Rozhranie: ZR_NOR_LIE Hlásenie zhubného nádoru - nechirurgická liečba

Typ záznamu ZR_NOR_LIE

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0ZR_NOR11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0ZR_NOR21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0ZR_NOR31  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód)0ZR_NOR41  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov organizácie0ZR_NOR51  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Vyplnil (meno a priezvisko)0ZR_NOR61  
TEL     varchar35   Telefónne číslo0ZR_NOR71  
EMAIL     varchar128   e-mail0ZR_NOR81  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia0ZR_NOR91  
PACKRSTMENO   ÁNOvarchar200   Krstné meno pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo0131  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0141  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie0151  
EC_PAC_2     varchar10   Evidenčné číslo pacienta v POKO0161  
EC_PAC_OLD     varchar10   Evidenčné číslo pacienta v POKO pridelené pri inej diagnóze0171  
MKCH   ÁNOvarchar5   Klasifikácia ochorenia, MKCH-100211  
RADIOTERAPIA_U     varchar1   Rádioterapia|Aplikovanie0221  
RADIOTERAPIA_3     varchar1   Rádioterapia (Typ, verzia 2)0241  
RADIOTERAPIA_4     varchar1   Rádioterapia (Rozsah, verzia 2)0251  
RADIOTERAPIA_D     date     Rádioterapia|Dátum začatia liečby0231  
RADIOTERAPIA_C     varchar1   Rádioterapia|Cieľ rádioterapie - liečba0261  
KONCHEMOTERAPIA_U     varchar1   Konkomitantná chemoterapia|Aplikovanie0271  
CHEMOTERAPIA_U     varchar1   Chemoterapia|Aplikovanie0281  
CHEMOTERAPIA_D     date     Chemoterapia|Dátum začatia liečby 1. cyklu0291  
CHEMOTERAPIA_5     varchar1   Chemoterapia|Charakter liečby02101  
CHEMOTERAPIA_C     varchar1   Chemoterapia|Cieľ chemoterapie - liečba02111  
HORMON_LIECBA_U     varchar1   Hormonálna terapia|Aplikovanie02121  
HORMON_LIECBA_D     date     Hormonálna terapia|Dátum začatia liečby02131  
HORMON_LIECBA_C     varchar1   Hormonálna terapia|Cieľ hormonálnej terapie - liečba02141  
IMUNOTERAPIA     varchar1   Imunoterapia|Aplikovanie02151  
IMUNOTERAPIA_D     date     Imunoterapia terapia|Dátum začatia liečby02161  
INATERAPIA_U     varchar1   Iná terapia (iba iná terapia/aj iná terapia)|Aplikovanie02171  
INATERAPIA_POZ     varchar50   Iná terapia (iba iná terapia/aj iná terapia|Aplikovanie-poznámka02181  
POZN_LIECBA     varchar256   Poznámka - doplňujúce informácie o liečbe02191  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
REFERENT_NCZI     varchar3   Vypĺňa NCZI (Referent NCZI)10011  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1Modul 0ZR_NOR: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS.check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}])0ZR_NOR     R4S1  
2Modul 01: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R3. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého overenia pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R3S1ÁNO
3"Modul 02: Aspoň o jednej z terapií, riadky R2, R7, R8, R12, R15 a R17, musí byť uvedené, že sa aplikovala. Cez '1-áno' /RADIOTERAPIA_U, KONCHEMOTERAPIA_U, CHEMOTERAPIA_U, HORMON_LIECBA_U, IMUNOTERAPIA, INATERAPIA_U/. "CHECK(R2S1==1 OR R7S1==1 OR R8S1==1 OR R12S1==1 OR R15S1=1 OR R17S1=1)02     R2S1;R7S1;R8S1;R12S1;R15S1;R17S1  
4"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Rádioterapia sa aplikovala /RADIOTERAPIA_D, RADIOTERAPIA_U/. "Check(IF(R2S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))02i={3}   RiS1  
5"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Chemoterapia sa aplikovala. /CHEMOTERAPIA_D, CHEMOTERAPIA_U/. "Check(IF(R8S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))02i={9}   RiS1  
