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V220POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V221POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V222POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V223POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V224POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V225POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V226POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V227POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V229POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V230POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V231POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V232POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V234POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V239POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V240POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V241POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V242POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V243POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V244POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V245POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V246POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V247POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V248POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V249POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V250POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V251POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V252POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V253POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V254POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V255POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V256POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V257POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V258POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V259POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V260POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V261POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V262POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V263POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V264POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V265POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V266POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V267POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V268POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V269POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V270POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V271POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V272POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V273POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V274POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V275POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V276POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V277POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V279POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V280POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V281POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V282POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V283POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V284POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V285POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V286POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V287POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V288POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V289POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V290POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V291POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V292POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V293POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V294POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V295POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V296POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V297POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V298POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V299POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V301POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V302POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V303POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V304POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V305POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V306POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V307POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V308POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V309POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V310POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V311POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V312POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V313POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V314POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V315POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V316POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V319POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V320POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V322POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V323POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V324POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V325POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V329POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V331POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V332POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V333POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V334POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V335POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V336POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V337POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V338POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V339POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V340POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V341POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V342POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V343POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V344POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V345POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V346POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V347POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V348POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V349POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V350POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V351POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V352POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V353POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V354POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V355POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V356POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V357POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V358POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V359POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V360POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V361POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V362POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V363POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V364POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V365POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V366POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V367POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V368POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V369POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V370POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V371POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V373POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V374POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V375POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V376POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V377POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V378POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V379POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V380POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V381POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V382POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V383POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V384POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V385POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V387POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V393POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V397POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V402POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V403POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V404POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V405POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V406POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V407POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V408POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V409POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V410POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V411POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V442POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V443POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V481POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V484POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V485POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V486POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V487POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V488POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V490POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V491POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V492POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V493POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V494POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V496POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V497POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V498POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V516POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V518POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V519POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V521POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V522POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V523POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V524POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V525POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V526POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V527POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V529POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V530POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V531POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V532POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V533POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V534POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V535POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V536POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V537POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V538POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V539POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V541POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V542POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V543POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V544POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V545POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V546POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V547POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V548POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V549POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V550POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V551POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V552POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V553POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V554POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V555POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V556POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V557POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V558POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V559POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V560POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V561POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V562POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V563POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V564POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V565POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V566POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V567POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V568POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V569POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V570POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V571POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V572POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V573POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V574POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V575POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V576POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V577POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V578POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V579POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V580POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V581POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V582POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V583POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V584POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V585POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V586POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V587POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V588POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V589POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V590POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V591POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V592POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V593POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V594POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V595POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V596POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V597POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V598POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V599POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V701POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V702POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V703POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V704POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V705POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V710POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V711POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V712POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V713POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V714POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V715POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V716POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V717POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V718POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V719POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V720POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V721POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V722POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V723POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V724POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V725POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V726POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V727POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V728POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V729POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V730POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V731POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V732POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V733POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V734POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V735POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V736POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V737POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V738POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V802POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V803POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V804POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V805POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V806POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V807POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V808POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V809POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V810POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V811POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V812POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V813POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V814POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V815POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V816POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V817POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V818POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V819POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V820POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V821POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V822POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V823POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V824POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V825POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V826POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V827POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V844POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V846POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V852POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V855POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V856POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V859POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V867POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V868POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V869POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V870POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V871POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V872POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V873POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V874POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V875POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V876POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V877POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V878POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V879POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V881POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V884POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V885POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V886POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V887POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V888POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V892POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V893POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V896POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V930POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V931POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V932POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V937POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V938POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V939POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V945POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V958POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V959POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V960POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V961POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V962POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V963POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V964POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V965POSKYTZS_KOD_V9
