Rozhranie: ZR_NEUR_CMP Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou

Typ záznamu ZR_NEUR_CMP

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM     date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta - bez oddelovača skontrolujte si údaje 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 4 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PACADRESA   ÁNO varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta Ulica, číslo 01 7 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta Obec 01 8 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Prvé klinické príznaky - dátum, čas skontrolujte si údaje 02 1 1  
TRANSPORT_TYP     varchar 1   Typ transportu 02 2 1  
TRANSPORT_SPE     varchar 1   Spôsob transportu 02 3 1  
ROK_CMP     varchar 4   Rok CMP nevypĺňa sa 02 4 1 ÁNO
PRIJEM_CP   ÁNO varchar 1   Na centrálny príjem CP 03 1 1  
PRIJEM_BEZ_CP   ÁNO varchar 1   Priamy príjem na oddelenie, ktoré hlási bez CP 03 2 1  
PRIJEM_PO_CP   ÁNO varchar 1   Na oddelenie, ktoré hlási po CP 03 3 1  
PRIJEM_PREKLAD   ÁNO varchar 1   Preklad z inej nemocnice / z iného odd. tej istej nemocnice na o 03 4 1  
DATUM_PRIJEM_CP     datetime     Na centrálny príjem CP 03 1 2  
DATUM_PRIJEM_BEZ_CP     datetime     Priamy príjem na oddelenie, ktoré hlási bez CP 03 2 2  
DATUM_PRIJEM_PO_CP     datetime     Na oddelenie, ktoré hlási po CP 03 3 2  
DATUM_PRIJEM_PREKLAD     datetime     Preklad z inej nemocnice / z iného odd. tej istej nemocnice na o 03 4 2  
STAV_KLINICKE_PRIZNA   ÁNO varchar 1   Klinické príznaky pri prijatí 04 1 1  
STAV_VEDOMIE_PORUCHA   ÁNO varchar 1   Porucha vedomia 04 2 1  
STAV_NHISS     integer 2   NIHSS skóre 04 3 1  
STAV_M_RANKIN     integer 1   mRankin skóre 1-6 04 4 1  
STAV_TK_PRIJATIE   ÁNO varchar 1   Tlak krvi pri prijatí 04 5 1  
STAV_TK_SYSTOLICKY     integer 3   Hodnota TK Systolický tlak 04 6 1  
STAV_TK_DIASTOLICKY     integer 3   Hodnota TK Diastolický tlak 04 7 1  
OA_TIA   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po TIA 05 1 1  
OA_HEMORAGICKA_CMP   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po hemoragickej CMP 05 2 1  
OA_ISCHEMICKA_CMP   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po ischemickej CMP 05 3 1  
OA_IM   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy stav po infarkte myokardu 05 4 1  
OA_D_PAD   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy diabetes na PAD 05 5 1  
OA_D_INZULIN   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy diabetes na inzulín 05 6 1  
OA_FIBRILACIA_PRED   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy fibrilácia predsiení 05 7 1  
OA_INA_PORUCHA     varchar 1   Sledované chorobné stavy iná porucha srdcového rytmu 05 8 1  
OA_HYPERTENZIA   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy hypertenzia 05 9 1  
OA_HYPERTENZIA_LIEC   ÁNO varchar 1   Sledované chorobné stavy hypertenzia - liečená 05 10 1  
OA_INE_OCHORENIA     varchar 150   Sledované chorobné stavy Iné závažné ochorenia uveď 05 11 1  
OA_BETABLOKATORY   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva betablokátory 05 12 1  
OA_DIURETIKA   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva diuretiká 05 13 1  
OA_KALCIOVE_ANTIGONI   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva kalciové antigonisty 05 14 1  
OA_ACE_INHIBITORY   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva ACE inhibítory 05 15 1  
OA_SARTANY   ÁNO varchar 1   Medikácia Antihypertenzíva sartany 05 16 1  
OA_INE_ANTIHYPERTENZ     varchar 150   Medikácia Antihypertenzíva iné antihypertenzíva 05 17 1  
OA_ANTIKOAGULANCIA   ÁNO varchar 1   Medikácia Antikoagulanciá Výber 05 18 1  
OA_ANTIKOAGULANCIA_T     varchar 150   Medikácia Antikoagulanciá Ak iné, vypíš 05 19 1  
OA_ASPIRIN   ÁNO varchar 1   Medikácia Antiagreganciá aspirín 05 20 1  
OA_CLOPIDOGREL   ÁNO varchar 1   Medikácia Antiagreganciá clopidogrel 05 21 1  
OA_INE_ANTIAGREGANCI     varchar 150   Medikácia Antiagreganciá iné antiagreganciá 05 22 1  
OA_STATINY   ÁNO varchar 1   Medikácia Iné lieky hypolipemiká-statíny 05 23 1  
OA_KONTRACEPTIVA   ÁNO varchar 1   Medikácia Iné lieky orálne kontraceptíva 05 24 1  
OA_FAJCENIE   ÁNO varchar 1   Rizikové faktory životného štýlu fajčenie 05 25 1  
OA_ALKOHOL     varchar 1   Rizikové faktory životného štýlu alkohol denne 60g a viac 05 26 1  
OA_NADVAHA   ÁNO varchar 1   Rizikové faktory životného štýlu nadváha alebo obezita 05 27 1  
OA_INE_RF     varchar 150   Rizikové faktory životného štýlu iný rizikový faktor uveď 05 28 1  
RA_CMP   ÁNO varchar 1   Cievna mozgová príhoda CMP 06 1 1  
RA_HYPERTENZIA   ÁNO varchar 1   Hypertenzia 06 2 1  
RA_IM   ÁNO varchar 1   Infarkt myokardu IM 06 3 1  
CT   ÁNO varchar 1   CT vyšetrenie áno - nie 07 1 1  
