Rozhranie: ZR_VCH_VLDD Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou od VLDD

Typ záznamu ZR_VCH_VLDD

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 100   Lekár vyplňujúci hlásenie (v tvare Priezvisko Meno, Titul) 0 6 1  
PACDATVYK     date     Pomocný systémový dátum 0 7 1 ÁNO
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo (skontrolujte si údaje) 1 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 100   Priezvisko 1 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 200   Meno 1 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 1 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia 1 5 1 ÁNO
PACADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta ulica, námestie, súpisné číslo 1 6 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta obec 1 7 1  
RC_MATKA     varchar 10   Rodné číslo matky 1 8 1  
PACVEK_ROK     integer 2   V ktorom veku dieťaťa bola (postnatálne) novodiagnostikovaná VCH 2 1 1  
PACVEK_MESIAC     integer 2   V ktorom veku dieťaťa bola (postnatálne) novodiagnostikovaná VCH 2 2 1  
METABOLICKA_DG1     varchar 5   VCH – Q dg./non Q dg. (metabolické) MKCH 1 2 3 1  
METABOLICKA_DG2     varchar 5   VCH – Q dg./non Q dg. (metabolické) MKCH 2 2 4 1  
METABOLICKA_DG3     varchar 5   VCH – Q dg./non Q dg. (metabolické) MKCH 3 2 5 1  
NEFROLOG     varchar 1   V prípade VCH močovej sústavy, uveďte záver od nefrológov 2 6 1  
KARDIOLOG     varchar 100   Priezvisko detského kardiológa 2 7 1  
MS_DG1     varchar 5   1. VCH močovej sústavy MKCH1 3 1 1  
MS_DG1_DILATACIA     varchar 1   1. VCH močovej sústavy Stupeň dilatácie dutého systému, ak sa dg 3 2 1  
MS_DG2     varchar 5   1. VCH močovej sústavy MKCH2 3 3 1  
MS_DG2_DILATACIA     varchar 1   1. VCH močovej sústavy Stupeň dilatácie dutého systému, ak sa dg 3 4 1  
POZNAMKA_URINAL     varchar 150   1. VCH močovej sústavy Poznámka 3 5 1  
DEFORMACIE_Q66     varchar 1   2. VCH a deformácie svalov a kostí Má dieťa dg. pes equinovarus 3 6 1  
DEFORMACIE_Q65     varchar 5   2. VCH a deformácie svalov a kostí Diagnóza deformáciu bedra (Q6 3 7 1  
GRAPH     varchar 1   2. VCH a deformácie svalov a kostí podľa Grapha 3 8 1  
POZNAMKA_DEFORMACIE     varchar 150   2. VCH a deformácie svalov a kostí Poznámka 3 9 1  
CHA_DG     varchar 5   3. Chromozomálne anomálie MKCH 3 10 1  
POZNAMKA_CH_A     varchar 150   3. Chromozomálne anomálie Poznámka 3 11 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Správy/iné doplňujúce informácie od lekára, ktorý prípad hlási 4 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2: Varovanie. Vek je nad 18 rokov. Prosím overte si vek. /M2R1S1/ " CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S1),R1S1<19,TRUE)) 2     R1S1 ÁNO
2 "Modul 2: Vek v mesiacoch sa môže zapísať len v intervale 0 až 11. /M2R2S1/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R2S1),R2S1<12,TRUE)) 2     R2S1  
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("validations/ZR_VCH_VLDD/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 1     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):