Rozhranie: ZR_SCO_HT Hlásenie dieťaťa s hypertenziou do veku 18 rokov

Typ záznamu ZR_SCO_HT

Rozhranie platí od roku 2023

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Lekár vyplňujúci hlásenie (v tvare Priezvisko Meno, Titul)061  
PACDATVYK     date     Dátum vyplnenia hlásenia071ÁNO
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta (skontrolujte si údaje)111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta131  
POPULACIA_2     varchar1   Riziková skupina141  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta151ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta161ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta171ÁNO
PACADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko pacienta - Ulica číslo181  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec191  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNOvarchar1   O akého pacienta ide v súvislosti so sledovaním TK211  
ST_VYSKA     integer3   Antropometrické údaje - Výška221  
ST_HMOTNOST     integer3   Antropometrické údaje - Hmotnosť231  
ST_POSLEDNE_OBDOBIE     varchar1   Antropometrické údaje - Za posledné obdobie241  
ST_TK_SED1     integer3   Hodnoty krvného tlaku - systolický tlak251  
ST_TK_SED2     integer3   Hodnoty krvného tlaku - diastolický tlak261  
ST_TK_ZDROJ     varchar1   Hodnoty krvného tlaku - zdroj271  
DIAGNOSTIKA_ROK   ÁNOvarchar4   Diagnostika - rok diagnostiky281  
D_KARDIOLOG     bool     Diagnostika - pre hypertenziu je pacient sledovaný aj - kardioló291  
D_NEFROLOG     bool     Diagnostika - pre hypertenziu je pacient sledovaný aj - nefrológ2101  
D_ENDOKRINOLOG     bool     Diagnostika - pre hypertenziu je pacient sledovaný aj - endokrin2111  
D_NIE     bool     Diagnostika - pre hypertenziu je pacient sledovaný aj - nie je2121  
ZAVER_DG   ÁNOvarchar1   Príčina hypertenzie311  
PH_RODINA     bool     Primárna hypertenzia - hypertenzia v rodine321  
PH_OBEZITA     bool     Primárna hypertenzia - obezita v rodine331  
PH_PREMATURITA     bool     Primárna hypertenzia - prematurita341  
PH_FAJCENIE     bool     Primárna hypertenzia - fajčiar351  
PH_ANTIKONCEPCIA     bool     Primárna hypertenzia - antikoncepcia361  
PH_KAVA_ENERGIT     bool     Primárna hypertenzia - energetické nápoje, káva371  
SH_OBLICKY     bool     Ochorenie obličiek411  
SH_OBLICKA_CIEVY     bool     Ochorenie obličkových ciev421  
SH_KARDIOLOGICKE     bool     Kardiologické ochorenie431  
SH_ENDOKRINNE     bool     Endokrinné ochorenie441  
SH_MEDIKAMENT     bool     Pri medikamentóznej liečbe451  
SH_OBLICKY_DG     varchar5   Ochorenie obličiek412  
SH_OBLICKA_CIEVY_DG     varchar5   Ochorenie obličkových ciev422  
SH_KARDIOLOGICKE_DG     varchar5   Kardiologické ochorenie432  
SH_ENDOKRINNE_DG     varchar5   Endokrinné ochorenie442  
SH_MEDIKAMENT_DG     varchar150   Pri medikamentóznej liečbe452  
BEZ_MEDIKAMENTU     bool     bez medikamentóznej liečby511  
ACE_INHIBITOR     bool     ACE ihnibítor521  
K_BETABLOKATOR     bool     blokátor kalciových kanálov531  
DIURETICUM     bool     diuretikum541  
REZIMOVE_OPATRENIA     bool     odporúčané režimové opatrenia551  
BETABLOKATOR     bool     beta-blokátor561  
SARTAN     bool     sartan571  
A_HYPERTENZIVUM     bool     centrálne antihypertenzívum581  
POPIS     varchar3000   Poznámka611  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3: Ak sa jedná o primárnu hypertenziu, tak v module 3 musí byť niečo zaškrtnuté. M3R2 až R7 /PH_RODINA, PH_OBEZITA, PH_PREMATURITA, PH_FAJCENIE, PH_ANTIKONCEPCIA, PH_KAVA_ENERGIT/"CHECK(IF(R1S1==1 , Sum(i, RiS1)>=1 , TRUE))3i={2-7}   R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
2"Modul 3: Ak je niečo zaškrtnuté v primárnej hypertenzii, tak sa nemôže jednať o sekundárnu či nezistenú príčinu hypertenzie. M3R1 /ZAVER_DG/"CHECK(IF(Sum(i, RiS1)>=1 , R1S1==1 , TRUE))3i={2-7}   R1S1  
3"Modul 4: Ak sa jedná o sekundárnu hypertenziu, tak v module 4 musí byť niečo zaškrtnuté. M4R1 až R5, /SH_OBLICKY_DG, SH_OBLICKA_CIEVY_DG, SH_KARDIOLOGICKE_DG, SH_ENDOKRINNE_DG, SH_MEDIKAMENT_DG/"CHECK(IF(M3R1S1==3 , Sum(i, RiS1)>=1 , TRUE))4i={1-5}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1  
4"Modul 3: Ak je niečo zaškrtnuté v sekundárnej hypertenzii, tak sa nemôže jednať o primárnu či nezistenú príčinu hypertenzie. M3R1 /ZAVER_DG/"CHECK(IF(Sum(i, RiS1)>=1 , M3R1S1==3 , TRUE))4i={1-5}   M3R1S1  
5"Modul 3: Pri vyplnenej diagnóze v sekundárnej hypertenzii sa nemôže jednať o primárnu či nezistenú príčinu hypertenzie. M3R1 /ZAVER_DG/"CHECK(IF( NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R2S2) OR NOT ISNULL(R3S2) OR NOT ISNULL(R4S2) OR NOT ISNULL(R5S2) , M3R1S1==3 , TRUE))4     M3R1S1  
6"Modul 5: V module 5 - Liečba, musí byť niečo zaškrtnuté. M5R1 až R8 /BEZ_MEDIKAMENTU, ACE_INHIBITOR, K_BETABLOKATOR, DIURETICUM, REZIMOVE_OPATRENIA, BETABLOKATOR, SARTAN, A_HYPERTENZIVUM/"CHECK(IF(NOT ISNULL(M3R1S1) , Sum(i, RiS1)>=1, TRUE))5i={1-8}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1  
501"Modul 1: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek nemôže byť záporný. /PACRC/"CHECK(R7S1<>777)1     R1S1  
502"Modul 1: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne. /PACRC/"CHECK(R7S1<>888 )1     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne. /PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):