2017

Titulka publikácie - Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (PDF, 641 kB)
Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (ZIP, 635 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-9/2018)
Štatistický prehľad poskytuje údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb s tuberkulózou aj netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej sústavy v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR. Rovnako o počte sledovaných s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest a pneumóniou. Počet prípadov tuberkulózy v SR je doplnený z Národného registra pacientov s tuberkulózou.


Titulka publikácie - Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 360 kB)
Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (ZIP, 404 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-8/2018)
Štatistický prehľad obsahuje informácie o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia v dermatovenerologických ambulanciách SR. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, vekového rozdelenia na deti a dospelých, diagnózy a podľa kraja sídla ambulancie.


Titulka publikácie - Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 728 kB)
Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (ZIP, 3,0 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-11/2018)
Publikácia informuje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného roka a počet novodiagnostikovaných za posledných 12 mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, veku a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, počte diagnostikovaných sprievodných ochorení ku koncu roka aj v posledných dvanástich mesiacoch a ďalšie.


Titulka publikácie - Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (PDF, 309 kB)
Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (ZIP, 358 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-4/2018)
Údaje z oblasti ambulantnej gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné informácie o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, počte návštev podľa druhu. Prehľad sa zaoberá tiež počtom žien v reprodukčnom veku užívajúcich antikoncepciu a vývojom jej užívania.


Titulka publikácie - Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 421 kB)
Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (ZIP, 454 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-5/2018)
Prehľad zachytáva výsledky štatistického zisťovania vykonávaného v kardiologických ambulanciách SR. Uvádza počet návštev, počet sledovaných osôb ku koncu roka a počet novoprijatých osôb do sledovania počas roka podľa vekových skupín a pohlavia. Vyčísľuje počet osôb s vybranými ochoreniami obehovej sústavy, z nich aj osoby s novozistenou diagnózou.


Titulka publikácie - Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ŠP-6/2018)
Poskytuje údaje o množstve podaných terapeutických aplikácií a vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická onkológia sleduje počet pacientov a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie sa uvádza najmä počet pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony a počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.


Titulka publikácie - Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (PDF, 612 kB)
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (ZIP, 711 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-7/2018)
Prehľad prináša informácie o počte návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytuje tiež údaje o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca a počte sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia.


Titulka publikácie - Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (PDF, 1,1 MB)
Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (ZIP, 1,2 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-44/2018)
Vybrané štatistické údaje o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Publikácia poskytuje obraz o druhu užívanej primárnej drogy, spôsoboch podávania a dĺžke užívania primárnej drogy, aj o druhu užívanej sekundárnej drogy. Vybrané údaje sú uvádzané zvlášť za osoby liečené vo väzeniach. Súčasťou sú vývojové rady sledovaných ukazovateľov. Publikáciu dopĺňajú ukazovatele podľa metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), kde sa pozoruje aj typ liečebného zariadenia, dôvod vyhľadania liečby, frekvencia užívania primárnej drogy a iné.


Titulka publikácie - Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (PDF, 559 kB)
Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (ZIP, 685 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-10/2018)
Publikácia informuje o počte vybraných druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a počte operovaných pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri sledovaných ochoreniach. Obsah dopĺňajú údaje o počte ambulantných chirurgických výkonov a počte operovaných pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.


Titulka publikácie - Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-6/2018)
Prehľad o výskyte a vývoji novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, príčinného faktoru a kategórie práce, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla. Publikácia je obohatená o rozbor výskytu chorôb z povolania a profesionálnych otráv spracovaný hlavným odborníkom MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.


Titulka publikácie - Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
 
(ZŠ-31/2018)
Publikácia je zameraná na činnosť nefrologických ambulancií a dialyzačných stacionárov. Informuje o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradenie do pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy aj počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.


Titulka publikácie - Pohlavné choroby v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Pohlavné choroby v SR 2017 (PDF, 276 kB)
Pohlavné choroby v SR 2017 (ZIP, 342 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-2/2018)
Prehľad prináša informácie o výskyte chorôb prenosných sexuálnym stykom a vývoji vybraných ochorení. Uvádza okrem diagnózy ochorenia aj druh liečby a údaje o pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina, rodinný a pracovný stav a kraj trvalého bydliska.


