Rozhranie: ZR_SCO_HT Hlásenie hypertenzie u detí do veku 18 rokov

Typ záznamu ZR14_12

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0Z14_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0Z14_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0Z14_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0Z14_12 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0Z14_12 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV     varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z14_12 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0Z14_12 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
POPULACIA     varchar 1   Riziková skupina 01 4 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 6 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 7 1 ÁNO
PACADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 8 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Obec - bydliska 01 9 1  
DATUM_NAVSTEVA     date     Dátum návštevy 03 3 1  
OKOL_TACHYKARDIA   ÁNO varchar 1   Okolnosti zistenia vyššieho TK, ev. poruchy rytmu 02 1 1  
OKOL_V_TK     varchar 1   O aké subjektívne ťažkosti išlo? 02 2 1  
OKOL_INE     varchar 150   O aké subjektívne ťažkosti išlo? (Iné v píšte) 02 3 1  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNO varchar 1   O akého pacienta ide? 02 4 1  
PAC_ROKY_SLED     integer 2   Koľko rokov je pacient v ambulancii sledovaný 02 5 1  
OA_HMOTNOST     bool     Osobná anamnéza I.|Pôrodná hmotnosť pod 2500 g 04 1 1  
OA_STIT_ZLAZA     bool     Osobná anamnéza II.|Ochorenie štítnej žľazy 04 3 1  
OA_CUKROVKA     bool     Osobná anamnéza II.|Cukrovka 04 4 1  
OA_DYSLI     bool     Osobná anamnéza II.|Dyslipidémia 04 6 1  
OA_INE     varchar 150   Osobná anamnéza II.|Iné ochorenie 04 8 1  
SPORT     varchar 1   Športová aktivita 05 1 1  
FAJCENIE     varchar 1   Fajčenie 05 2 1  
ALKOHOL     varchar 1   Alkohol 05 3 1  
LIECBA_INA     varchar 150   Iná liečba 05 6 1  
RF_INE_OA     varchar 150   Iné RF 05 4 1  
HLASENIE_TYP   ÁNO varchar 1   Typ hlásenia 02 6 1  
ST_HMOTNOST     integer 3   Vyšetrenia|Hmotnosť dieťaťa (kg) 07 4 1  
ST_VYSKA     integer 3   Vyšetrenia|Výška dieťaťa (cm) 07 5 1  
ST_BMI     float 1   Vyšetrenia|BMI 07 6 1 ÁNO
ST_PAS     integer 3   Vyšetrenia|Obvod pása (cm) 07 7 1  
ST_TK_SED1     integer 3   Vyšetrenia|V sede|TK|Systolický tlak 07 2 1  
ST_TK_SED2     integer 3   Vyšetrenia|V sede|TK|Diastolický tlak 07 3 1  
TK_HOLTER_I     varchar 1   Absolvoval pacient vyšetrenie TK Holterom ? 08 1 1  
DATUM_HOLTER     date     Dátum Holter vyšetrenia (prvé Holter vyšetrenie) 08 2 1  
ST_24_MONITOR_TK1     integer 3   24 hod. TK ABPM|Systolický tlak 08 6 1  
ST_24_MONITOR_TK2     integer 3   24 hod. TK ABPM|Diastolický tlak 08 7 1  
ST_DENNY1     integer 3   Denný|priemerný TK|Systolický tlak 08 8 1  
ST_DENNY2     integer 3   Denný|priemerný TK|Diastolický tlak 08 9 1  
ST_DENNY_PULZ     integer 3   Denný|priemerný pulz 08 10 1  
ST_NOCNY1     integer 3   Nočný|priemerný TK|Systolický tlak 08 11 1  
ST_NOCNY2     integer 3   Nočný|priemerný TK|Diastolický tlak 08 12 1  
ST_NOCNY_PULZ     integer 3   Nočný|priemerný pulz 08 13 1  
STK_DEN     integer 2   denné %STK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 08 14 1  
DTK_DEN     integer 2   denné % DTK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 08 15 1  
STK_NOC     integer 2   nočné %STK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 08 16 1  
DTK_NOC     integer 2   nočné % DTK nad 95 percentil pre daný vek a výšku 08 17 1  
ST_ZMENA_ORGAN     bool     Sú prítomné orgánové zmeny z dôvodu hypertenzie ? 08 18 1  
ST_EKG     bool     Hypertrofia ľavej komory na EKG 08 19 1  
