Rozhranie: ZR_VCH_ZR_II Hlásenie o pacientovi so zriedkavou chorobou II

Typ záznamu ZR_VCH_ZR_II

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 5 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 6 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 3 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 4 1  
DATUM_VYPLNENIA     date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1 ÁNO
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 100   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 200   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvaláho bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 8 1  
ZCH_NOVE     varchar 1   Novodiagnostikovaný pacien s zriedkavou chorobou 02 1 1  
ROK_DG     varchar 4   Rok stanovenia diagnózy 02 2 1  
ZCH_2019     varchar 1   Retrospektívne hlásenie projektu ZCH_2019 02 3 1  
PACDATVYK     date     Posledný deň v roku stanovenia vrodej chyby 02 4 1 ÁNO
ZCH_MKCH   ÁNO varchar 5   Zriedkavá choroba podľa MKCH 03 1 1  
ZCH_TEXT     varchar 150   Upresnenie zriedkavej choroby 03 2 1  
OMIM     varchar 6   OMIM kód 03 3 1  
ORPHA     varchar 6   ORPHA kód 03 4 1  
DOPLNENIE     varchar 150   Doplňujúce údaje 03 5 1  
RC_MATKA     varchar 10   Rodné číslo matky 04 1 1  
POZNAMKA     varchar 3000   Poznámka 05 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 02: Pacient musí byť novodiagnostikovaný v hlásenom roku alebo musí mať vyplnenený rok stanovenia diagnózy. " CHECK(NOT ISNULL(R2S1) OR R1S1==1) 02     R1S1;R2S1  
2 "Modul 02: Pacient nemôže byť zároveň novodiagnostikovaný v hlásenom roku a mať stanovenú diagnózu v inom roku." CHECK(IF(NOT ISNULL(R2S1) AND R1S1==1, R2S1==M00R1S1,TRUE)) 02     R1S1;R2S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):