DATUM_CT     datetime     CT vyšetrenie dátum a čas 07 2 1  
DATUM_LIECBA     datetime     Začiatok liečby pacienta 07 3 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 07 4 1  
NL_TROMBOLYZA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Výber 07 5 1  
NL_DATUM_TROMBOLYZA     datetime     Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Pri uvedení možnosti 1 a 07 6 1  
NL_ASPIRIN   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Antiagreganciá Aspirín 07 7 1  
NL_INE_ANTIAGREGANCI     varchar 150   Neinvazívna liečba Antiagreganciá Iné vypíš 07 8 1  
NL_HEPARIN_LNW   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Heparín LMW 07 9 1  
NL_H_ANTIKOAGULANCIA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Heparín antikoagulácia 07 10 1  
NL_O_ANTIKOAGULANCIA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Orálne antikoagulanciá 07 11 1  
NL_CEREBROLYZIN   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Cerebrolyzín 07 12 1  
NL_MANITOL   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Manitol 07 13 1  
NL_ANTIDEPRESIVA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Antidepresíva 07 14 1  
NL_ANTIBIOTIKA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Antibiotiká 07 15 1  
NL_KORTIKOIDY   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Kortikoidy 07 16 1  
NL_NOOTROPIKA   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba Nootropiká 07 17 1  
NL_MGSO4   ÁNO varchar 1   Neinvazívna liečba MgSO4 07 18 1  
NL_INE     varchar 150   Neinvazívna liečba Iné: vypísať 07 19 1  
IL_ENDOVAS_VYKON   ÁNO varchar 1   Invazívna liečba Endovaskulárny výkon 07 20 1  
IL_CHIRURGICKY_VYKON   ÁNO varchar 1   Invazívna liečba Chirurgický výkon 07 21 1  
KKD_TYP   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP 08 1 1  
KKD_TYP_SPEC   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Špecifikácia CMP 08 2 1  
KKD_KOD_MKCH     varchar 5   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Kód diagnózy CMP I60, I61, I 08 3 1  
KKD_KOD_LIM     varchar 5   Konečná klinická diagnóza- typ CMP Upresnenie topografie LIM G4 08 4 1  
KKD_LIM_SPEC     varchar 1   Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM 08 5 1  
KKD_LIM_SPEC_INA     varchar 150   Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM "iná" vypíšte 08 6 1  
ETIO_HEM_CMP     varchar 1   Hemoragická CMP 09 1 1  
ETIO_HEM_CMP_S     varchar 150   Hemoragická CMP "iná" vypíšte 09 2 1  
ETIO_ISCH_CMP     varchar 1   Ischemická CMP 09 3 1  
ETIO_ISCH_CMP_S     varchar 150   Ischemická CMP "iná" vypíšte 09 4 1  
UKON_DATUM   ÁNO datetime     Dátum a čas ukončenia hospitalizácie 10 1 1  
UKON_HOSPIT_40DV   ÁNO varchar 1   Bola hospitalizácia pacienta na Vašom oddelení dlhšia ako 40 dní 10 2 1  
UKON_SPOSOB   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 10 3 1  
UKON_PREKLAD_VYBER     varchar 1   Ak preklad, kde 10 4 1  
UKON_EXITUS_CAS     varchar 5   Ak exitus, čas exitu HH:MM 10 5 1  
UKON_EXITUS_PRICINA     varchar 1   Príčina exitu 10 6 1  
UKON_EXITUS_PRICINAT     varchar 150   Ak iná, vypíš 10 7 1  
UKON_NIHSS     integer 2   Zhodnotenie klinického stavu NIHSS skóre 10 8 1  
UKON_MRANKIN     integer 1   Zhodnotenie klinického stavu mRankin skóre od 1-6 10 9 1  
UKON_FIB_PREDSIEN   ÁNO varchar 1   Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta - ide o pacienta s fib 10 10 1  
UKON_ASA   ÁNO varchar 1   Antiagreganciá ASA 10 11 1  
UKON_CLOPIDOGREL   ÁNO varchar 1   Antiagreganciá Clopidogrel 10 12 1  
UKON_WARFARIN   ÁNO varchar 1   Antikoagulanciá Warfarín 10 13 1  
UKON_DABIGATRAN   ÁNO varchar 1   Antikoagulanciá Dabigatran 10 14 1  
UKON_RIVAROXABAN   ÁNO varchar 1   Antikoagulanciá Rivaroxaban 10 15 1  
UKON_APIXABAN   ÁNO varchar 1   Antikoagulanciá Apixaban 10 16 1  
UKON_LMW   ÁNO varchar 1   Antikoagulanciá heparín LMW 10 17 1  
UKON_ANTIKOAGULANCIA   ÁNO varchar 1   Antikoagulanciá heparín antikoagulácia 10 18 1  
UKON_INE     varchar 150   Antikoagulanciá iné vypíš 10 19 1  
UKON_STATIN   ÁNO varchar 1   Iná liečba statín 10 20 1  
UKON_NOOTROPIKA   ÁNO varchar 1   Iná liečba nootropiká 10 21 1  
UKON_ANTIDEPRESIVA   ÁNO varchar 1   Iná liečba antidepresíva 10 22 1  
UKON_POZNAMKA     varchar 150   Poznámky na doplnenie, ev. upresnenie liečby 10 23 1  
CAS_A     integer 3   čas A klinické príznaky/CP 11 1 1 ÁNO
CAS_B     integer 3   čas B klinické príznaky/priamo na oddelenie 11 2 1 ÁNO
CAS_C     integer 3   čas C klinické príznaky/CT 11 3 1 ÁNO
CAS_D     integer 3   čas D klinické príznaky/začiatok liečby 11 4 1 ÁNO
CAS_E     integer 3   čas E CP/oddelenie 11 5 1 ÁNO
