Rozhranie: ZR_DM_DE Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti

Typ záznamu ZR_DM_DE

Rozhranie platí od roku 2023

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Za mesiac (01-12)021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie061  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka)0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PAC_ADRESA   ÁNOvarchar150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo0181  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum zistenia DM0211  
DM_TYP   ÁNOvarchar1   Typ DM0221  
DM1_O     bool     Diabetes typ 1 - otec0311  
DM2_O     bool     Diabetes typ 2 - otec0321  
OBEZITA_O     bool     Obezita - otec0341  
STITNA_ZLAZA_O     bool     Ochorenie štítnej žľazy - otec0351  
CELIAKIA_O     bool     Celiakia - otec0361  
DM1_M     bool     Diabetes typ 1 - matka0312  
DM2_M     bool     Diabetes typ 2 - matka0322  
OBEZITA_M     bool     Obezita - matka0342  
STITNA_ZLAZA_M     bool     Ochorenie štítnej žľazy - matka0352  
CELIAKIA_M     bool     Celiakia - matka0362  
DM1_BRAT     integer2   Diabetes typ 1 - počet bratov0313  
OBEZITA_BRAT     bool     Obezita - brat0343  
STITNA_ZLAZA_BRAT     bool     Ochorenie štítnej žľazy - brat0353  
CELIAKIA_BRAT     bool     Celiakia - brat0363  
DM1_SESTRA     integer2   Diabetes typ 1 - počet sestier0314  
OBEZITA_SESTRA     bool     Obezita - sestra0344  
STITNA_ZLAZA_SESTRA     bool     Ochorenie štítnej žľazy - sestra0354  
CELIAKIA_SESTRA     bool     Celiakia - sestra0364  
BRATIA     integer2   Počet bratov0411  
SESTRY     integer2   Počet sestier0421  
HMOT     integer4   Pôrodná hmotnosť (g)0511  
DLZKA     integer3   Pôrodná dĺžka (cm)0521  
GEST_VEK     integer2   Gestačný vek (týž.)0531  
PRE_AK_INFEK     varchar2   Posledný infekt pred DM dg.0611  
PRE_AK_INFEK_TEXT     varchar150   Posledný infekt pred DM dg. (Text)0621  
CASPRED_DM     integer2   Čas pred objavením sa diabetu (týž.)0631  
KORTIKOIDY     varchar1   Liečba kortikosteriodmi v poslednom roku0641  
KLIN_DIP     bool     Klinické príznaky - Polydipsia0651  
KLIN_UR     bool     Klinické príznaky - Polyúria0661  
KLIN_FAG     bool     Klinické príznaky - Polyfágia0671  
KLIN_B_V     bool     Klinické príznaky - Balanitída/Vulvitída0681  
KLIN_UN     bool     Klinické príznaky - Neprimeraná únava0691  
KLIN_PHMOT     bool     Klinické príznaky - Pokles hmotnosti06101  
KLIN_PHMOT_KG     float1   Klinické príznaky - Pokles hmotnosti - kg06111  
HMOT_PRIJATIE   ÁNOfloat1   Hmotnosť pri prijatí (kg)0711  
VYSKA_PRIJATIE   ÁNOinteger3   Výška pri prijatí (cm)0721  
LAB_GLYK_B     float2   Hodnota bazálnej glykémie (mmol/l)0731  
LAB_KET   ÁNOvarchar1   Ketoacidóza0771  
HLA   ÁNOvarchar1   Laboratórne vyšetrenie - HLA0791  
HLA_TYP     varchar150   Výsledok laboratórneho vyšetrenia - HLA typ07101  
INZ_DDAVKA   ÁNOfloat2   Inzulín v jednotkách0811  
INZ_DDAVKA_KG     float2   Inzulín počet jednotiek na kg hmotnosti0821ÁNO
INZ_DENNE     integer2   Počet podaní inzulínu denne0831  
INZ_PUMPA   ÁNOvarchar1   Inzulínová pumpa0841  
INA_LIECBA     varchar150   Iná medikamentózna liečba0851  
HMOT_PREPUSTENIE   ÁNOfloat1   Hmotnosť pri prepustení (kg)0891  
POZNAMKA     varchar3000   Poznámka0911  
ROK_DM     varchar4   Rok DM (nevypĺňa sa)0241ÁNO
LAB_HBA1C     float2   Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)0741  
LAB_HBA1C_IFCC     bool     Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa IFCC0751  
LAB_HBA1C_DCCT     bool     Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa DCCT0761  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0171  
DM_TYP_TEXT     varchar150   Typ DM popis0231  
NAZOV_2     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
PACDATNAR_2     date     Dátum narodenia pacienta – dopočítaný0141ÁNO
DM2_BRAT_POCET     integer2   Diabetes typ 2 - počet bratov0323  
DM2_SESTRA_POCET     integer2   Diabetes typ 2 - počet sestier0324  
MODY_O     bool     MODY - otec0331  
MODY_M     bool     MODY - matka0332  
MODY_BRAT_POCET     integer2   MODY - počet bratov0333  
MODY_SESTRA_POCET     integer2   MODY - počet sestier0334  
C_PEPTID   ÁNOvarchar1   Vyšetrenie C-peptidu0781  
RETINOPATIA   ÁNOvarchar1   Retinopatia0861  
NEFROPATIA   ÁNOvarchar1   Nefropatia0871  
NEUROPATIA   ÁNOvarchar1   Neuropatia0881  
KLIN_BEZ_PRIZNAKOV     bool     Bez klinických príznakov 06121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
10"Modul 06: V časti špecifické klinické príznaky pred zistením DM musí byť niečo zaškrtnuté. /M06R5 až R10, M06R12, KLIN_BEZ_PRIZNAKOV/"CHECK(IF(NOT ISNULL(M07R1S1) , R12S1==1 OR Sum(i, RiS1)>0 , TRUE ))06i={5-10}   R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R12S1  
11"Modul 06: V časti špecifické klinické príznaky pred zistením DM nemôžu byť zaškrtnuté konkrétne príznaky a zároveň možnosť bez príznakov. /M06R5 až R10, M06R12, KLIN_BEZ_PRIZNAKOV/"CHECK(IF(R12S1==1 AND Sum(i, RiS1)>0, R12S1==0 AND Sum(i, RiS1)==0 , TRUE ))06i={5-10}   R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R12S1  
13"Modul 07: Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu musí byť vyplnená. /M07R4/"CHECK(NOT ISNULL(R4S1))07     R4S1  
500"Medziomodulová kontrola: Rok DM musí byť totožný s rokom spracovania./Rok z M0R1= Rok z M02R1/"CHECK(R1S1==M02R4S1)0     M02R1S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):