Rozhranie: ZR_NEUR_CMP_ENDO Hlásenie o pacientovi s endovaskulárnym výkonom

Typ záznamu ZR_NEUR_CMP_ENDO

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia051ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar100   Lekár vyplňujúci hlásenie061  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno131  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia141ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta161ÁNO
PACADRESA     varchar150   Trvalé bydlisko ulica171  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko obec181  
PACDATVYK   ÁNOdatetime     Dátum prevzatia211  
ENDO_VYKON_INDI   ÁNOvarchar8   Nemocnice ktorá indikovala endo výkon221  
TRMBOLYZA_PRED   ÁNOvarchar1   Bola pacientovi v prekladajúcej nemocnici podaná trombolytická l231  
TROMBEKTOMIA   ÁNOvarchar1   Endovaskulárny výkon Trombektómia311  
TROMBEKTOMIA_TYP     varchar1   Trombektómia typ321  
DATUM_TROMB     datetime     Endovaskulárny výkon Trombektómia Dátum a čas341  
STENT     varchar1   Endovaskulárny výkon Stent331  
DATUM_STENT     datetime     Endovaskulárny výkon Stent Dátum a čas381  
DATUM_REKANAL     datetime     Endovaskulárny výkon Rekanalizácia Dátum a čas351  
TICI     varchar3   Endovaskulárny výkon Stupeň rekanalizácie TICI361  
KRVACANIE     varchar1   Endovaskulárny výkon Symptomatické krvácanie371  
POZNAMKA_EV     varchar256   Poznámky k predmetným intervenčným výkonom391  
DATUM_UKON   ÁNOdatetime     Dátum a čas ukončenia hospitalizácie411  
UKON_SPOSOB   ÁNOvarchar1   Ukončenie hospitalizácie spôsob421  
UKON_PREKLAD_NAVRAT     varchar1   Ukončenie hospitalizácie preklad - návrat do prvej nemocnice431  
POZNAMKA_3000     varchar3000   Správa poznámka511  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3: Pri vykonanej trombektómii je nutné vyplniť aj dátum a čas trombektómie, dátum a čas rekanalizácie, stupeň rekanalizácie a symptomatické krvácanie /M3 R4 až R7 , DATUM_TROMB, DATUM_REKANAL, TICI, KRVACANIE/ "CHECK(IF(R1S1=1 , NOT ISNULL(R4S1) AND NOT ISNULL(R5S1) AND NOT ISNULL(R6S1) AND NOT ISNULL(R7S1),TRUE))3     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
2"Modul 3: Pri vykonanom stente bez trombektómie musia položky o dátume a čase trombektómie a položky o rekanalizácii ostať prázdne, lebo sa nevypĺňajú. /M3 R4 až R7 , DATUM_TROMB, DATUM_REKANAL, TICI, KRVACANIE/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1==2 , ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) AND ISNULL(R6S1) AND ISNULL(R7S1) , TRUE))3     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
3"Medzi modulová kontrola: Dátum a čas prevzatia pacienta lekárom musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M2R1S1, M4R1S1 , PACDATVYK, DATUM_UKON/ "CHECK(IF(NOT ISNULL(M2R1S1) AND NOT ISNULL(M4R1S1) , M2R1S1 < M4R1S1 , TRUE))4     R1S1  
4"Modul 3: Pri ukončení hospitalizácie prekladom je nutné vyplniť či sa jedná o vrátenie pacienta do prvej nemocnice alebo nie. /M4R3S1 , UKON_PREKLAD_NAVRAT/ "CHECK(IF(R2S1=3 , NOT ISNULL(R3S1),TRUE))4     R3S1  
5"Medzi modulová kontrola: Dátum a čas prevzatia pacienta lekárom musí predchádzať dátumu a času zahájenia trombektómie. /M2R1S1, M3R4S1 , PACDATVYK, DATUM_TROMB/ "CHECK(IF(NOT ISNULL(M2R1S1) AND NOT ISNULL(M3R4S1) , M2R1S1 < M3R4S1 , TRUE))3     R4S1  
6"Medzi modulová kontrola: Dátum a čas prevzatia pacienta lekárom musí predchádzať dátumu a času stentu. /M2R1S1, M3R8S1 , PACDATVYK, DATUM_STENT/ "CHECK(IF(NOT ISNULL(M2R1S1) AND NOT ISNULL(M3R8S1) , M2R1S1 < M3R8S1 , TRUE))3     R8S1  
7"Modul 3: Pri stente vykonanom spolu s trombektómiou nemá byť vyplnený samostatne dátum a čas stentu /M3 R8 ; DATUM_STENT/"CHECK(IF(R3S1=1 , ISNULL(R8S1) ,TRUE))3     R8S1  
8"Modul 3: Pri stente vykonanom bez trombektómie musí byť vyplnený dátum a čas stentu. /M3 R8 ; DATUM_STENT/"CHECK(IF(R3S1=2 , NOT ISNULL(R8S1) ,TRUE))3     R8S1  
9"Modul 3: Pri stente vykonanom s časovým odstupom po trombektómii musí byť vyplnený dátum a čas stentu. /M3 R8 ; DATUM_STENT/"CHECK(IF(R3S1=3 , NOT ISNULL(R8S1) ,TRUE))3     R8S1  
10"Modul 3: Ak trombektómia nebola vykonanná tak stent nemohol byť vykonaný s trombektómiou. /M3 R3 ; STENT/"CHECK(IF(R1S1=2 , R3S1==2 OR R3S1==3 OR ISNULL(R3S1) ,TRUE))3     R3S1  
11"Modul 3: Ak trombektómia nebola vykonaná v nemocnici ktorá hlási, ale bol vykonaný stent s odstupom času po trombektómii, položky o dátume a čase trombektómie a položky o rekanalizácii musia ostať prázdne, lebo sa nevypĺňajú. /M3 R4 až R7/"CHECK(IF(R1S1==2 AND NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1==3 , ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) AND ISNULL(R6S1) AND ISNULL(R7S1) , TRUE))3     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1  
600Modul 1 varovanie: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP_ENDO/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):