ODBOR_KOD_V998POSKYTZS_KOD_V9

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD_V
Obmedzovaná položka: FUNKCIA_KOD_V
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V002
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V003
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V004
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V004
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V004
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V004
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V005
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V006
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V007
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V008
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V009
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V009
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V009
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V009
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V009
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V009
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V010
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V010
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V010
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V010
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V010
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V010
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VG10FUNKCIA_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V011
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V012
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V013
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V014
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V014
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V015
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V015
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V016
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V017
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V018
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V019
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V020
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V021
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V022
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V023
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V024
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V025
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V026
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V027
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V028
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V029
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V030
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V031
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V032
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V032
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V032
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V032
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V033
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V033
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V033
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V033
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V035
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG04FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG07FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG09FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VG11FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VH01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VH03FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V036
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VG07FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VG09FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V037
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VG07FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VG09FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VH01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VH03FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V038
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V040
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V041
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V042
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V043
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V044
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V045
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V046
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V047
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V048
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V049
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V050
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V051
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V052
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V053
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V054
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V055
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V055
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V055
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V055
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V055
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V055
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG07FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG09FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VG11FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VH01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VH02FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VH03FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V056
POVOLVP_KOD_VA01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VB01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VC01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG04FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG07FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG09FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG10FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VG11FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VH01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VH02FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VH03FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V099
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V101
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V102
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V103
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V104
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V105
POVOLVP_KOD_VD01FUNKCIA_KOD_V106
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V201
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V202
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V203
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V204
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V205
POVOLVP_KOD_VE01FUNKCIA_KOD_V206
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V301
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V302
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V303
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V311
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V312
POVOLVP_KOD_VF04FUNKCIA_KOD_V313
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V321
POVOLVP_KOD_VF05FUNKCIA_KOD_V322
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V401
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V402
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V403
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V411
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V412
POVOLVP_KOD_VG02FUNKCIA_KOD_V413
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V421
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V422
POVOLVP_KOD_VG03FUNKCIA_KOD_V423
POVOLVP_KOD_VG04FUNKCIA_KOD_V431
POVOLVP_KOD_VG04FUNKCIA_KOD_V432
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V441
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V442
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V443
POVOLVP_KOD_VG07FUNKCIA_KOD_V451
POVOLVP_KOD_VG07FUNKCIA_KOD_V452
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V461
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V462
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V463
POVOLVP_KOD_VG09FUNKCIA_KOD_V471
POVOLVP_KOD_VG10FUNKCIA_KOD_V481
POVOLVP_KOD_VG11FUNKCIA_KOD_V491
POVOLVP_KOD_VH01FUNKCIA_KOD_V601
POVOLVP_KOD_VH01FUNKCIA_KOD_V602
POVOLVP_KOD_VH02FUNKCIA_KOD_V611
POVOLVP_KOD_VH02FUNKCIA_KOD_V612
POVOLVP_KOD_VH03FUNKCIA_KOD_V621
POVOLVP_KOD_VH03FUNKCIA_KOD_V622
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V631
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V632
POVOLVP_KOD_VH04FUNKCIA_KOD_V633
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V701
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V702
POVOLVP_KOD_VI01FUNKCIA_KOD_V703
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V721
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V722
POVOLVP_KOD_VI02FUNKCIA_KOD_V723
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V731
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V732
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V733
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V741
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V742
POVOLVP_KOD_VI04FUNKCIA_KOD_V743
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V751
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V752
POVOLVP_KOD_VI05FUNKCIA_KOD_V753
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V901
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V901
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V901
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V901
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V901
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V902
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V902
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V902
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V902
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V902
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V903
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V903
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V903
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V903
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V903
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V904
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V904
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V904
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V904
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V904
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V905
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V905
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V905
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V905
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V905
POVOLVP_KOD_VF03FUNKCIA_KOD_V906
POVOLVP_KOD_VG01FUNKCIA_KOD_V906
POVOLVP_KOD_VG05FUNKCIA_KOD_V906
POVOLVP_KOD_VG08FUNKCIA_KOD_V906
POVOLVP_KOD_VI03FUNKCIA_KOD_V906

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD
Obmedzovaná položka: ODBOR_KOD
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD001
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD002
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD003
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD004
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD005
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD006
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD007
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD008
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD009
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD010
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD011
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD012
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD013
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD014
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD015
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD016
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD017
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD018
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD019
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD020
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD021
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD022
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD023
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD024
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD024
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD025
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD026
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD027
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD028
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD029
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD030
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD031
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD031
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD032
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD034
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD037
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD038
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD039
POVOLVP_KODH04ODBOR_KOD039
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD040
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD040
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD043
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD043
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD044
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD045
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD046
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD047
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD047
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD047
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD047
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD048
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD049
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD050
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD051
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD052
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD052
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD053
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD053
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD054
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD055
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD056
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD057
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD057
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD057
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD058
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD058
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD058
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD058
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD059
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD059
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD060
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD061
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD062
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD062
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD063
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD064
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD065
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODH02ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD066
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD067
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD068
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD069
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD070
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD070
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD071
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD072
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD073
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD074
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD075
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD076
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD078
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD080
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD081
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD082
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD083
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD084
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD084
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD096
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD097
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD100
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD100
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD101
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD102
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD102
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD102
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD103
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD103
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD104
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD105
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD106
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD107
