Rozhranie: ZR_TRP Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc

Typ záznamu ZR_TRP

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
DATUM_VYPLNENIA     date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
DATUM_DG   ÁNO date     Stanovenie diagnózy (dátum) 02 1 1  
HISTOLOGIZACIA   ÁNO varchar 1   Histologizácia 02 2 1  
DATUM_DDOT     date     DDOT (dlhodobá domáca oxygenoterapia) upresniť odkedy (dátum) 02 3 1  
MESIACE_POCET   ÁNO integer 2   Počet mesiacov na čakacej listine 02 4 1  
POZNAMKA_DG     varchar 256   Poznámka 02 5 1  
DG_MKCH     varchar 5   Špecifikácia diagnózy pred transplantáciou podľa MKCH 10 03 1 1  
DG_TEXT     varchar 150   Iná diagnóza 03 2 1  
DG_OMIM     varchar 150   podľa OMIM (vyplní NCZI) 03 3 1  
DG_ORPHA     varchar 150   podľa ORPHA (vyplní NCZI) 03 4 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum transplantácie 04 1 1  
TYP_TRANSPLAN   ÁNO varchar 1   Typ transplantácie - lokalizácia 04 2 1  
TYP_TRANSPLAN_INE     varchar 150   Typ transplantácie Iný údaj 04 3 1  
INDU_LIECBA   ÁNO varchar 1   Indukčná liečba 04 4 1  
HOSPITAL_CAS     integer 2   Dĺžka hospitalizácie v Transplantačnom centre (dni) 04 5 1  
POZNAMKA_TRANSPLAN     varchar 256   Poznámky 04 6 1  
TACROLIMUS   ÁNO varchar 1   Tacrolimus 05 1 1  
CYKLOSPORIN_A   ÁNO varchar 1   Cyklosporín A 05 2 1  
MYKOFENOLAT_M   ÁNO varchar 1   Mykofenolát mofetil 05 3 1  
PREDNISON   ÁNO varchar 1   Prednison 05 4 1  
INA_LIECBA     varchar 150   Iná liečba (vpíš) 05 5 1  
AR   ÁNO varchar 1   Akútna rejekcia 06 1 1  
DATUM_AR     date     Ak áno uveď dátum 06 2 1  
AR_VERIFI   ÁNO varchar 1   Akútna rejekcia Histologicky (BSC) verifikovaná 06 3 1  
AR_L_PILZ_K   ÁNO varchar 1   Akútna rejekcia Liečba pulz kortikoidov 06 4 1  
AR_L_PER_K   ÁNO varchar 1   Akútna rejekcia Liečba perorálne kortikoidy 06 5 1  
AR_L_INE     varchar 150   Akútna rejekcia Liečba iné (vypíš) 06 6 1  
CHR   ÁNO varchar 1   Chronická rejekcia 06 7 1  
DATUM_CHR     date     Ak áno, uveď dátum 06 8 1  
CHR_VERIFI   ÁNO varchar 1   Chronická rejekcia histologicky (BSC) verifikovaná 06 9 1  
CHR_L_PILZ_K   ÁNO varchar 1   Chronická rejekcia Liečba pulz kortikoidov 06 10 1  
CHR_L_PER_K   ÁNO varchar 1   Chronická rejekcia Liečba perorálne kortikoidy 06 11 1  
CHR_L_AZIT   ÁNO varchar 1   Chronická rejekcia Liečba azitromicin 06 12 1  
CHR_L_ZMENA_IMUNO   ÁNO varchar 1   Chronická rejekcia Liečba zmena imunosupresie 06 13 1  
CHR_L_INE     varchar 150   Chronická rejekcia Liečba iné, vypíš 06 14 1  
CHR_SPIROMETRIA     varchar 1   Chronická rejekcia Spirometria pacienta po liečbe 06 15 1  
CH_KOLO     bool     Chronická kolonizácia DC 07 1 1  
CH_KOLO_DRUH     varchar 150   Chronická kolonizácia DC druh 07 2 1  
ZHUB_NAD     bool     Zhubné nádory 07 3 1  
ZHUB_NAD_TYP     varchar 150   Zhubné nádory typ 07 4 1  
DM     bool     Diabetes mellitus 07 5 1  
OSTEOPOROZA     bool     Osteoporóza 07 6 1  
RESP_INSUF     bool     Respiračná insuficiencia 07 7 1  
DYSLIPIDEMIA     bool     Dyslipidémia 07 8 1  
ART_HYPOR     bool     Arteriálna hypertenzia 07 9 1  
OCHORENIE_INE     varchar 150   Iné, vypíš 07 10 1  
EXITUS   ÁNO varchar 1   Exitus 08 1 1  
DATUM_EXITUS     date     Ak áno uveď dátum exitu 08 2 1  
EXITUS_PRICINA     varchar 2   Príčina exitu 08 3 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka k údajom/ alebo pre NCZI 09 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko dieťaťa - Obec 01 8 1  
NAZOV_2     varchar 150   Názov zariadenia (dopočítaný) 00 5 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 03: Špecifikácia diagnózy pred transplantáciou musí byť vyplnená. /M03R1 alebo R2/ " CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 03     R1S1;R2S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("validations/ZR_TRP/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):