Spotreba humánnych liekov v SR

Štatistické výstupy SPOTREBA HUMÁNNYCH LIEKOV V SR vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Zisťujú spotrebu humánnych liekov hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vyjadrenú v množstve balení a v množstve úhrad (úhrada zdravotných poisťovní, úhrada pacienta) za vydané lieky v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika

Dátový zdroj: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických  potravinách L (MZ SR) 1-04
  Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného  poistenia  L (MZ SR) 2-04

Poznámka: Výstupy zverejňované na štvrťročnej báze v priebehu aktuálneho roka majú charakter predbežných údajov až do spracovania definitívnych výstupov za celý rok, t. j. za všetky štvrťroky daného roka. Priebežne vykonávané spresnenia údajov zdrojovej databázy spotreby liekov budú premietnuté vo výstupoch za nasledujúci štvrťrok daného roka.

Metodické pokyny zberu štvrťročných výkazov

Datasety spotreby humánnych liekov obsahujú zoznam vydaných liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku s uvedením množstva balení a úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – ATC skupina lieku, kód lieku, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja lieku.

Periodicita: štvrťročne
 • Spotreba humánnych liekov v SR
  • rok 2019 (3,2 MB) (2,5 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020

  • rok 2018 (3,4 MB) (2,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2017 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2016 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2015 (3,4 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019


Správa a publikačné tabuľkové výstupy o spotrebe humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok poskytujú súhrnné informácie celkových ročných údajov o množstve a finančnej úhrade (výdavky zdravotných poisťovní aj výdavky pacienta) vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa typu výdaja v SR v porovnaní posledných 3 rokov. Obsahuje rebríčky spotreby Top 50 liekov vydaných na lekársky predpis hradených z verejného zdravotného poistenia, voľnopredajných liekov a tiež rebríček liekov s najvyššou úhradou pacientov.

Periodicita: ročne
 • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (141 kB) (224 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom (591 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019


Publikačné tabuľkové výstupy zobrazujú rebríček spotreby humánnych liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku za jednotlivé štvrťroky a následne kumulatívne údaje za celý rok. K dispozícii je viac spracovaných rebríčkov, a to za všetky typy výdaja liekov spolu a osobitne za vybrané typy výdaja. Radenie v rebríčkoch je podľa vydaného množstva aj finančnej úhrady. Umožňujú vytváranie vlastných radení.

Periodicita: štvrťročne
 • Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike
  • 1. – 4. štvrťrok 2019 (5,3 MB) (7,5 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (6,8 MB) (8,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia
  • 1. – 4. štvrťrok 2019 (2,7 MB) (4,0 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (3,1 MB) (4,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom
  • 1. – 4. štvrťrok 2019 (1,3 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (1,7 MB) (2,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia
  • 1. – 4. štvrťrok 2019 (1,3 MB) (1,7 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. – 4. štvrťrok 2018 (2,0 MB) (2,6 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Dátum poslednej aktualizácie: 15.4.2020