Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu

Publikačné tabuľkové výstupy a datasety prinášajú prierez ukazovateľov zdravotného stavu zameraných na monitorovanie výskytu poškodenia zdravia spôsobeného konzumáciou alkoholu. Ukazovatele sú sledované v rámci vykonávaných štatistických zisťovaní v ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.
NCZI prispieva k plneniu úloh stanovených v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj:Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
 Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12
 


 • Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2017
  (262 kB) (212 kB) Dátum publikovania: 27.9.2018

 • Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol, v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR za roky 2014 – 2017
  (1,0 MB) (816 kB) Dátum publikovania: 27.9.2018

 • Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2017
  (206 kB) (78 kB) Dátum publikovania: 30.7.2019

 • Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2018
  (124 kB) (130 kB) Dátum publikovania: 30.7.2019


Pripravujeme v roku 2019:
 • Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2018

 • Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol, v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR za roky 2014 – 2018

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 30.7.2019