Rozhranie: ZR_VCH_VLDD Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou od VLDD

Typ záznamu ZR_VCH_VLDD

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Lekár vyplňujúci hlásenie (v tvare Priezvisko Meno, Titul)061  
PACDATVYK     date     Pomocný systémový dátum071ÁNO
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo (skontrolujte si údaje)111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia151ÁNO
PACADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko pacienta ulica, námestie, súpisné číslo161  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta obec171  
RC_MATKA     varchar10   Rodné číslo matky181  
PACVEK_ROK     integer2   V ktorom veku dieťaťa bola (postnatálne) novodiagnostikovaná VCH211  
PACVEK_MESIAC     integer2   V ktorom veku dieťaťa bola (postnatálne) novodiagnostikovaná VCH221  
METABOLICKA_DG1     varchar5   VCH – Q dg./non Q dg. (metabolické) MKCH 1231  
METABOLICKA_DG2     varchar5   VCH – Q dg./non Q dg. (metabolické) MKCH 2241  
METABOLICKA_DG3     varchar5   VCH – Q dg./non Q dg. (metabolické) MKCH 3251  
NEFROLOG     varchar1   V prípade VCH močovej sústavy, uveďte záver od nefrológov261  
KARDIOLOG     varchar100   Priezvisko detského kardiológa271  
MS_DG1     varchar5   1. VCH močovej sústavy MKCH1311  
MS_DG1_DILATACIA     varchar1   1. VCH močovej sústavy Stupeň dilatácie dutého systému, ak sa dg321  
MS_DG2     varchar5   1. VCH močovej sústavy MKCH2331  
MS_DG2_DILATACIA     varchar1   1. VCH močovej sústavy Stupeň dilatácie dutého systému, ak sa dg341  
POZNAMKA_URINAL     varchar150   1. VCH močovej sústavy Poznámka351  
DEFORMACIE_Q66     varchar1   2. VCH a deformácie svalov a kostí Má dieťa dg. pes equinovarus 361  
DEFORMACIE_Q65     varchar5   2. VCH a deformácie svalov a kostí Diagnóza deformáciu bedra (Q6371  
GRAPH     varchar1   2. VCH a deformácie svalov a kostí podľa Grapha381  
POZNAMKA_DEFORMACIE     varchar150   2. VCH a deformácie svalov a kostí Poznámka391  
CHA_DG     varchar5   3. Chromozomálne anomálie MKCH3101  
POZNAMKA_CH_A     varchar150   3. Chromozomálne anomálie Poznámka3111  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Správy/iné doplňujúce informácie od lekára, ktorý prípad hlási411  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2: Varovanie. Vek je nad 18 rokov. Prosím overte si vek. /M2R1S1/ "CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S1),R1S1<19,TRUE))2     R1S1ÁNO
2"Modul 2: Vek v mesiacoch sa môže zapísať len v intervale 0 až 11. /M2R2S1/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R2S1),R2S1<12,TRUE))2     R2S1  
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("validations/ZR_VCH_VLDD/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):