Rozhranie: ZR_VCH_ZR Hlásenie vrodenej chyby - zriedkavé choroby

Typ záznamu ZR_VCH_ZR

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
TYP_PAC_VCH   ÁNO varchar 1   Typ pacienta s vrodenou chybou 01 1 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO     varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 4 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 6 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 7 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvaláho bydliska - ulica, číslo 01 8 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Trvalé bydlisko pacienta 01 9 1  
PACNARODNOST     varchar 2   Národnosť pacienta 01 10 1  
AS_NOSIC_MUTACIE     bool     Asymptomatický nosič dominantnej mutácie 01 11 1  
MON_CHOR     varchar 256   Monogénová choroba 02 1 1  
CHRM_ANOM     varchar 256   Chromozómová anomália 02 2 1  
KLIN_GEN_SYNDROM     varchar 256   Klinicko-genetický syndróm 02 3 1  
DIAGNOZA     varchar 5   Diagnóza 03 1 1  
DIAGNOZA_INA     varchar 150   Diagnóza iná 03 2 1  
ORPHA     varchar 6   ORPHA kód 03 3 1  
OMIM     varchar 6   OMIM kód 03 4 1  
KARYOTYP     varchar 20   Karyotyp symbol 03 5 1  
DNA     varchar 1   DNA odobratá 03 6 1  
DNA_VYS     varchar 256   Výsledok DNA analýzy 03 7 1  
PACIENT_DOPL_INFOR     varchar 3000   Doplnenie informácií o pacientovi 03 8 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):