Rozhranie: ZR_NEU_PCH Hlásenie Parkinsonovej choroby

Typ záznamu ZR_NEU_PCH

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 00 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 00 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 00 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 00 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 00 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 00 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 00 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
ZDRA_POIST     varchar 2   Zdravotná poisťovňa 01 7 1  
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 8 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Adresa trvalého bydliska - obec 01 9 1  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNO varchar 1   Typ hlásenia 01 10 1  
ROD_STAV   ÁNO varchar 2   Rodinný stav 02 1 1  
VZDELANIE   ÁNO varchar 2   Vzdelanie 02 2 1  
ZAMESTNANIE   ÁNO varchar 1   Zamestnanie 02 3 1  
ZAMESTNANIE_INE     varchar 150   Zamestnanie upresnenie 02 4 1  
HYPERTENZIA     bool     Ochorenia Hypertenzia 03 1 1  
CMP     bool     Ochorenia Cievna mozgová príhoda 03 2 1  
DM     bool     Ochorenia Diabetes mellitus 03 3 1  
INFARKT_MYOKARDU     bool     Ochorenia Infarkt myokardu 03 4 1  
OCHORENIE_INE     bool     Ochorenia Žiadne z uvedených 03 5 1  
CIERNA_KAVA   ÁNO varchar 1   Návyky Čierna káva 03 6 1  
FAJCENIE   ÁNO varchar 1   Návyky Fajčenie 03 7 1  
ALKOHOL   ÁNO varchar 1   Návyky Alkohol 03 8 1  
DROGY   ÁNO varchar 1   Návyky Drogy 03 9 1  
DROGY_TYP     varchar 150   Návyky Drogy aké ? 03 10 1  
ALERGIE   ÁNO varchar 1   Alergie 03 11 1  
ALERGIE_TYP     varchar 150   Alergie aké ? 03 12 1  
PCH_RODINA   ÁNO varchar 1   Parkinsonova choroba v rodine 03 13 1  
PCH_LIEKY_DLHO   ÁNO varchar 1   Dlhodobé užívané lieky nesúvisiace s Pch 03 14 1  
PCH_LIEKY_DLHO_TEXT     varchar 150   Dlhodobé užívané lieky nesúvisiace s Pch aké ? 03 15 1  
DATUM_OCHO_START     date     Začiatok ochorenia (ddmmyyyy) 04 1 1  
MP_BRADYKINEZIA     bool     Motorické príznaky bradykinézia 04 2 1  
MP_TREMOR     bool     Motorické príznaky tremor 04 3 1  
MP_RIGIDITA     bool     Motorické príznaky rigidita 04 4 1  
MP_P_INSTABILITA     bool     Motorické príznaky posturálna instabilita 04 5 1  
MP_INE_TEXT     varchar 150   Motorické príznaky iné, vypíš 04 6 1  
NP_A_DYSFUNKCIA     bool     Nemotorické príznaky autonómna dysfunkcia 04 7 1  
NP_MCI     bool     Nemotorické príznaky MCI 04 8 1  
NP_DEMENCIA     bool     Nemotorické príznaky demencia 04 9 1  
NP_DEPRESIA     bool     Nemotorické príznaky depresia 04 10 1  
NP_ANXIOZNE_P     bool     Nemotorické príznaky anxiózne poruchy 04 11 1  
NP_HALUCINACIE     bool     Nemotorické príznaky halucinácie 04 12 1  
NP_ICD     bool     Nemotorické príznaky poruchy kontroly impulzov (ICD) 04 13 1  
NP_PUNDING     bool     Nemotorické príznaky punding 04 14 1  
