Publikácie a štatistické prehľady

Národné centrum zdravotníckych informácií vydáva tematické publikácie a štatistické prehľady z oblasti zdravotníckej štatistiky. Prezentované štatistické informácie v jednotlivých publikáciách sú spracované z údajov od rezortných, ako aj mimorezortných spravodajských jednotiek, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci Slovenska. NCZI zbiera a spracováva vybrané údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, o sieti a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných organizácií, o pracovníkoch, o ekonomike zdravotníctva, spotrebe liekov, zdravotníckej technike a mnohých ďalších sledovaných indikátoroch v rezorte.
 
Významným zdrojom informácií o závažných, hromadne sa vyskytujúcich ochoreniach sú národné zdravotné registre. Spracované výstupy zo zdravotných registrov umožňujú odbornej verejnosti porovnávať zmeny vo vývoji vybraných epidemiologických ukazovateľov týchto ochorení na úrovni regiónov SR ako aj na úrovni SR v medzinárodnom porovnaní.
 
Publikačná činnosť NCZI zahŕňa aj výstupy mapujúce činnosť Slovenskej lekárskej knižnice, ktorá je súčasťou NCZI.
 
Publikácie NCZI sú zaradené do štyroch samostatných edícií:

  •  
    Každoročne vydávané publikácie a štatistické prehľady prezentujúce štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva ako aj vybrané údaje o činnosti konkrétnych odborných útvarov podľa druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

  •  
    Prierezové publikácie ponúkajúce ucelený, informačne bohatý prehľad spracovaných údajov o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva.

  •  
    Edícia je umiestnená na web stránke Slovenskej lekárskej knižnice. Zverejnené publikácie prezentujú činnosť Slovenskej lekárskej knižnice v nadväznosti na činnosť a aktivity lekárskych knižníc v Slovenskej republike.

Prehľad aktuálne vydávaných publikácií je uvedený v Publikačnom programe za príslušný rok.Po spracovaní výsledkov štatistických zisťovaní vydávané publikácie postupne sprístupňujeme užívateľom v elektronickej a tlačenej forme.

Dátum poslednej aktualizácie: 14.1.2020