Rozhranie: ZR_NOR_PAT Hlásenie zhubného nádoru - histopatolog./cytologická verifikácia

Typ záznamu ZR_NOR_PAT

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0ZR_NOR_PAT11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0ZR_NOR_PAT21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0ZR_NOR_PAT31  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa, patologické pracovisko (12-miestny kód)0ZR_NOR_PAT41  
NAZOV     varchar150   Názov organizácie, patologické pracovisko0ZR_NOR_PAT51  
DATUM_EXPEDOVANIE     date     Dátum expedovania údajov0ZR_NOR_PAT61  
ICO_ZIADATEL     varchar8   IČO indikujúceho zariadenia0111  
KODPZS_ZIADATEL     varchar12   Kód poskytovateľa indikujúceho zariadenia (12-miestny kód)0121  
ZIADATEL     varchar100   Priezvisko a meno lekára - žiadateľa vyšetrenia0131  
ZIADATEL_PRACOVISKO     varchar150   Názov organizácie, indikujúce pracovisko / odd. / amb.0141  
PACKRSTMENO   ÁNOvarchar200   Krstné meno pacienta0211  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0221  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo0231  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0241  
MKCH_ZIADATEL     varchar5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-100311  
MKCH_ZIADATEL_1     varchar5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10, pokr.10312  
MKCH_ZIADATEL_2     varchar5   Klasifikácia ochorenia podľa žiadajúceho lekára, MKCH-10, pokr.20313  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum odberu / príjmu vzorky0321  
HISTOLOGIA_TEXT_1     varchar3000   Výsledok - nález, histológia - popis0331  
HISTOLOGIA_TEXT_2     varchar3000   Výsledok - nález, histológia - popis, pokračovanie0332  
MKCH_PATOLOG   ÁNOvarchar5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-100341  
MKCH_PATOLOG_1     varchar5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-10, pokr. 10342  
MKCH_PATOLOG_2     varchar5   Klasifikácia ochorenia vzorky - záver patológa, MKCH-10, pokr.20343  
TNM_T     varchar2   TNM klasifikácia T (tumor)0351  
TNM_N1     varchar2   TNM klasifikácia N (nodes)0361  
TNM_M     varchar1   TNM klasifikácia M (metastasis)0371  
TNM_T_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky)0381  
TNM_N_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky)0391  
TNM_M_PHIS     varchar1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky)03101  
ICD_O_T_SJ_TEXT     varchar150   SNOMED-T,Topografická diagnóza, slovne03111  
ICD_O_5_SJ   ÁNOvarchar5   SNOMED-M, Morfologická/histologická diagnóza, ICD-O3 (5-miestna)03121  
GRADING_TEXT     varchar150   Stupeň diferenciácie (grading), slovne03131  
POZN_HISTOPAT     varchar256   Poznámka - doplňujúce informácie histopatológa0411  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
REFERENT_NCZI     varchar3   Vypĺňa NCZI (Referent NCZI)10011  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
2Modul 02: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R4. /PACRC/.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR_PAT", "ROK_SPRAC", "02", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])02     R3S1ÁNO
6Modul 0ZR_NOR_PAT: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS.check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR_PAT","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}])0ZR_NOR_PAT     R4S1ÁNO
8Modul 01: Kód PZS %s na riadku R2 sa nenachádza v registri kódov PZS.check(getFunction("validations/ZR_NOR_PAT/IsKodPZS_ZIADATELCorrect.js")( getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????").substr(0,1), getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????").substr(0,6), getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("01","KODPZS_ZIADATEL", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS_ZIADATEL"}])01     R2S1ÁNO
9"Modul 01: Kombinácia z riadkov R1, R2, R3 by mali byť vyplnená: Buď riadok R3 /meno/ samostatne alebo dvojica riadkov R1 a R2 spolu /ičo + kód pzs/. /ICO_ZIADATEL, KODPZS_ZIADATEL, ZIADATEL/. "Check(((NOT ISNULL(R1S1)) AND (NOT ISNULL(R2S1))) OR (NOT ISNULL(R3S1)))01     R1S1; R2S1; R3S1  
120"Modul 03: Chýba údaj o náleze. Keďže uvádzate kód dg. na riadku R12 ako '99903-Unknown', vyplňte R3 prip. pripojte prílohu. Ak ste '99903' použili ako zastupujúci kód za iný kód, kt. medzi diagnózami nie je, zapíšte v module 04 poznámku 'bez histológie'."Check(IF(R12S1=99903, NOT ISNULL(R3S1) ,TRUE))03     R3S1  
121"Modul 03: Na riadku R1 ste uviedli Diagnózu pacienta , stĺpec S2 či S3 ako pokračovanie diagnóz, avšak stĺpec S1 uvedený nie je."CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R1S3), NOT ISNULL(R1S1), TRUE))03     R1S1  
122"Modul 03: Na riadku R3 ste uviedli pokračovanie textu nálezu, stĺpec S2, avšak začiatok textu, stĺpec S1, uvedený nie je."CHECK(IF(NOT ISNULL(R3S2), NOT ISNULL(R3S1), TRUE))03     R3S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):