Rozhranie: ZR_NOR_DGO Hlásenie zhubného nádoru - klinicko-epidemiolog. charakteristika

Typ záznamu ZR_NOR_DGO

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0ZR_NOR11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0ZR_NOR21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0ZR_NOR31  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód)0ZR_NOR41  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov organizácie0ZR_NOR51  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Vyplnil (meno a priezvisko)0ZR_NOR61  
TEL     varchar35   Telefónne číslo0ZR_NOR71  
EMAIL     varchar128   e-mail0ZR_NOR81  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum vyplnenia0ZR_NOR91  
PACKRSTMENO   ÁNOvarchar200   Krstné meno pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACRODNE_MENO     varchar100   Rodné meno pacienta0131  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo0141  
PAC_ADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko - ulica, číslo0151  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0161  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie0191  
VEK     integer3   Vek01101  
EC_PAC_2     varchar10   Evidenčné číslo pacienta v POKO0171  
EC_PAC_OLD     varchar10   Evidenčné číslo pacienta v POKO pridelené pri inej diagnóze0181  
NADOR_PRIEHLIADK_TYP   ÁNOvarchar1   Okolnosti zistenia nádoru - typ prehliadky0211  
NAJDOLEZITE_DIAG   ÁNOvarchar1   Najdôležitejšie vyšetrenie, ktoré viedlo k stanoveniu dg. ver. 20221  
NAJDOLEZITE_DIAG_POZ     varchar50   Najdôl. vyš., ktoré viedlo k stan,.dg. ((iné ako číselníkové)0231  
MIKROSKOP_DIAG   ÁNOvarchar1   Mikroskopické vyšetrenie, ktoré viedlo k stanoveniu diagnózy0241  
MIKROSKOP_DIAG_POZ     varchar50   Mikroskop. vyš., ktoré viedlo k stan. dg. (iné ako číselníkové)0251  
DATUM_PRVE_PRIZNAKY     date     Dátum - prvé klinické príznaky0261  
DATUM_PRVA_NAVST   ÁNOdate     Dátum prvej návštevy lekára0271  
DATUM_DIAGNOZA   ÁNOdate     Dátum stanovenia diagnózy0281  
MKCH   ÁNOvarchar5   Klasifikácia ochorenia, MKCH-100311  
LATERALITA     varchar1   Lateralita0321  
TNM_T     varchar2   TNM klasifikácia T (tumor)0331  
TNM_N1     varchar2   TNM klasifikácia N (nodes)0341  
TNM_M     varchar1   TNM klasifikácia M (metastasis)0351  
TNM_T_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pT (tumor, patohistologicky)0361  
TNM_N_PHIS     varchar2   TNM klasifikácia pN (nodes, patohistologicky)0371  
TNM_M_PHIS     varchar1   TNM klasifikácia pM (metastasis, patohistologicky)0381  
NADOR_PRED_LIECBA_SJ     varchar1   Klinický rozsah nádoru pred zahájením liečby03141  
OCHORENIE_STADIUM_SJ     varchar1   Klinické štádium ochorenia|štádium (okrem lymfómov a leukémií)0391  
OCHOR_PODSTADIUM_SJ     varchar50   Klinické štádium ochorenia|podštádium (okrem lymfómov a leukémií03101  
KLAS_LYM_LEK     varchar1   Štádium lymfómov a leukémií03111  
CLARK     varchar1   Štádium melanómu (podľa Clarka)03121  
BRESLOW     float2   Rozsah malígneho melanómu (Breslow [v mm])03131  
INDIK_LIECBA_DIAG_SJ   ÁNOvarchar1   Indikácia liečby v čase stanovenia diagnózy0411  
OPERACIA_U     varchar1   Chirurgická liečba (typ operácie)|Aplikovanie0511  
OPERACIA     varchar1   Chirurgická liečba (typ operácie)0531  
OPERACIA_POZ     varchar50   Chirurgická liečba (iná ako číselníková)0541  
OPERACIA_D     date     Chirurgická liečba|Dátum začatia liečby0521  
OPERACIA_C     varchar1   Chirurgická liečba|Cieľ chirurgickej liečby - liečba0561  
OPERACIA_ODSTR_NAD     varchar1   Chirurgická liečba|Odstránenie nádoru0551  
URL_HORMON_LIACBA_U     varchar1   Hormonálna liečba pri dg. C61|Aplikovanie0571  
URL_HORMON_LIACBA_D     date     Hormonálna liečba pri dg. C61|Dátum začatia liečby0581  
URL_HORMON_LIACBA_C     varchar1   Hormonálna liečba pri dg. C61|Cieľ hormonálnej liečby - liečba0591  
POZN_LIECBA     varchar256   Poznámka - doplňujúce informácie o liečbe0611  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