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD108
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD109
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD110
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD111
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD112
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD113
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD114
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD115
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD116
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD117
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD118
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD119
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD120
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD121
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD122
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD123
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD124
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD125
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD126
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD127
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD128
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD129
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD129
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD130
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD131
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD131
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD131
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD131
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD131
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD132
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD133
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD133
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD133
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD134
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD135
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD137
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD138
POVOLVP_KODH02ODBOR_KOD139
POVOLVP_KODH03ODBOR_KOD139
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD140
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD141
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD142
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD143
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD144
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD145
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD146
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD146
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD149
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD149
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD153
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD154
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD155
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD156
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD157
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD157
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD158
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD159
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD160
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD160
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD162
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD163
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD166
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD167
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD168
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD169
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD187
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD215
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD216
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD219
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD220
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD221
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD222
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD223
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD224
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD225
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD225
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD225
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD226
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD227
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD229
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD230
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD231
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD232
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD234
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD239
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD239
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD240
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD241
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD241
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD241
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD241
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD241
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD242
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD243
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD243
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD244
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD245
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD246
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD247
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD248
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD249
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD250
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD251
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD252
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD253
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD254
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD255
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD255
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD256
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD257
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD258
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD259
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD259
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD259
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD260
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD260
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD260
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD261
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD262
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD262
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD262
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD262
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD263
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD263
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD263
POVOLVP_KODG04ODBOR_KOD264
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD265
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD265
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD265
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD266
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD266
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD267
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD268
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD269
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD269
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD270
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD271
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD272
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD273
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD274
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD275
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD276
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD277
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD279
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD280
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD280
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD281
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD281
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD282
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD283
POVOLVP_KODG04ODBOR_KOD284
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD285
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD285
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD286
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD286
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD287
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD287
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD288
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD289
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD290
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD291
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD292
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD293
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD294
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD295
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD296
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD297
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD298
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD299
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD299
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD301
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD302
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD303
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD304
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD305
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD306
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD307
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD308
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD309
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD310
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD310
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD311
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD312
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD313
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD313
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD314
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD315
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD316
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD319
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD320
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD322
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD323
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD324
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD324
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD324
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD324
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD324
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD325
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD325
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD329
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD331
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD332
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD333
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD333
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD334
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD335
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD336
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD337
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD338
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD339
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD340
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD341
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD342
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD343
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD344
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD345
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD346
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD346
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD346
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD347
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD348
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD349
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD350
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD351
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD351
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD352
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD353
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD354
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD355
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD355
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD356
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD357
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD358
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD359
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD360
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD361
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD362
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD363
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD364
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD365
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD366
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD366
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD367
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD368
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD369
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD369
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD370
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD370
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD371
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD373
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD374
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD375
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD375
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD375
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD375
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD376
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD377
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD378
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD379
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD380
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD381
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD382
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD383
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD384
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD385
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD385
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD387
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD393
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD397
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD402
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD403
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD404
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD405
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD406
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD407
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD408
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD409
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD410
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD411
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD442
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD443
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD481
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD484
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD485
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD486
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD487
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD488
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD490
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD490
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD491
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD492
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODF05ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODH02ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD493
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD494
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD496
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD497
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD498
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD498
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD498
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD516
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD518
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD519
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD521
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD522
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD523
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD524
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD525
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD525
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD525
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD525
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD525
POVOLVP_KODF05ODBOR_KOD526
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD527
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD529
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD530
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD531
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD532
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD533
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD534
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD535
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD536
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD537
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD538
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD539
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD541
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD542
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD543
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD544
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD545
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD546
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD547
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD548
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD549
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD550
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD551
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD552
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD553
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD554
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD555