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka 12 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 04: Pri meranom tlaku krvi musia byť vyplnené hodnoty systolického aj diastolického tlaku. /Ak M04R5=1 tak M04R6 a R7 vyplnené/" CHECK(IF( R5S1==1 , NOT ISNULL(R6S1) AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE )) 04     R6S1;R7S1  
2 "Modul 0: Rok spracovania má neprípustnú hodnotu." Check(R1S1<=2020 AND R1S1>=2008) 0     R1S1  
100 "Modul 08: Upresnenie topografie LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R4 vyplnené/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , R2S1==5 , TRUE )) 08     R4S1  
101 "Modul 08: Klinický priebeh LIM môže byť vyplnený len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R5 vyplnené/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R5S1) , R2S1==5 , TRUE )) 08     R5S1  
102 "Modul 08: Spresnenie klinického priebehu LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R6 vyplnené/" CHECK(IF( NOT ISNULL(R6S1) , R2S1==5 , TRUE )) 08     R6S1  
500 "Medziomodulová kontrola: Rok CMP musí byť totožný s rokom spracovania./Rok M0R1= Rok M02R1/" CHECK(IF (NOT ISNULL(M02R1S1) , R1S1==M02R4S1 , TRUE)) 0     R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: KKD_TYP
Obmedzovaná položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP X KKD_TYP_SPEC X
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 1
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 2
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 3
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 4
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 5
KKD_TYP 3 KKD_TYP_SPEC 6

Obmedzujúca položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzovaná položka: KKD_KOD_MKCH
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4502
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4503
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4509
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4512
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4513
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4519
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4522
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4523
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4529
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4532
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4533
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4539
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4542
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4543
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4549
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4582
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4583
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4589
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4592
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4593
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4599
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I600
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I601
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I602
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I603
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I604
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I605
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I606
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I607
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I608
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I609
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I610
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I611
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I612
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I613
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I614
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I615
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I616
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I618
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I619
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6200
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6201
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6202
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6209
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I630
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I631
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I632
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I633
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I634
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I635
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I636
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I638
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I639
KKD_TYP_SPEC 6 KKD_KOD_MKCH I64