Rozhranie: ZR_CHOCHP Hlásenie o pacientovi s chronickou obštukčnou chorobou pľúc

Typ záznamu ZR_CHOCHP

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
ZDRA_POIST     varchar 2   Zdravotná poisťovňa 01 7 1  
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 8 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Adresa trvalého bydliska - obec 01 9 1  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNO varchar 1   Typ hlásenia 01 10 1  
DATUM_PKP   ÁNO date     Prvé klinické príznaky (dátum) 02 1 1  
DATUM_STAN_DG   ÁNO date     Stanovenie diagnózy 02 2 1  
KL_POZNAMKA     varchar 150   Poznámka 02 3 1  
CHOCHP_MKCH   ÁNO varchar 5   Špecifikácia CHOCHP podľa MKCH-10 03 1 1  
CHOCHP_TEXT     varchar 150   Špecifikácia CHOCHP podľa MKCH-10 iná uveď 03 2 1  
CHOCHP_GOLD   ÁNO varchar 1   Klasifikácia ochorenia podľa Národných smerníc pre diagnostiku a 04 1 1  
FEV1   ÁNO varchar 1   Hodnota postbronchodilatačného FEV1 04 2 1  
FAJCENIA   ÁNO varchar 1   Fajčenie 05 1 1  
SO_KARDIO     bool     Sprievodné ochorenia - komorbidity Kardiovaskulárne 05 2 1  
SO_MATABOLICKE     bool     Sprievodné ochorenia - komorbidity Metabolické 05 3 1  
SO_OSTEOPOROZA     bool     Sprievodné ochorenia - komorbidity Osteoporóza 05 4 1  
SO_SAS     bool     Sprievodné ochorenia - komorbidity SAS 05 5 1  
SO_BRON_ASTMA     bool     Sprievodné ochorenia - komorbidity Bronchiálna astma 05 6 1  
SO_DEPRESIA     bool     Sprievodné ochorenia - komorbidity Depresia 05 7 1  
SO_INE     varchar 150   Sprievodné ochorenia - komorbidity Iné 05 8 1  
LIECBA_SABA     bool     Liečba SABA 06 1 1  
LIECBA_SAMA     bool     Liečba SAMA 06 2 1  
LIECBA_LABA     bool     Liečba LABA 06 3 1  
LIECBA_LAMA     bool     Liečba LAMA 06 4 1  
LIECBA_IKS     bool     Liečba IKS 06 5 1  
LIECBA_IKS_LABA     bool     Liečba IKS + LABA v jednom inhalátore 06 6 1  
LIECBA_LABA_LAMA     bool     Liečba LABA + LAMA v jednom inhalátore 06 7 1  
LIECBA_TEOFYLIN     bool     Liečba Teofylín 06 8 1  
LIECBA_ROFLUMILAST     bool     Liečba Roflumilast 06 9 1  
LIECBA_DDOT     bool     Liečba DDOT 06 10 1  
LIECBA_INE     varchar 150   Liečba Iné 06 11 1  
DISPENZAR_VYRADENIE   ÁNO varchar 1   Dôvod vyradenia 07 1 1  
DISPENZAR_UMRTIE   ÁNO varchar 1   Ak úmrtie,zomrel pacient na následky CHOCHP 07 2 1  
SPRAVA     varchar 3000   Poznámky: (doplnenie informácií) 08 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):