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD556
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD557
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD558
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD558
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD559
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD560
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD561
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD562
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD563
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD564
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD564
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD564
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD565
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD565
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD566
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD567
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD568
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD569
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD569
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD570
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD571
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD572
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD572
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD573
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD574
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD575
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD576
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD577
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD578
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD578
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD578
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD578
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD579
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD580
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD581
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD582
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD583
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD584
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD585
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD586
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD587
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD588
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD589
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD589
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD590
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD591
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD592
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD593
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD594
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD595
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD596
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD597
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD598
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD599
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD701
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD702
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD703
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD704
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD705
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD710
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD711
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD712
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD713
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD714
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD715
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD716
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD717
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD718
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD719
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD720
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD721
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD722
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD723
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD724
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD725
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD726
POVOLVP_KODG04ODBOR_KOD727
POVOLVP_KODG10ODBOR_KOD727
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD728
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD728
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD729
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD730
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD731
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD732
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD733
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD734
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD735
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD736
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD737
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD738
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD802
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD803
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD804
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD805
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD806
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD807
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD808
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD809
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD810
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD811
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD812
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD813
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD814
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD815
POVOLVP_KODG07ODBOR_KOD816
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD817
POVOLVP_KODG09ODBOR_KOD818
POVOLVP_KODG04ODBOR_KOD819
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD820
POVOLVP_KODG10ODBOR_KOD821
POVOLVP_KODH02ODBOR_KOD822
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD823
POVOLVP_KODH03ODBOR_KOD824
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD825
POVOLVP_KODH04ODBOR_KOD826
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD827
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD844
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD846
POVOLVP_KODF05ODBOR_KOD852
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD855
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD856
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD859
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD859
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD867
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD867
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD868
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD869
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD870
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD871
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD872
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD873
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD874
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD874
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD875
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD876
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD877
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD878
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD878
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD879
POVOLVP_KODG11ODBOR_KOD881
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD884
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD885
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD886
POVOLVP_KODG09ODBOR_KOD887
POVOLVP_KODH04ODBOR_KOD888
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD892
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD893
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD896
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD930
POVOLVP_KODG07ODBOR_KOD931
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD932
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD937
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD938
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD939
POVOLVP_KODG11ODBOR_KOD945
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD958
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD959
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD960
POVOLVP_KODG07ODBOR_KOD961
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD962
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD963
POVOLVP_KODH01ODBOR_KOD964
POVOLVP_KODF05ODBOR_KOD965
POVOLVP_KODA01ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODB01ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODC01ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODD01ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODE01ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODF03ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODF04ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODG01ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODG02ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODG03ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODG05ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODG08ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODI01ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODI02ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODI03ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODI04ODBOR_KOD998
POVOLVP_KODI05ODBOR_KOD998

Obmedzujúca položka: ODBOR_KOD
Obmedzovaná položka: POSKYTZS_KOD
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
ODBOR_KOD001POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD002POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD003POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD004POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD005POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD006POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD007POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD008POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD009POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD010POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD011POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD012POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD013POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD014POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD015POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD016POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD017POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD018POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD019POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD020POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD022POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD023POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD024POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD025POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD026POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD027POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD028POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD029POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD030POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD031POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD032POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD034POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD037POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD038POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD039POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD040POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD043POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD044POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD045POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD046POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD047POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD048POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD049POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD050POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD051POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD053POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD054POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD055POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD056POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD059POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD060POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD061POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD062POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD063POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD064POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD065POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD067POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD068POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD069POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD070POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD071POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD072POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD073POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD074POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD075POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD076POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD078POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD101POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD103POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD104POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD105POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD106POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD107POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD108POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD109POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD110POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD111POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD112POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD114POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD115POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD116POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD117POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD118POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD119POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD125POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD129POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD130POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD131POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD132POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD133POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD135POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD140POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD141POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD142POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD143POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD144POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD145POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD146POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD149POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD153POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD154POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD155POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD156POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD157POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD163POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD167POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD168POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD169POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD187POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD215POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD216POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD219POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD220POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD221POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD222POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD223POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD224POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD225POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD226POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD229POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD230POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD231POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD232POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD234POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD239POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD240POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD241POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD244POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD245POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD246POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD247POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD248POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD249POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD250POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD251POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD252POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD253POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD254POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD255POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD256POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD257POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD258POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD259POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD260POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD261POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD262POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD263POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD264POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD265POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD266POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD267POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD268POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD269POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD271POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD272POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD273POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD274POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD275POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD276POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD277POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD279POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD280POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD281POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD282POