Rozhranie: ZR_SPD Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania

Typ záznamu ZR_SPD

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS0031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie0061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia hlásenia0071  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka)0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PAC_ADRESA     varchar150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo0171  
ROK_PRVE_PRIZNAKY     varchar4   Prvé klinické príznaky (rok)0211  
ROK_STANOVENIE_DG   ÁNOvarchar4   Stanovenie diagnózy (rok)0221  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0231  
SPECI_MKCH     varchar5   Špecifikácia spánkového apnoe podľa MKCH-100311  
SPECI_TEXT     varchar150   Iný druh poruchy spánkového dýchania0321  
LIECBA_KOZERVATIVNA     bool     Konzervatívna liečba /spánková hygiena, redukcia hmotnosti, reži0511  
LIECBA_ORL     bool     ORL liečba0521  
LIECBA_CPAP     bool     CPAP0531  
LIECBA_BIPAP     bool     BiPAP0541  
LIECBA_INA_NIPPV     bool     Iná NIPPV0551  
LIECBA_ORTO_POMOC     bool     Ortodontické pomôcky0561  
LIECBA_INE     bool     iné0571  
MOCH_DM     bool     Metabolické ochorenia|Diabetes mellitus0611  
MOCH_MS     bool     Metabolické ochorenia|Metabolický syndróm0621  
MOCH_INE     varchar150   Metabolické ochorenia|Iné metabolické ochorenia (Uveď)0631  
KOCH_CMP     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Náhla cievna mozgová príhoda0641  
KOCH_INFARKT     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Infarkt myokradu0651  
KOCH_ARYTMIA     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Arytmia0661  
KOCH_A_HYPER     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Artreriálna hypertenzia0671  
KOCH_P_HYPER     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Pľúcna hypertenzia0681  
KOCH_INE     bool     Kardiovaskulárne ochorenia|Iné kardiovaskulárne ochorenia0691  
INE_MIKROSPANOK     bool     Iné|Mikrospánok /napr. pri riadení motorového vozidla/06101  
INE_OVERLAP     bool     Iné|Overlap syndróm OSA+CHOCHP06111  
INE_NASLEDKY_SPD     bool     Iné|Iné následky SPD06121  
INE_INE     varchar150   Iné|Iné (vpíš)06131  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Poznámka lekára k údajom pacienta/ alebo pre NCZI0711  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0181  
POLYSOMNOGRAFIA_V   ÁNOvarchar1   Polysomnografia vyšetrenie0411  
POLYGRAFIA_V   ÁNOvarchar1   Polygrafia vyšetrenie0421  
PULZOXIMETRIA_V   ÁNOvarchar1   Pulzoximetria vyšetrenie0431  
VYSETRENIE_INE     varchar150   Určenie diagnózy iné0441  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
2"Modul 05: V liečbe musí byť niečo zaškrtnuté."CHECK(Sum(i, RiS1)>=1)05i={1-7}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
6"Modul 03: Špecifikácia diagnózy musí byť vybratá z číselníka alebo textovo popísaná. M03R1 alebo M03R2 /SPECI_MKCH , SPECI_TEXT/"CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1))03     R1S1;R2S1  
7"Modul 04: Iná metodika určenia diagnózy musí byť vyplnená textom. M04R4 /VYSETRENIE_INE/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S1) AND R1S1<>'1' AND NOT ISNULL(R2S1) AND R2S1<>'1' AND NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1<>'1' , NOT ISNULL(R4S1) , TRUE))04     R4S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("validations/ZR_SPD/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):