Analytické publikácie a prezentácie

Analytické publikácie poskytujú ucelený, informačne bohatý prehľad spracovaných údajov, pričom pozornosť upriamujú na špecifiká z oblasti zdravotníckej štatistiky. Analytické publikácie sú vytvárané v súčinnej spolupráci s odborníkmi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti s cieľom doplniť zdravotnícke štatistické informácie o analytické pohľady zdravotníckych profesionálov.
 
 
Titulka publikácie - Vrodené chyby v SR 2015  
 
Vrodené chyby v populácii patria medzi dôležité ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. Publikácia obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom (incidencia) počte detí s vrodenou chybou, a to podľa orgánového postihnutia (skupiny diagnóz XVII. kapitoly MKCH-10) i podľa frekvencie jednotlivých vrodených chýb. Prezentuje úroveň prenatálnej a postnatálnej diagnostiky, úmrtia do 1 roka života dieťaťa (letalita) podľa príslušných skupín vrodených chýb. Prináša tiež informácie o vývoji novodiagnostikovaných detí ročne (incidencia). Väčšina ukazovateľov u detí je triedená podľa veku matky a územia jej trvalého bydliska.


Titulka publikácie - Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009  
 
Publikácia poskytuje komplexnejší pohľad na vývoj úrazovosti v Slovenskej republike v rokoch 1999 – 2009 so zreteľom na deti a mládež. Vznikla v rámci plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast a Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike, ktorými sa napĺňajú odporúčania z dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie „ ZDRAVIE 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí “ v problematike úrazovosti.


Titulka publikácie - Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike  
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011 (PDF, 5 MB)
Zdrojové tabuľky k publikácii 2011 (XLS, 1,7 MB)
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010 (PDF, 2 MB)
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2009 (PDF, 2 MB)
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2008 (PDF, 1 MB)
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007 (PDF, 4 MB)
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2006 (PDF, 3 MB)
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2005 (PDF, 2 MB)
Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2004 (PDF, 5,5 MB)
 
Publikácie poskytujú ucelený, informačne bohatý prehľad o incidencii zhubných nádorov v Slovenskej republike za jednotlivé roky. Zdrojom údajov je Národný onkologický register, ktorý zbiera, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje výskyt zhubných nádorov v celej SR a realizuje epidemiologické štúdie.


Titulka publikácie - Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2006  
Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2006
 
Publikácia poskytuje komplexne spracované informácie nielen o počte hlásených liečených užívateľoch drog, ale aj o druhoch užívaných látok, o spôsobe ich užívania, o veku užívateľov drog, pohlaví, sociálnej a ekonomickej aktivite užívateľov. Publikácia je dostupná iba v tlačenej podobe v Slovenskej lekárskej knižnici.


Titulka publikácie - Sme zdraví?  
Sme zdraví? (PDF, 564 kB)
 
Publikácia poskytuje prehľad o vývoji skupín chorôb v populácii SR, ktoré sa svojou závažnosťou dlhodobo zaraďujú na popredné miesta v základných demografických a špecifických ukazovateľoch zdravotníckej štatistiky. Zmeny v charakteristike vývoja týchto prioritných skupín chorôb sú analyzované v rokoch 1993 až 2002, resp. 2003.


Titulka publikácie - Epidemiológia zhubných nádorov v SR v r. 1971 - 2003  
 
V publikácii sú spracované trendy vo vývoji incidencie a úmrtnosti na zhubné nádory v Slovenskej republike. Zdrojom sú viac ako 30-ročné údaje z registra onkologických chorôb o pacientoch s novodiagnostikovanými zhubnými nádormi všetkých lokalizácií, spolu s údajmi o úmrtí. Okrem podrobnej analýzy vo vývoji zhubných nádorov u nás publikácia porovnáva aj postavenie Slovenska v medzinárodnom meradle.


Titulka publikácie - Vybrané informácie o vývoji úmrtnosti na najčastejšie príčiny smrti v SR v rokoch 1971-2000  
Vybrané informácie o vývoji úmrtnosti na najčastejšie príčiny smrti v SR v rokoch 1971-2000
 
Publikácia je zameraná na vývoj štandardizovanej úmrtnosti vo vybraných skupinách ochorení a sú v nej spracované základné informácie o demografickom vývoji v SR, trend úmrtnosti na päť najčastejších príčin smrti v rokoch 1971-2000. Rovnako obsahuje špecifické informácie o trende vývoja úmrtnosti na choroby obehovej sústavy, nádory, poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin. Napokon prezentuje aj prioritné skupiny ochorení z hľadiska úmrtnosti v rokoch 1991-2000 vo vybraných krajinách Európy vrátane SR. Publikácia je dostupná iba v tlačenej podobe v Slovenskej lekárskej knižnici.


Titulka publikácie - Trendy vývoja zdravotníckych dát v SR a ČR v rokoch 1994-2004  
Trendy vývoja zdravotníckych dát v SR a ČR v rokoch 1994-2004
 
Publikácia v štyroch kapitolách porovnáva vývoj zdravotníctva a zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej a Českej republiky v období od rozdelenia Československa. V prvej kapitole sa porovnáva demografický vývoj, v druhej sa sledujú vybrané ukazovatele zdravotného stavu (incidencia infekčných chorôb, zhubných nádorov, hospitalizácia, pracovná neschopnosť). Tretia kapitola sa zaoberá sieťou zdravotníckych zariadení a štvrtá pracovníkmi v zdravotníctve. Publikácia je dostupná iba v tlačenej podobe v Slovenskej lekárskej knižnici.Dátum poslednej aktualizácie: 23.1.2019