REFERENT_NCZI     varchar3   Vypĺňa NCZI (Referent NCZI)10011  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1Modul 0ZR_NOR: Kód PZS %s na riadku R4 sa nenachádza v registri kódov PZS.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsKodPZSCorrect.js")( getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,1), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(0,6), getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????").substr(6,6)), msgText(getValueCM("0ZR_NOR","KODPZS", "????????????")), [{moduleItem: "KODPZS"}])0ZR_NOR     R4S1ÁNO
2Modul 01: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R4. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania veku a pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0ZR_NOR", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R4S1ÁNO
3"Modul 03: Neuvádzate údaj za lateralitu na riadku R2. Zvážte možné uvedenie niektorej z možností /LATERALITA/. "Check(NOT ISNULL(R2S1))03     R2S1ÁNO
4"Modul 03: TNM klasifikácia, Klinické štádium ochorenia okrem ..., Štádium lymfómov alebo Klinický rozsah nádoru pred zač. liečby - jeden z týchto riadkov R3, R6, R9, R11, R14 musí byť uvedený. /TNM_*, Ochor_Stad._SJ, KLAS_LYM_LEK, NADOR_PRED_Lie._SJ/."Check(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R9S1) OR NOT ISNULL(R11S1) OR NOT ISNULL(R14S1))03     R3S1; R6S1; R9S1; R11S1; R14S1ÁNO
5"Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum výkonu, hoc o riadok vyššie uvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikovala /OPERACIA_D, OPERACIA_U/. "Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))05i={2}   RiS1  
6"Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Chirurgický výkon/operácia sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum výkonu /OPERACIA_D, OPERACIA_U/. "Check(IF(NOT ISNULL(R2S1), RiS1==1, TRUE))05i={1}   RiS1  
7"Modul 05: Neuvádzate Druh chirurgického výkonu/operácie, riadok R3, /OPERACIA/. "Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R3S1), TRUE))05     R3S1  
8"Modul 05: Neuvádzate Odstránenie nádoru, riadok R5, /OPERACIA_ODSTR_NAD/. "Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R5S1), TRUE))05     R5S1  
9"Modul 05: Neuvádzate Cieľ výkonu na riadku R6, /OPERACIA_C/. "Check(IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R6S1), TRUE))05     R6S1  
10"Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate Dátum začatia liečby hoc o riadok vyššie uvádzate, že Hormonálna liečba sa aplikovala /URL_HORMON_LIACBA_D, URL_HORMON_LIACBA_U/. "Check(IF(R7S1==1, NOT ISNULL(RiS1), TRUE))05i={8}   RiS1  
11"Modul 05: Na riadku R"+i+" neuvádzate, že Hormonálna liečba sa aplikovala, hoc o riadok nižšie uvádzate Dátum začatia liečby /URL_HORMON_LIACBA_D, URL_HORMON_LIACBA_U/. "Check(IF(NOT ISNULL(R8S1), RiS1==1, TRUE))05i={7}   RiS1  
12"Modul 05: Neuvádzate Cieľ hormonálnej liečby na riadku R9, /URL_HORMON_LIACBA_C/. "Check(IF(R7S1==1, NOT ISNULL(R9S1), TRUE))05     R9S1  
13"Modul 02: Na riadku R4, Mikroskopické vyšetrenie, sú prípustné len kódy '0', '6', '7' a 'D', nakoľko na riadku R2, Nadôležitejšie vyšetrenie, uvádzate kód 'C'. /MIKROSKOP_DIAG, NAJDOLEZITE_DIAG/. "Check(IF(R2S1=='C', R4S1=='0' OR R4S1=='6' OR R4S1=='7' OR R4S1=='D', TRUE))02     R4S1  
40"Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka T na riadku R3, /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/."Check(IF(NOT ISNULL(R3S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R4S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE)))03     R3S1  
41"Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka N na riadku R4, /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/."Check(IF(NOT ISNULL(R4S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R5S1),FALSE,TRUE)))03     R4S1  