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD283POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD284POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD285POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD286POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD287POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD288POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD289POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD290POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD291POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD292POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD293POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD294POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD295POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD296POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD297POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD299POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD302POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD303POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD305POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD306POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD307POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD308POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD309POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD310POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD311POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD312POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD313POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD316POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD319POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD320POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD322POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD323POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD324POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD325POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD329POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD331POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD332POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD333POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD334POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD335POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD336POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD337POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD339POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD340POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD341POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD342POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD343POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD345POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD346POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD347POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD348POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD349POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD350POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD351POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD352POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD355POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD357POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD358POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD359POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD360POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD362POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD363POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD365POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD366POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD367POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD368POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD369POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD370POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD373POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD375POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD377POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD378POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD385POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD393POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD403POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD404POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD405POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD406POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD407POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD408POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD497POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD498POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD516POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD518POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD519POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD521POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD522POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD523POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD524POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD525POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD526POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD527POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD529POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD530POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD531POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD532POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD533POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD534POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD535POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD536POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD537POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD539POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD541POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD542POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD543POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD544POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD545POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD546POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD547POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD548POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD549POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD550POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD551POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD552POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD553POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD555POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD556POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD557POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD558POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD559POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD560POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD561POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD562POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD563POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD564POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD565POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD566POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD567POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD568POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD569POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD570POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD571POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD572POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD573POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD574POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD575POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD576POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD577POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD578POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD579POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD580POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD581POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD582POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD583POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD584POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD585POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD586POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD587POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD588POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD589POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD590POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD591POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD592POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD593POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD594POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD595POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD596POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD597POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD598POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD599POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD701POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD702POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD703POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD704POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD705POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD710POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD711POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD712POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD713POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD714POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD715POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD720POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD721POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD722POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD723POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD724POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD725POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD726POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD727POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD728POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD729POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD730POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD731POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD732POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD733POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD736POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD737POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD738POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD802POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD804POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD805POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD806POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD807POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD808POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD809POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD810POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD814POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD815POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD816POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD817POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD818POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD819POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD820POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD821POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD827POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD844POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD846POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD852POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD855POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD856POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD859POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD867POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD868POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD869POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD870POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD871POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD872POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD873POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD874POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD875POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD876POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD877POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD878POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD879POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD881POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD886POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD887POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD892POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD893POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD896POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD930POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD931POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD932POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD937POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD938POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD945POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD958POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD959POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD960POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD961POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD962POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD963POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD965POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD998POSKYTZS_KOD1
ODBOR_KOD039POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD080POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD096POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD097POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD119POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD120POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD122POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD125POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD126POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD127POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD128POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD134POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD157POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD159POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD160POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD162POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD304POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD363POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD364POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD374POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD397POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD497POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD526POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD538POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD551POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD573POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD589POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD811POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD826POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD852POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD888POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD965POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD998POSKYTZS_KOD2
ODBOR_KOD053POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD137POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD138POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD139POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD369POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD716POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD717POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD822POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD823POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD824POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD825POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD939POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD964POSKYTZS_KOD3
ODBOR_KOD264POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD284POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD817POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD819POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD821POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD938POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD960POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD998POSKYTZS_KOD4
