Rozhranie: ZR_SCO_AKS Hlásenie akútneho koronárneho syndrómu

Typ záznamu ZR5_12

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0Z5_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0Z5_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0Z5_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0Z5_12 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0Z5_12 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z5_12 6 1  
OSET_LEK_KOD     varchar 9   Kód lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z5_12 7 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0Z5_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PACADRESA   ÁNO varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 7 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Obec - bydliska 01 8 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace AKS 02 1 1  
DAT_PREDCH_HOSP_ZN     date     Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii 02 2 1  
CAS_PREDCH_HOSP_ZN     varchar 5   Všetky AKS|Čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii (len pr 02 3 1  
CAS_PREDCH_HOSP_N     bool     Všetky AKS|Čas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri preklade) 02 4 1  
CLASS   ÁNO varchar 3   Všetky AKS|Killip-Kimball klasifikácia stupňa závažnosti klin.pr 02 6 1  
ARTER_HYPERTENZIA_L     bool     Arteriálna hypertenzia - liečená 03 1 1  
ARTER_HYPERTENZIA_NL     bool     Arteriálna hypertenzia - neliečená 03 2 1  
HLP_L     bool     Hyperlipoproteinémia (HLP) liečená 03 5 1  
HLP_NL     bool     Hyperlipoproteinémia (HLP) neliečená 03 6 1  
DIABETES_1_TYP     bool     Diabetes mellitus 1. typ 03 3 1  
DIABETES_2_TYP     bool     Diabetes mellitus 2. typ 03 4 1  
OBEZITA     bool     Obezita 03 12 1  
STAV_PCI     bool     Stav po PCI 03 10 1  
STAV_CMP     bool     Stav po CMP 03 8 1  
STAV_CABG     bool     Stav po CABG 03 11 1  
REAL_INSU     bool     Renálna insuficiencia 03 9 1  
FAJCENIE     bool     Fajčenie (aktuálne + v posledných 5 rokoch) 03 13 1  
SPECIFIKACIA_AKS   ÁNO varchar 1   Špecifikácia AKS (podľa dg. pri prepustení pacienta) 04 1 1  
PCI_AKS     bool     PCI 05 2 1  
SPOS_UKON_HOSP   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 06 1 1  
PREKLAD_NAZOV_ZAR     varchar 150   Preklad - kam (názov zdr. zariadenia a pracoviska) 06 2 1  
DATUM_UKON_HOSPIT   ÁNO date     Dátum ukončenia hospitalizácie 06 3 1  
CAS_EXITU     varchar 5   Úmrtie - čas (hh:mm) 06 4 1  
BEZP_PRICINA_UMRTIA     varchar 2   Bezprostredná príčina úmrtia 06 5 1  
PRE_PREDCH_HOSP     varchar 150   Ak preklad, odkiaľ ? (odd./nemocnica) 02 5 1  
CLASS_PRE     varchar 3   Killip-Kimball pri prijatí pac. s AKS z prekl.odd.|údaj známy 02 7 1  
CLASS_PRE_N     bool     Killip-Kimball pri prijatí pac. s AKS z prekl.odd.|údaj neznámy 02 8 1  
IM_MINULOST     bool     Infarkt myokardu (IM) v minulosti 03 7 1  
INE_RF     varchar 150   Iný RF alebo doplňujúca informácia o chorobe/RF pacienta 03 14 1  
NEGATIV_RF     bool     Negatívna anamnéza uvedených chorôb/RF pacienta 03 15 1  
TROMBOLYZA     bool     Trombolýza 05 1 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka (správa pre správcu registra) 07 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
5 "Modul 0Z5_12: Rok spracovania má neprípustnú hodnotu." Check(R1S1<=2020 AND R1S1>=2012) 0Z5_12     R1S1  
6 "Modul 02: Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácií musí byť menší alebo rovný ako ako dátum aktuálneho príjmu. / M02R1 >= M02R2/ " Check ( [DA_REGISTRE.datum_cas1]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)>= R2S1) 02     R2S1  
8 "Modul 02: Ak Čas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri preklade) nezistený je nezaškrtnutý, potom vyplnenie času je povinné. /M02R4=nie, potom M02R3 je vyplnené/" CHECK( IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND R4S1==0 , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ) ) 02     R3S1  
10 "Modul 02: Ak ide o preklad, uvedenie jednej z možností pri KK alebo informácia o tom, že "údaj nie je známy" sa musí vyplniť.. /M02R7 a M02R8/" Check ( IF( NOT ISNULL(R2S1) , NOT ISNULL(R7S1) OR R8S1==1 , TRUE )) 02     R7S1;R8S1  
11 "Modul 02: Ak ide o prijatie pacienta ako preklad z iného oddelenia tej istej nemocnice alebo z inej nemocnice musí sa vypísať konkrétne odd., resp. nemocnica." Check ( IF( NOT ISNULL(R2S1) , NOT ISNULL(R5S1) , TRUE )) 02     R5S1  
12 "Modul 03: v module musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R14S1)) 03 i={1-13 , 15}      
13 "Medzimodulová kontrola M02 a M06: Dátum ukončenia hospitalizácie je rovný alebo väčší ako dátum aktuálneho príjmu na odd. hlásiace AKS " CHECK([DA_REGISTRE.datum_cas1]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)<=R3S1) 06     M02R1S1;M06R3S1  
14 "Modul 06: Ak ide o ukončenie hospitalizácie prekladom na iné odd. , je potrebné uvedenie názvu odd., resp.nemocnice " CHECK(IF( R1S1=='3' , NOT ISNULL(R2S1) , TRUE )) 06     R2S1  
16 "Modul 06: Ak pacient exitoval, uvedenie príčiny smrti je povinné." CHECK( IF( R1S1==4 , NOT ISNULL(R5S1) , TRUE ) ) 06     R5S1  
100 "Modul 03: Arteriálna hypertenzia nemôže byť zároveň liečená aj neliečená /M03R1 a M03R2/" CHECK(R1S1+R2S1<=1) 03     R1S1;R2S1  
101 "Modul 03: Diabetes mellitus nemôže byť zároveň liečený ako 1. typ a zároveň aj ako 2. typ /M03R3 a M03R4/" CHECK(R3S1+R4S1<=1) 03     R3S1;R4S1  
102 "Modul 03: Hyperlipoproteinémia nemôže byť zároveň liečená aj neliečená /M03R5 a M03R6/" CHECK(R5S1+R6S1<=1) 03     R5S1;R6S1  
103 "Modul 03: Negatívna anamnéza sa uvádza len vtedy ak nie je nič zaškrtnuté alebo vyplnené v module 03 /M03R15/" CHECK( IF( R15S1==1 , Sum(i, RiS1)==0 AND ISNULL(R14S1), TRUE)) 03 i={1-13}   R15S1  
200 "Varovanie modulu 05: Skontrolujte si, prosím, či odpovede pri intervencii pacienta sú správne /M05R1 a M05R2/" CHECK((R1S1+R2S1)>0) 05     R1S1;R2S1 ÁNO
500 "Medzimodulová kontrola M02 a M0Z5_12: Rok spracovania musí byť totožný s rokom aktuálneho príjmu." CHECK(IF(([DA_REGISTRE.datum_rok]({VYKAZ}, ZAR1S1, {ROK},POR1S1)==M0Z5_12R1S1), TRUE, FALSE)) 02     M0Z5_12R1S1;M02R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1>0) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 100 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<100) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):