42"Modul 03: TNM - klasifikácia TNM nie je zadaná úplne, chýba položka M na riadku R5, /TNM_T, TNM_N1, TNM_M/."Check(IF(NOT ISNULL(R5S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1),FALSE,TRUE)))03     R5S1  
43"Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pT na riadku R6, /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/."Check(IF(NOT ISNULL(R6S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R7S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE)))03     R6S1  
44"Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pN na riadku R7, /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/."Check(IF(NOT ISNULL(R7S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R8S1),FALSE,TRUE)))03     R7S1  
45"Modul 03: TNM - klasifikácia pTpNpM nie je zadaná úplne, chýba položka pM na riadku R8, /TNM_T_PHIS, TNM_N_PHIS, TNM_M_PHIS/."Check(IF(NOT ISNULL(R8S1), TRUE, IF(NOT ISNULL(R6S1) OR NOT ISNULL(R7S1),FALSE,TRUE)))03     R8S1  
50Modul 03: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Chirurgický výkon/operáciu, riadky R1 až R6 tvoria logický miš maš.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsChirCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "OPERACIA_U" }])05     R1S1;R2S1;R3S1;R5S1;R6S1ÁNO
54Modul 03: Súhrn údajov zadaných v sekcii pre Hormonálnu liečbu, riadky R7 až R9 tvoria logický miš maš.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsURLHormCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "URL_HORMON_LIACBA_U" }])05     R7S1ÁNO
103"Modul 03: Rozsah malígneho melanómu (Breslow [v mm]) na riadku R13 uveďte v rozsahu 0,00 až 99,99 na maximálne dve desatinné miesta. /BRESLOW/. "Check(IF(ISNULL(R13S1), TRUE,R13S1>=0 AND R13S1<=99.99))03     R13S1  
119"Medzimodulová kontrola: V module M03 na riadku R14 by ste mali Klinický rozsah nádoru uviesť ako '7-vzdialené ...', keďže v module M02 na riadku R4 uvádzate Mikroskopické vyš. ako '6-histologizácia - metastáza', /NADOR_PRED_LIECBA_SJ, MIKROSKOP_DIAG/. "Check(IF(M02R4S1=='6', M03R14S1==7, TRUE))03     M03R14S1  
201"Modul 05: Informáciu o danej terapii na riadku R"+i+" uvádzate ako '9-neznáme'. /OPERACIA_U, URL_HORMON_LIACBA_U/. "ForCheck(i,RiS1<>9)05i={1,7}   RiS1ÁNO
300"Medzimodulová kontrola: Dátum stanovenia diagnózy v module M02 a dátum terapie v module M05, riadky R8 a R"+i+", sú v nesúlade, Dátum stanovenia diagnózy je uvedený až po dátume terapie /*_D, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+M02R8S1+" a "+M05RiS1ForCheck(i,M05RiS1>=M02R8S1)05i={2,8}   M02R8S1;M05RiS1ÁNO
302"Modul 02: Dátum prvých klinických príznakov a dátum stanovenia diagnózy, riadky R6 a R8, sú v nesúlade, Dátum klinických prvých príznakov je uvedený až po dni stanovenia diagnózy /DATUM_PRVE_PRIZNAKY, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+R6S1+" a "+R8S1Check(R8S1>=R6S1)02     R6S1;R8S1ÁNO
303"Modul 02: Dátum prvej návštevy lekára a dátum stanovenia diagnózy, riadky R7 a R8, sú v nesúlade, Dátum prvej návštevy lekára je uvedený až po dni stanovenia diagnózy /DATUM_PRVA_NAVST, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+R7S1+" a "+R8S1Check(R8S1>=R7S1)02     R7S1;R8S1ÁNO
305"Modul 02: Dátum prvých klinických príznakov a dátum prvej návštevy, riadky R6 a R7, sú v nesúlade, Dátum prvých klinických príznakov je uvedený až po dátume prvej návštevy /DATUM_PRVE_PRIZNAKY, DATUM_PRVA_NAVST/. "+" "+R6S1+" a "+R7S1Check(R7S1>=R6S1)02     R6S1;R7S1ÁNO
306Modul 02: Rok dátumu stanovenia diagnózy nezodpovedá roku spracovania údajov. Overte preklep v roku v dátume stanovenia diagnózy. Alebo údaje pacienta zadajte v záznamoch pre správny rok spracovania. /DATUM_DIAGNOZA, ROK_SPRAC/. %s a %s.check(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/IsRokSprac_and_DatumDgCorrect.js")(), msgText(getFunction("validations/ZR_NOR_DGO/SetDateToFormat.js")(getValueCM("02","DATUM_DIAGNOZA", null)),getValueCM("0ZR_NOR","ROK_SPRAC", null)), [{moduleItem: "DATUM_DIAGNOZA"}])02     R8S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):