ST_ECHO     bool     Na ECHO 08 20 1  
ST_OKO_POZADIE     bool     Očné pozadie 08 21 1  
ST_INE     varchar 150   Iné 08 23 1  
MONOTERAPIA     varchar 2   Liečba|Monoterapia 09 4 1  
DIURETICUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |diureticum 09 6 1  
ACE_INHIBITOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |ACE inhibítor 09 7 1  
SARTAN     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |sartan 09 11 1  
BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |betablokátor 09 8 1  
K_BETABLOKATOR     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |kalciový blokátor 09 9 1  
A_HYPERTENZIVUM     bool     Liečba|Kombinovaná terapia |centrálne antihypertenzívum 09 10 1  
INA_TERAPIA     varchar 150   Iná terapia 09 12 1  
ZDRAV_STAV   ÁNO varchar 1   Stav 10 4 1  
POPIS     varchar 3000   Popis 11 1 1  
DATUM_MERANIA     date     Dátum merania antropometrických parametrov 07 1 1  
PAC_NOVO_DG     date     Prvá návšteva novodiagnostikovaného pacienta 03 1 1  
PAC_DISPENZAR     date     Prvá návšteva u dispenzarizovaného pacienta 03 2 1  
OA_OBEH_SUSTAVA     bool     Chronické choroby Obehová sústava 04 2 1  
OA_OBEZITA     bool     Chronické choroby Obezita 04 5 1  
OA_HCHOLESTEROL     bool     Chronické choroby Hypercholesterolémia 04 7 1  
HORMON_LIECBA     varchar 1   Hormonálna liečba 05 5 1  
RO_POZITIVNA_1     varchar 1   Rodinná anamnéza Pozitívna u 1. stupňových príbuzných 06 1 1  
HOL_HMOTNOST     integer 3   Hmotnosť (kg) holter 08 3 1  
HOL_VYSKA     integer 3   Výška (cm) holter 08 4 1  
HOL_BMI     float 1   BMI holter 08 5 1 ÁNO
ST_MALBUMINURIA     bool     Mikroalbuminúria 08 22 1  
PSYCHO_TERAPIA     varchar 1   Psychoterapia 09 1 1  
NFARMA_LIECBA     varchar 1   Nefarmakologická liečba 09 2 1  
FARMA_LIECBA     varchar 1   Súčasná farmakologická liečba 09 3 1  
MONOTERAPIA_2     varchar 150   Aktuálna Monoterapia text 09 5 1  
ZAVER_DG   ÁNO varchar 1   Záverečná diagnóza 10 1 1  
SH     varchar 1   Sekundárna hypertenzia číselník 10 2 1  
SH_INA     varchar 150   Sekundárna hypertenzia iná 10 3 1  
FARM_LIECBA     varchar 1   Charakteristika farmakologickej liečby 09 13 1  
DISPENZAR_VYRA     varchar 1   Dispenzár dôvod vyradenia 10 5 1  
DISPENZAR_PRES     varchar 1   Dispenzár dôvod prestupu 10 6 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Kontrola M05: Športová aktivita musí byť vyplnená. M05R1" CHECK(NOT ISNULL(M05R1S1)) 05     M05R1S1  
2 "Kontrola M05: Fajčenie musí byť vyplnené. M05R2" CHECK(NOT ISNULL(M05R2S1)) 05     M05R2S1  
3 "Kontrola M05: Hormonálna liečba musí byť vyplnená. M05R5" CHECK(NOT ISNULL(M05R5S1)) 05     M05R5S1  
4 "Kontrola M06: Pozitívna rodinná anamnéza musí byť vyplnená. M06R1" CHECK(NOT ISNULL(M06R1S1)) 06     M06R1S1  
5 "Kontrola M08: Špecifikácia dostupnosti údajov z Holter vyšetrenia musí byť vyplnená. M08R1" CHECK(NOT ISNULL(M08R1S1)) 08     M08R1S1  
6 "Kontrola M09: Psychoterapia musí byť vyplnená. M09R1" CHECK(NOT ISNULL(M09R1S1)) 09     M09R1S1  
7 "Kontrola M09: Nefarmakologická liečba musí byť vyplnená. M09R2" CHECK(NOT ISNULL(M09R2S1)) 09     M09R2S1  
8 "Kontrola M09: Súčasná farmakologická liečba musí byť vyplnená. M09R3" CHECK(NOT ISNULL(M09R3S1)) 09     M09R3S1  
9 "Kontrola M09: Charakteristika farmakologickej liečby musí byť vyplnená. M09R13" CHECK(NOT ISNULL(M09R13S1)) 09     M09R13S1  
10 "Kontrola M10: Súčasný stav Dispenzáru musí byť vyplnená. M10R5" CHECK(NOT ISNULL(M10R5S1)) 10     M10R5S1  
11 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o novodiagnostikovaného pacienta, musí byť vyplnený dátum prvej návštevy. /M02R6=1 potom dátum v M03R1/" CHECK(IF(M02R6S1==1, NOT ISNULL(M03R1S1) , TRUE)) 06     M03R1S1  