ODBOR_KOD001POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD002POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD003POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD004POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD005POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD006POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD007POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD008POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD009POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD010POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD011POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD012POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD013POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD014POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD015POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD016POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD017POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD018POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD019POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD020POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD021POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD022POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD023POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD024POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD025POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD026POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD027POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD028POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD029POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD030POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD031POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD032POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD034POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD037POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD038POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD039POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD040POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD043POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD044POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD045POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD046POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD047POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD048POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD049POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD050POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD051POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD052POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD053POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD054POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD055POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD056POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD057POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD058POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD059POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD060POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD061POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD062POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD063POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD064POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD065POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD066POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD067POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD068POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD069POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD070POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD071POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD072POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD073POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD074POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD075POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD076POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD078POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD080POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD081POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD082POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD083POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD084POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD096POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD097POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD100POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD101POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD102POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD103POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD104POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD105POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD106POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD107POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD108POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD109POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD110POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD111POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD112POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD113POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD114POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD115POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD116POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD117POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD118POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD119POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD120POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD121POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD122POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD123POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD124POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD125POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD126POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD127POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD128POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD129POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD130POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD131POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD132POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD133POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD134POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD135POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD137POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD138POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD139POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD140POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD141POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD142POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD143POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD144POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD145POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD146POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD149POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD153POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD154POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD155POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD156POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD157POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD158POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD159POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD160POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD162POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD163POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD166POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD167POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD168POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD169POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD187POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD215POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD216POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD219POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD220POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD221POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD222POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD223POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD224POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD225POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD226POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD227POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD229POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD230POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD231POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD232POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD234POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD239POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD240POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD241POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD242POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD243POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD244POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD245POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD246POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD247POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD248POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD249POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD250POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD251POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD252POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD253POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD254POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD255POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD256POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD257POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD258POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD259POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD260POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD261POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD262POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD263POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD264POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD265POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD266POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD267POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD268POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD269POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD270POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD271POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD272POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD273POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD274POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD275POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD276POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD277POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD279POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD280POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD281POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD282POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD283POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD284POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD285POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD286POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD287POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD288POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD289POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD290POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD291POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD292POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD293POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD294POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD295POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD296POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD297POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD298POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD299POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD301POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD302POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD303POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD304POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD305POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD306POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD307POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD308POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD309POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD310POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD311POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD312POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD313POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD314POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD315POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD316POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD319POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD320POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD322POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD323POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD324POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD325POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD329POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD331POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD332POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD333POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD334POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD335POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD336POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD337POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD338POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD339POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD340POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD341POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD342POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD343POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD344POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD345POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD346POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD347POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD348POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD349POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD350POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD351POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD352POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD353POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD354POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD355POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD356POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD357POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD358POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD359POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD360POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD361POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD362POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD363POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD364POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD365POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD366POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD367POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD368POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD369POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD370POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD371POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD373POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD374POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD375POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD376POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD377POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD378POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD379POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD380POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD381POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD382POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD383POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD384POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD385POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD387POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD393POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD397POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD402POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD403POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD404POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD405POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD406POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD407POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD408POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD409POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD410POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD411POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD442POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD443POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD481POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD484POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD485POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD486POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD487POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD488POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD490POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD491POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD492POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD493POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD494POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD496POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD497POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD498POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD516POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD518POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD519POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD521POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD522POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD523POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD524POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD525POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD526POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD527POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD529POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD530POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD531POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD532POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD533POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD534POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD535POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD536POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD537POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD538POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD539POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD541POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD542POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD543POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD544POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD545POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD546POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD547POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD548POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD549POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD550POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD551POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD552POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD553POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD554POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD555POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD556POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD557POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD558POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD559POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD560POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD561POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD562POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD563POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD564POