Samovraždy a samovražedné pokusy

Tabuľkové štatistické výstupy obsahujú údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch. Údaje sú členené podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia trvalého bydliska osôb. Informujú taktiež o spôsobe a mieste vykonania činu, o motíve samovražedných pokusov, ako aj o stanovených psychiatrických diagnózach pacientov, ktorí sa pokúsili o samovraždu.

Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s útvarom s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria a detská psychiatria.
 
Dátový zdroj: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (XLSX, 426 kB), (ODS, 259 kB) Dátum publikovania: 19.7.2019
  • správa k publikovaným výstupom (PDF, 703 kB) Dátum publikovania: 19.7.2019