Titulka publikácie - Posteľový fond v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Posteľový fond v SR 2017 (PDF, 489 kB)
Posteľový fond v SR 2017 (ZIP, 649 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-49/2018)
Publikácia zachytáva stav posteľového fondu zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR a krajoch. Posteľový fond je charakterizovaný počtom postelí, priemerným ošetrovacím časom v dňoch, počtom hospitalizovaných, percentom využitia postelí, personálnym zabezpečením lekármi, sestrami a ďalšími ukazovateľmi. Údaje sa sledujú podľa odborného zamerania lôžkového útvaru. Obsah je doplnený o medzinárodné porovnanie.


Titulka publikácie - Potraty v Slovenskej republike 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Potraty v Slovenskej republike 2017 (PDF, 1,0 MB)
Potraty v Slovenskej republike 2017 (ZIP, 1,1 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-7/2018)
Podrobný prehľad o potratoch žien v SR. Počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Publikácia zahrňuje vývojové rady vybraných ukazovateľov od roku 1960.


Titulka publikácie - Psychiatrická starostlivosť v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (PDF, 1,2 MB)
Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (ZIP, 1,5 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-4/2018)
Činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Publikácia sa skladá z dvoch častí, prvá poskytuje prehľad o vyšetrených pacientoch v psychiatrických ambulanciách podľa diagnózy, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote. Druhá časť prezentuje údaje o hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Tu sa sledujú jednak diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní, vek a pohlavie, sociálny status (vzdelanie, rodinný a pracovný stav), ale aj úmrtia hospitalizovaných pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade.

Sprievodným dokumentom k publikácii je XLSX/ODS súbor, v ktorom sa okrem dát z tabuliek nachádzajú aj zdrojové údaje ku grafom.
Prezentované výstupy v publikácii je možné doplniť ďalšími údajmi zverejnenými formou analytických tabuľkových výstupov.


Titulka publikácie - Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 (PDF, 464 kB)
Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 (ZIP, 542 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-5/2018)
Obsahuje údaje o druhu úmyselného sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu, členené podľa psychiatrických diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia trvalého bydliska. Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch sú spracované z hlásení psychiatrických a gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a iných zriaďovateľov.


Titulka publikácie - Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017 (PDF, 431 kB)
Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017 (ZIP, 479 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-1/2018)
Prehľad informuje o množstve vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia, úhrade poisťovní a doplatku pacientov a tiež o množstve a úhrade za vydané humánne lieky neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytuje prehľad 50 najčastejšie vydaných liekov na lekársky predpis aj voľnopredajných liekov.

Aktualizácia 24.07.2018 (PDF, 29 kB)


Titulka publikácie - Štatistika hospitalizovaných v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (PDF, 840 kB)
Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (ZIP, 1,2 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ZŠ-25/2018)
Publikácia poskytuje ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Je významným zdrojom sledovania chorobnosti populácie pri ochoreniach vyžadujúcich hospitalizáciu. Počet ukončených hospitalizácií, ukazovatele týkajúce sa dĺžky ošetrovania a počet zomretých sa sledujú v členení kapitol a skupín diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, najčastejších príčin hospitalizácie, pohlavia a veku pacienta. Uvádza hospitalizácie podľa odborného zamerania posteľových útvarov, územia trvalého bydliska pacienta alebo územia zdravotníckeho zariadenia. Obsah publikácie dopĺňajú vybrané demografické charakteristiky populácie SR.


Titulka publikácie - Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe
 
Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (PDF, 224 kB)
Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (ZIP, 243 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.
 
(ŠP-1/2018)
Informuje o činnosti ambulancií zubného lekárstva a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje o počte sledovaných osôb v ambulanciách a osôb, ktoré absolvovali komplexnú preventívnu zubnolekársku prehliadku. Vypovedá o indexe orálneho zdravia podľa veku aj územia sídla ambulancie a o výkonoch zubného lekára v ambulancii aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.Dátum poslednej aktualizácie: 14.2.2019