NP_P_SPANOK     bool     Nemotorické príznaky poruchy spánku 04 15 1  
NP_INE_TEXT     varchar 150   Nemotorické príznaky iné, vypíš 04 16 1  
DS_KLINICKY     bool     Diagnóza stanovená klinicky 04 17 1  
DS_DAT_SCAN     bool     Diagnóza stanovená DaT Scan 04 18 1  
DS_INE_TEXT     varchar 150   Diagnóza stanovená iné, vypíš 04 19 1  
M_FLUKTUACIA     bool     Fluktuácie Motorické fluktuácie 04 20 1  
N_FLUKTUACIA     bool     Fluktuácie Nemotorické fluktuácie 04 21 1  
TK_DATUM     date     Dátum vyšetrenia (ddmmyyyy) 05 1 1  
TK_SYSTOLICKY     integer 3   Tlak krvi systolický (mmHg) 05 2 1  
TK_DIASTOLICKY     integer 3   Tlak krvi diastolický (mmHg) 05 3 1  
TK_PULZ     integer 3   Pulz 05 4 1  
VYSKA     integer 3   Výška (cm) 05 5 1  
HMOTNOST     integer 3   Hmotnosť (kg) 05 6 1  
PCH_TYP   ÁNO varchar 1   Aktuálny subtyp Pch 06 1 1  
PCH_HODNOTENIE   ÁNO varchar 1   Hodnotenie 07 1 1  
SPEC_L_LEVODOPA     integer 4   Špecifická liečba Dopaminergná liečba levodopa (mg/deň) 08 1 1  
SPEC_L_ENTAKAPON     integer 4   Špecifická liečba Dopaminergná liečba entakapon (mg/deň) 08 2 1  
SPEC_L_TOLKAPON     integer 4   Špecifická liečba Dopaminergná liečba tolkapon (mg/deň) 08 3 1  
SPEC_L_PRAMIPEXOL     integer 4   Špecifická liečba Dopaminergná liečba pramipexol (mg/deň) 08 4 1  
SPEC_L_ROPINIROL     integer 4   Špecifická liečba Dopaminergná liečba ropinirol (mg/deň) 08 5 1  
SPEC_L_ROTIGOTIN     integer 4   Špecifická liečba Dopaminergná liečba rotigotin (mg/deň) 08 6 1  
SPEC_L_SELEGILIN     integer 4   Špecifická liečba Ostatné antiparkinsoniká selegilin (mg/deň) 08 7 1  
SPEC_L_AMANTADIN     integer 4   Špecifická liečba Ostatné antiparkinsoniká amantadin (mg/deň) 08 8 1  
SPEC_L_BIPERIDEN     integer 4   Špecifická liečba Ostatné antiparkinsoniká biperiden (mg/deň) 08 9 1  
SPEC_L_INE_TEXT     varchar 150   Špecifická liečba Ostatné antiparkinsoniká iné, vypíš 08 10 1  
DAT_SPEC_L_ZACIATOK     date     Špecifická liečba Zahájenie liečby 08 11 1  
DAT_SPEC_L_KONIEC     date     Špecifická liečba Ukončenie liečby 08 12 1  
SPEC_L_UKONCENIE     varchar 1   Špecifická liečba Dôvod ukončenia 08 13 1  
SPEC_ZMENA     varchar 1   Zmeny v špecifickej liečbe oproti minulému hláseniu 08 14 1  
SPEC_P_UKONCENIE     varchar 1   Dôvod ukončenia predchádzajúcej liečby 08 15 1  
SYM_L   ÁNO varchar 1   Symptomatická liečba 08 16 1  
SYM_L_LIEK     varchar 150   Symptomatická liečba Liek (názov) 08 17 1  
SYM_L_DAVKA     varchar 150   Symptomatická liečba Denná dávka 08 18 1  
DAT_SYM_L_ZACIATOK     date     Symptomatická liečba Zahájenie liečby 08 19 1  
DAT_SYM_L_KONIEC     date     Symptomatická liečba Ukončenie liečby 08 20 1  
SYM_L_UKONCENIE     varchar 150   Symptomatická liečba Dôvod ukončenia 08 21 1  
SPRAVA     varchar 3000   Poznámky: (doplnenie informácií) 09 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):