6"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Hormonálna terapia sa aplikovala /HORMON_LIECBA_D, HORMON_LIECBA_U/. "Check(IF(R12S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))02i={13}   RiS1  
7"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum zahájenia liečby, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Imunoterapia sa aplikovala /IMUNOTERAPIA_D, IMUNOTERAPIA/. "Check(IF(R15S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))02i={16}   RiS1  
8"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Rádioterapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /RADIOTERAPIA_D, RADIOTERAPIA_U/. "Check(IF(NOT ISNULL(R3S1), RiS1==1, TRUE))02i={2}   RiS1  
9"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Chemoterapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /CHEMOTERAPIA_D, CHEMOTERAPIA_U/. "Check(IF(NOT ISNULL(R9S1), RiS1==1, TRUE))02i={8}   RiS1  
10"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Hormonálna terapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /HORMON_LIECBA_D, HORMON_LIECBA_U/. "Check(IF(NOT ISNULL(R13S1), RiS1==1, TRUE))02i={12}   RiS1  
11"Modul 02: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Imunoterapia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum zahájenia liečby /IMUNOTERAPIA_D, IMUNOTERAPIA/. "Check(IF(NOT ISNULL(R16S1), RiS1==1, TRUE))02i={15}   RiS1  
12"Modul 02: Neuvádzate Typ rádioterapie, riadok R4, /RADIOTERAPIA_3/. "Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R4S1), TRUE))02i={2}   R4S1  
13"Modul 02: Neuvádzate Charakter liečby chemoterapie, riadok R10, /CHEMOTERAPIA_5/. "Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R10S1), TRUE))02i={8}   R10S1  
14"Modul 02: Neuvádzate Cieľ rádioterapie na riadku R6, /RADIOTERAPIA_C/. "Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R6S1), TRUE))02i={2}   R6S1  
15"Modul 02: Neuvádzate Cieľ chemoterapie na riadku R11, /CHEMOTERAPIA_C/."Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R11S1), TRUE))02i={8}   R11S1  
16"Modul 02: Neuvádzate Cieľ hormonálnej terapie na riadku R14, /HORMON_LIECBA_C/. "Check(IF(RiS1==1, NOT ISNULL(R14S1), TRUE))02i={12}   R14S1  
17"Modul 02: Uveďte bližšie o akú Inú terapiu sa pojednáva, na riadku R18 /INATERAPIA_POZ/. "CHECK(IF((ISNULL(R2S1) OR R2S1==2 OR R2S1==9) AND (ISNULL(R7S1) OR R7S1==2 OR R7S1==9) AND (ISNULL(R8S1) OR R8S1==2 OR R8S1==9) AND (ISNULL(R12S1) OR R12S1==2 OR R12S1==9) AND (ISNULL(R15S1) OR R15S1=2 OR R15S1=9) AND (R17S1=1), NOT ISNULL(R18S1), TRUE))02     R18S1ÁNO
18"Modul 02: Na riadku R2 uveďte informáciu o aplikovaní rádioterapie, nakoľko ste na riadku R7 uviedli, že Konkomitantná chemoterapia sa aplikovala. /KONCHEMOTERAPIA_U, RADIOTERAPIA_U/. "Check(IF(R7S1==1, R2S1 == 1, TRUE))02     R2S1  
51Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Rádioterapiu, riadky R2 až R6 tvoria logický miš maš.check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsRadCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "RADIOTERAPIA_U" }])02     R2S1ÁNO
53Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Chemoterapiu, riadky R8 až R11 tvoria logický miš maš.check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsChemCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "CHEMOTERAPIA_U" }])02     R8S1  
54Modul 02: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Hormonálnu terapiu, riadky R12 až R14 tvoria logický miš maš.check(getFunction("validations/ZR_NOR_LIE/IsHormCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "HORMON_LIECBA_U" }])02     R12S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):