Rozhranie: ZR_VCH_VCHS Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou srdca

Typ záznamu ZR_VCH_VCHS

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 100   Lekár vyplňujúci hlásenie 0 6 1  
PACDATVYK     date     Pomocný systémový dátum 0 7 1 ÁNO
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 1 1 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 100   Priezvisko 1 2 1  
PACMENO     varchar 200   Meno 1 3 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 1 4 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 5 1  
PACADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta Ulica, číslo 1 6 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta Obec 1 7 1  
ZACHYT_VCHS   ÁNO varchar 1   Záchytnosť VCHS 2 1 1  
ZACHYT_VCHS_POS     varchar 1   Ak postnatálne 2 2 1  
ZACHYT_VCHS_POS_R     integer 2   Rok života v ktorom bola VCHS zistená postnantalne 2 3 1  
ZACHYT_VCHS_POS_M     integer 2   Mesiac života v ktorom bola VCHS zistená postnantalne 2 4 1  
DG1   ÁNO varchar 5   Diagnóza VCHS - 1 3 1 1  
DG2     varchar 5   Diagnóza VCHS - 2 3 2 1  
DG3     varchar 5   Diagnóza VCHS - 3 3 3 1  
DG_TEXT     varchar 1000   Popis diagnózy, klinického stavu, syndrómu 3 4 1  
POSTIH_MIMO_VCHS   ÁNO varchar 2   Má dieťa aj iné orgánové/chromozomálne postihnutie okrem VCHS 3 5 1  
INTER_PLANOVANA     bool     Intervencia - plánovaná 3 6 1  
INTER_KATETRIZACNA     bool     Intervencia - realizovaná - katetrizačná (A) 3 7 1  
INTER_OPERACNA     bool     Intervencia - realizovaná - operačná (B) 3 8 1  
INTER_PALIATIVNA     bool     Intervencia - žiadna- inoperabilný stav, iba paliatíva 3 9 1  
INTERVENCIA_ZIADNA     bool     Intervencia - žiadna intervenčná liečba nebola potrebná 3 10 1  
DATUM_VYKON_A     date     Dátum výkona A 3 11 1  
DATUM_VYKON_B     date     Dátum výkona B 3 12 1  
INTERVENCIA_TEXT     varchar 1000   Popis typu intervencie 3 13 1  
POZNAMKA     varchar 3000   Poznámka 4 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2: Varovanie. Vek je nad 18 rokov. Prosím overte si vek. /M2R3S1/ " CHECK(IF(NOT ISNULL(R3S1),R3S1<19,TRUE)) 2     R3S1 ÁNO
2 "Modul 2: Vek v mesiacoch sa môže zapísať len v intervale 0 až 11. /M2R4S1/" CHECK(IF(NOT ISNULL(R4S1),R4S1<12,TRUE)) 2     R4S1  
3 "Modul 3: V Intervencii musí byť niečo vyplnené. M3R6 až R10" CHECK(IF( NOT ISNULL(R5S1) , Sum(i, RiS1)>0 , TRUE)) 3 i={6-10}   R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1  
600 "Modul 1: Rodné číslo matky je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 1     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):