12 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o prvé hlásenie dispenzarizovaného pacienta, musí byť vyplnený dátum prvej návštevy. /M02R6=2 potom dátum v M03R2/" CHECK(IF(M02R6S1==2, NOT ISNULL(M03R2S1) , TRUE)) 06     M03R2S1  
13 "Medzimodulová kontrola M02 a M03: Pokiaľ sa jedná o kontrolné hlásenie, musí byť vyplnený dátum kontroly. /M02R6=3 potom dátum v M03R3/" CHECK(IF(M02R6S1==3, NOT ISNULL(M03R3S1) , TRUE)) 06     M03R3S1  
14 "Kontrola M02: Pokiaľ sa jedná o nového pacienta, musí byť novodiagnostikovaný. /M02R4=1 potom M02R6=1/" CHECK(IF(M02R4S1==1, M02R6S1==1 , TRUE)) 02     M02R6S1  
15 "Kontrola M08: Pokiaľ sú údaje z Holter vyšetrenia známe, tak musí byť vyplnený dátum Holter vyšetrenia. /M08R1=1 potom vyplnený dátum v M08R2/" CHECK(IF(M08R1S1==1, NOT ISNULL(M08R2S1==1) , TRUE)) 08     M08R2S1  
16 "Kontrola M08: Pokiaľ sú prítomné orgánové zmeny, tak musia byť spresnené . /M08R18 zaškrtnuté, potom spresnené v M08R19 až R23/" CHECK(IF(M08R18S1==1, R19S1==1 OR R20S1==1 OR R21S1==1 OR R22S1==1 OR NOT ISNULL(R23S1) , TRUE)) 08     R19S1;R20S1;R21S1;R22S1;R23S1  
17 "Kontrola M09: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak musí byť monoterapia či kombinované terapia vyplnená. /M09R3==1 potom niečo v M09R4 až R12/" CHECK( IF(M09R3S1==1 , NOT ISNULL(M09R4S1) OR NOT ISNULL(M09R5S1) OR M09R6S1==1 OR M09R7S1==1 OR M09R8S1==1 OR M09R9S1==1 OR M09R10S1==1 OR M09R11S1==1 OR NOT ISNULL(M09R12S1) , TRUE )) 09     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
18 "Kontrola M09: Keďže sa jedná o kombinovanú terapiu, musia byť vyplnené minimálne dve položky. /M09R6 až R12/" CHECK(IF ( Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(M09R12S1) , Sum(i, RiS1)>=2 OR (Sum(i, RiS1)==1 AND NOT ISNULL(R12S1)) , TRUE )) 09 i={6-11}   R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
19 "Kontrola M08: Pokiaľ sú údaje známe z špecifikácie údajov z Holter vyšetrenia, tak dátum Holter vyšetrenia musí byť vyplnený. /M08R1==1 potom dátum v M08R2/" CHECK(IF(M08R1S1==1, NOT ISNULL(M08R2S1) , TRUE)) 08     M08R2S1  
20 "Kontrola M09: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M09R3==1 potom len M09R4 a R5 alebo R6 až R12/" CHECK( IF((NOT ISNULL(M09R4S1) AND M09R3S1==1) OR (NOT ISNULL(M09R5S1) AND M09R3S1==1) , M09R6S1==0 AND M09R7S1==0 AND M09R8S1==0 AND M09R9S1==0 AND M09R10S1==0 AND M09R11S1==0 AND ISNULL(M09R12S1) , TRUE )) 09     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
21 "Kontrola M09: Pokiaľ je súčasná farmakologická liečba áno, tak nemôže byť monoterapia a kombinované terapia vyplnená súčasne. /M09R3==1 potom len M09R4 a R5 alebo R6 až R12/" CHECK( IF((NOT ISNULL(M09R4S1) AND M09R3S1==1) OR (M09R6S1==0 AND M09R7S1==0 AND M09R8S1==0 AND M09R9S1==0 AND M09R10S1==0 AND M09R11S1==0 AND ISNULL(M09R12S1) ) , (NOT ISNULL(M09R5S1) AND M09R3S1==1) , TRUE )) 09     R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
22 "Kontrola M09: Ak je súčasná farmakologická liečba nie, tak riadky 4 až 12 musia byť prázdne. /M09R3=2 potom R4 až R12 prázdne/" CHECK(IF(M09R3S1==2 , Sum(i, RiS1)<1 AND ISNULL(R12S1) AND ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) , TRUE)) 09 i={6-11}   R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné, alebo nie je vyplnený dátum hlásenia." CHECK(R7S1>0) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 100 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R7S1<100 ) 01     R1S1 ÁNO
503 "Modul 0Z14_12: Rok z dátumu vyplnenia musí byť totožný s rokom spracovania." CHECK( ([DA_REGISTRE.datum_rok]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)==M0Z14_12R1S1)) 0Z14_12     R7S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):