Rozhranie: ZR_NOR_DGO Hlásenie zhubného nádoru - klinicko-epidemiolog. charakteristika

Typ záznamu ZR_NOR_DGO

Rozhranie platí od roku 2023

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0ZR_NOR11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0ZR_NOR21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0ZR_NOR31  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód)0ZR_NOR41  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov organizácie0ZR_NOR51  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Vyplnil (meno a priezvisko)0ZR_NOR61  
TEL     varchar35   Telefónne číslo0ZR_NOR71  
EMAIL     varchar128   e-mail0ZR_NOR81  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia0ZR_NOR91  
PACKRSTMENO   ÁNOvarchar200   Krstné meno pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACRODNE_MENO     varchar100   Rodné meno pacienta0131  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo0141  
PAC_ADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko - ulica, číslo0151  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0161  
SPOSOB_DIAG     varchar1   Spôsob stanovenia diagnózy0211  
DATUM_DIAGNOZA   ÁNOdate     Dátum stanovenia diagnózy0221  
MKCH   ÁNOvarchar5   Klasifikácia ochorenia, MKCH-100231  
LATERALITA     varchar1   Lateralita0241  
TNM_T_CLINIC     varchar2   TNM klasifikácia cT (tumor, klinicky)0251  
TNM_N_CLINIC     varchar2   TNM klasifikácia cN (nodes, klinicky)0261  
TNM_M_CLINIC     varchar1   TNM klasifikácia cM (metastasis, klinicky)0271  
TNM_T_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky)0281  
TNM_N_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky)0291  
TNM_M_PHIS     varchar1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky)02101  
KLAS_LYM_LEK     varchar1   Štádium lymfómov a leukémií02111  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
REFERENT_NCZI     varchar3   Vypĺňa NCZI (Referent NCZI)10011  
OKRES_NCZI     varchar100   Trvalé bydlisko pacienta - Okres10021ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1Modul 0ZR_NOR: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}])0ZR_NOR     R4S1ÁNO
2Modul 01: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R4. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania veku a pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R41ÁNO
3Modul 02: Riadky R11 a R3 nie sú v súlade. Štádium lymfómov uveďte pre dg. C81.0 - C88.91. /KLAS_LYM_LEK, MKCH/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsKLAS_LYM_LEK_MKCH_OK_2023.js")(getValueCM("02","MKCH", null), getValueCM("02","KLAS_LYM_LEK", null)), msgText(), [{moduleName: "02", moduleItem: "KLAS_LYM_LEK"}])02     R11S1  
4"Modul 03: Neuvádzate údaj za lateralitu na riadku R4. Zvážte uvedenie niektorej z možností. /LATERALITA/."Check(NOT ISNULL(R4S1))02     R4S1ÁNO
5"Modul 02: Spôsob stanovenia diagnózy, riadok R1, nie je vyplnený. /SPOSOB_DIAG/."CHECK( IF( (NOT ISNULL(R3S1)) OR (NOT ISNULL(R5S1)) OR (NOT ISNULL(R8S1)), NOT ISNULL(R1S1), TRUE ) )02     R1S1  
14"Modul 02: Pri TNM klasifikácii, riadky R5, R6, R7 alebo riadky R8, R9, R10, uveďte v stĺpci pod sebou všetky členy klasifikácie, klinické alebo patologické TNM, t.j. cT, cN, cM alebo pT, pN, pM. /TNM_*/."CHECK( IF( (NOT ISNULL(R5S1)) OR (NOT ISNULL(R6S1)) OR (NOT ISNULL(R7S1)) OR (NOT ISNULL(R8S1)) OR (NOT ISNULL(R9S1)) OR (NOT ISNULL(R10S1)), ((NOT ISNULL(R5S1)) OR (NOT ISNULL(R8S1))) AND ((NOT ISNULL(R6S1)) OR (NOT ISNULL(R9S1))) AND ((NOT ISNULL(R7S1)) OR (NOT ISNULL(R10S1)) ), TRUE) )02     R5S1  
22Modul 0ZR_NOR: Overte dátum. Uvedený Dátum vyplnenia ešte nenastal. /PACDATVYK/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsPACDATVYKCorrect_2.js")(1), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}])0ZR_NOR     R9S1  
23Modul 0ZR_NOR: Uviedli ste dátum pred začiatkom zberu dát, dátum opravte. /PACDATVYK/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsPACDATVYKCorrect_2.js")(2), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}])0ZR_NOR     R9S1  
42Modul 02: Overte Dátum stanovenia diagnózy. Uvedený dátum ešte nenastal. /DATUM_DIAGNOZA/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsDATUM_DIAGNOZACorrect_2.js")(1), msgText(), [{moduleItem: "DATUM_DIAGNOZA"}])02     R2S1  
43Modul 02: Uviedli ste Dátum stanovenia diagnózy pred začiatkom zberu dát, dátum opravte. /DATUM_DIAGNOZA/.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsDATUM_DIAGNOZACorrect_2.js")(2), msgText(), [{moduleItem: "DATUM_DIAGNOZA"}])02     R2S1  
306Modul 02: Dátum stanovenia diagnózy nie je dátumom z roku spracovania údajov. Overte preklep v dátume stanovenia diagnózy. Alebo toto hlásenie pacienta vymažte a zadajte ho cez formulár pre správny rok spracovania. /DATUM_DIAGNOZA, ROK_SPRAC/. %s a %s.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsRokSprac_and_DatumDgCorrect.js")(), msgText(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/SetDateToFormat.js")(getValueCM("02","DATUM_DIAGNOZA", null)),getValueCM("0ZR_NOR","ROK_SPRAC", null)), [{moduleItem: "DATUM_DIAGNOZA"}])02     R2S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):