Rozhranie: ZR_VCH_VCHS Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou srdca

Typ záznamu ZR_VCH_VCHS

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Lekár vyplňujúci hlásenie061  
PACDATVYK     date     Pomocný systémový dátum071ÁNO
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo111  
PACPRIEZVISKO     varchar100   Priezvisko121  
PACMENO     varchar200   Meno131  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta141ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta151  
PACADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko pacienta Ulica, číslo161  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta Obec171  
ZACHYT_VCHS   ÁNOvarchar1   Záchytnosť VCHS211  
ZACHYT_VCHS_POS     varchar1   Ak postnatálne221  
ZACHYT_VCHS_POS_R     integer2   Rok života v ktorom bola VCHS zistená postnantalne231  
ZACHYT_VCHS_POS_M     integer2   Mesiac života v ktorom bola VCHS zistená postnantalne241  
DG1   ÁNOvarchar5   Diagnóza VCHS - 1311  
DG2     varchar5   Diagnóza VCHS - 2321  
DG3     varchar5   Diagnóza VCHS - 3331  
DG_TEXT     varchar1000   Popis diagnózy, klinického stavu, syndrómu341  
POSTIH_MIMO_VCHS   ÁNOvarchar2   Má dieťa aj iné orgánové/chromozomálne postihnutie okrem VCHS351  
INTER_PLANOVANA     bool     Intervencia - plánovaná361  
INTER_KATETRIZACNA     bool     Intervencia - realizovaná - katetrizačná (A)371  
INTER_OPERACNA     bool     Intervencia - realizovaná - operačná (B)381  
INTER_PALIATIVNA     bool     Intervencia - žiadna- inoperabilný stav, iba paliatíva391  
INTERVENCIA_ZIADNA     bool     Intervencia - žiadna intervenčná liečba nebola potrebná3101  
DATUM_VYKON_A     date     Dátum výkona A3111  
DATUM_VYKON_B     date     Dátum výkona B3121  
INTERVENCIA_TEXT     varchar1000   Popis typu intervencie3131  
POZNAMKA     varchar3000   Poznámka411  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2: Varovanie. Vek je nad 18 rokov. Prosím overte si vek. /M2R3S1/ "CHECK(IF(NOT ISNULL(R3S1),R3S1<19,TRUE))2     R3S1ÁNO
2"Modul 2: Vek v mesiacoch sa môže zapísať len v intervale 0 až 11. /M2R4S1/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R4S1),R4S1<12,TRUE))2     R4S1  
3"Modul 3: V Intervencii musí byť niečo vyplnené. M3R6 až R10"CHECK(IF( NOT ISNULL(R5S1) , Sum(i, RiS1)>0 , TRUE))3i={6-10}   R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1  
600"Modul 1: Rodné číslo matky je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):