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD565POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD566POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD567POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD568POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD569POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD570POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD571POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD572POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD573POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD574POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD575POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD576POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD577POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD578POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD579POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD580POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD581POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD582POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD583POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD584POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD585POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD586POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD587POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD588POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD589POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD590POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD591POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD592POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD593POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD594POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD595POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD596POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD597POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD598POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD599POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD701POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD702POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD703POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD704POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD705POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD710POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD711POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD712POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD713POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD714POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD715POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD716POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD717POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD718POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD719POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD720POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD721POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD722POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD723POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD724POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD725POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD726POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD727POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD728POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD729POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD730POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD731POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD732POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD733POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD734POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD735POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD736POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD737POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD738POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD802POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD803POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD804POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD805POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD806POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD807POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD808POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD809POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD810POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD811POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD812POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD813POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD814POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD815POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD816POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD817POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD818POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD819POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD820POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD821POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD822POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD823POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD824POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD825POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD826POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD827POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD844POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD846POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD852POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD855POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD856POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD859POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD867POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD868POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD869POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD870POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD871POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD872POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD873POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD874POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD875POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD876POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD877POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD878POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD879POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD881POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD884POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD885POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD886POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD887POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD888POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD892POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD893POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD896POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD930POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD931POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD932POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD937POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD938POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD939POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD945POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD958POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD959POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD960POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD961POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD962POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD963POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD964POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD965POSKYTZS_KOD9
ODBOR_KOD998POSKYTZS_KOD9

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD
Obmedzovaná položka: FUNKCIA_KOD
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD002
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD003
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD004
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD004
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD004
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD004
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD005
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD006
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD007
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD008
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD009
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD009
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD009
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD009
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD009
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD009
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD010
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD010
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD010
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD010
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD010
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD010
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD011
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD011
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD011
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD011
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD011
POVOLVP_KODG10FUNKCIA_KOD011
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD011
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD012
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD013
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD014
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD014
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD015
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD015
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD016
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD017
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD018
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD019
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD020
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD021
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD022
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD023
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD024
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD025
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD026
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD027
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD028
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD029
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD030
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD031
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD032
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD032
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD032
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD032
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD033
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD033
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD033
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD033
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD035
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG04FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG07FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG09FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODG11FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODH01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODH03FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD036
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODG07FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODG09FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD037
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODG07FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODG09FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODH01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODH03FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD038
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD040
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD041
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD042
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD043
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD044
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD045
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD046
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD047
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD048
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD049
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD050
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD051
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD052
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD053
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD054
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD055
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD055
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD055
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD055
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD055
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD055
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG07FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG09FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODG11FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODH01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODH02FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODH03FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD056
POVOLVP_KODA01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODB01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODC01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG04FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG07FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG09FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG10FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODG11FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODH01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODH02FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODH03FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD099
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD101
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD102
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD103
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD104
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD105
POVOLVP_KODD01FUNKCIA_KOD106
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD201
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD202
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD203
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD204
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD205
POVOLVP_KODE01FUNKCIA_KOD206
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD301
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD302
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD303
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD311
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD312
POVOLVP_KODF04FUNKCIA_KOD313
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD321
POVOLVP_KODF05FUNKCIA_KOD322
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD401
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD402
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD403
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD411
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD412
POVOLVP_KODG02FUNKCIA_KOD413
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD421
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD422
POVOLVP_KODG03FUNKCIA_KOD423
POVOLVP_KODG04FUNKCIA_KOD431
POVOLVP_KODG04FUNKCIA_KOD432
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD441
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD442
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD443
POVOLVP_KODG07FUNKCIA_KOD451
POVOLVP_KODG07FUNKCIA_KOD452
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD461
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD462
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD463
POVOLVP_KODG09FUNKCIA_KOD471
POVOLVP_KODG10FUNKCIA_KOD481
POVOLVP_KODG11FUNKCIA_KOD491
POVOLVP_KODH01FUNKCIA_KOD601
POVOLVP_KODH01FUNKCIA_KOD602
POVOLVP_KODH02FUNKCIA_KOD611
POVOLVP_KODH02FUNKCIA_KOD612
POVOLVP_KODH03FUNKCIA_KOD621
POVOLVP_KODH03FUNKCIA_KOD622
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD631
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD632
POVOLVP_KODH04FUNKCIA_KOD633
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD701
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD702
POVOLVP_KODI01FUNKCIA_KOD703
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD721
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD722
POVOLVP_KODI02FUNKCIA_KOD723
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD731
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD732
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD733
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD741
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD742
POVOLVP_KODI04FUNKCIA_KOD743
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD751
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD752
POVOLVP_KODI05FUNKCIA_KOD753
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD901
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD901
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD901
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD901
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD901
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD902
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD902
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD902
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD902
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD902
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD903
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD903
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD903
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD903
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD903
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD904
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD904
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD904
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD904
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD904
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD905
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD905
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD905
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD905
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD905
POVOLVP_KODF03FUNKCIA_KOD906
POVOLVP_KODG01FUNKCIA_KOD906
POVOLVP_KODG05FUNKCIA_KOD906
POVOLVP_KODG08FUNKCIA_KOD906
POVOLVP_KODI03FUNKCIA_KOD906