Rozhranie: ZR_URAZY Hlásenie úrazu u hospitalizovaných osôb - deti

Typ záznamu ZR_URAZY

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas hospitalizácie 02 4 1  
URAZ_DATUM_CAS   ÁNO datetime     Dátum a čas úrazu 02 1 1  
OSETRENIE_AMB   ÁNO varchar 1   Ambulantné ošetrenie| 02 2 1  
OSETRENIE_AMB_TEXT     varchar 150   Ambulantné ošetrenie|upresnenie dĺžky ošetrenia po úraze 02 3 1  
URAZ   ÁNO varchar 1   Úraz spôsobený| 03 1 1  
URAZ_TEXT     varchar 150   Úraz spôsobený|Ak inak, popíš bližšie 03 2 1  
URAZ_SPOSOB     varchar 2   Prioritný spôsob úrazu| 03 4 1  
URAZ_SPOSOB_TEXT     varchar 150   Prioritný spôsob úrazu|Ak iný spôsob, upresn 03 5 1  
ALKOHOL_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|alkoholu 04 7 1  
DROGA_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|drogy 04 8 1  
SEDATIVUM_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|sedatíva 04 9 1  
NEZNAME_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|neidentif. látka 04 10 1  
BEZ_PRIZNAKOV_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|nejaví známky 04 11 1  
URAZ_HLVA     bool     Lokalizácia úrazu|hlava 04 21 1  
URAZ_KRK     bool     Lokalizácia úrazu|krk 04 22 1  
URAZ_HRUDNIK     bool     Lokalizácia úrazu|hrudník 04 23 1  
URAZ_KONCATINY     bool     Lokalizácia úrazu|končatiny 04 24 1  
URAZ_ORGANY_VNU     bool     Lokalizácia úrazu|vnútorné orgány 04 25 1  
URAZ_ORGANY_POHL     bool     Lokalizácia úrazu|pohlavné orgány 04 26 1  
URAZ_POLYTRAUMA     bool     Lokalizácia úrazu|polytrauma 04 27 1  
URAZ_BODNUTIE     bool     Typ úrazu|bodná rana 04 12 1  
URAZ_POSTRELENIE     bool     Typ úrazu|strelná rana 04 13 1  
URAZ_SEKNUTIE     bool     Typ úrazu|sečná rana 04 14 1  
URAZ_POMLIAZDENIE     bool     Typ úrazu|pomliaždenie 04 15 1  
URAZ_VYVRTNUTIE     bool     Typ úrazu|vyvrtnutie, podvrtnutie 04 16 1  
URAZ_ZLOMENINA     bool     Typ úrazu|zlomenina 04 17 1  
URAZ_POPALENIE     bool     Typ úrazu|poleptanie, popálenina 04 18 1  
URAZ_OMRZNUTIE     bool     Typ úrazu|omrzliny 04 19 1  
URAZ_TYP_TEXT     varchar 150   Typ úrazu|iné (vypísať) 04 20 1  
URAZ_DOMA     bool     Miesto úrazu|doma 04 1 1  
URAZ_VONKU     bool     Miesto úrazu|vonku 04 2 1  
URAZ_SKOLA     bool     Miesto úrazu|škola, škôlka 04 3 1  
URAZ_SPORT     bool     Miesto úrazu|šport 04 4 1  
URAZ_DOPRAVNY     bool     Miesto úrazu|dopravný úraz 04 5 1  
URAZ_INDE_TEXT     varchar 150   Miesto úrazu|inde (vypísať) 04 6 1  
LIECBA_MEDIKAMEN     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|medikamentózna 04 28 1  
LIECBA_CHIRURG     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|s použitím chirurg. pomôcok ( dlaha, sá 04 29 1  
LIECBA_OPERACIA     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|operačný výkon 04 30 1  
LIECBA_KOMBI     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|iný výkon/ ošetrenie 04 31 1  
LIECBA_REHABILITACIA     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|rehabilitácia 04 32 1  
UKON_SPOSOB   ÁNO varchar 1   Spôsob prepustenia 05 1 1  
UKON_DATUM   ÁNO date     Dátum prepustenia/ exitu 05 2 1  
PREPUSTENIE_DG     varchar 5   Diagnóza podľa MKCH, pri prepustení 05 3 1  
MECHANIZMUS_DG     varchar 150   Mechanizmus úrazu podľa MKCH 05 4 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka k údajom/ alebo pre NCZI 06 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko dieťaťa - Obec 01 8 1  
PACDATNAR_2     date     Dátum narodenia pacienta (dopočítaný) 01 5 1 ÁNO
AKTIVITA_URAZU     varchar 256   Aktivita, pri ktorej úraz vznikol 03 3 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 5 1 ÁNO
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
3 "Modul 04: v riadkoch 7 až 11 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 04 i={7-11}   R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1  
5 "Modul 04: v riadkoch 21 až 27 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 04 i={21-27}   R21S1;R22S1;R23S1;R24S1;R24S1;R26S1;R27S1  
6 "Modul 04: v riadkoch 12 až 20 musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R20S1)) 04 i={12-19}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
7 "Modul 04: v riadkoch 1 až 6 musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R6S1)) 04 i={1-5}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1  
8 "Modul 04: v riadkoch 28 až 32 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 04 i={28-32}   R28S1;R29S1;R30S1;R31S1;R32S1  
11 "Modul 05: Diagnóza pri prepustení musí byť vyplnená. /M05R3 - PREPUSTENIE_DG/" CHECK(NOT ISNULL(M05R3S1)) 05     R3S1  
12 "Modul 03: Spôsob úrazu musí byť vyplnený alebo musí byť popísaný. /M03R4 alebo R5/" CHECK(NOT ISNULL(M03R4S1) OR NOT ISNULL(M03R5S1)) 03     R4S1;R5S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
503 Modul 02: Rok z dátumu hospitalizácie musí byť totožný s rokom spracovania." check(getValueCM("00", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}]) 02     M02R4S1  
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("validations/ZR_URAZY/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):