Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu

Tabuľkové štatistické výstupy prinášajú prierez ukazovateľov zdravotného stavu zameraných na monitorovanie výskytu poškodenia zdravia spôsobeného konzumáciou alkoholu. Ukazovatele sú sledované v rámci vykonávaných štatistických zisťovaní v ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.
NCZI prispieva k plneniu úloh stanovených v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020.
 
Štatistické výstupy obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta.
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje.
Periodicita: ročne

Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2017 (XLSX, 262 kB), (ODS, 212 kB), 27.09.2018

Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol, v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR za roky 2014 – 2017
(XLSX, 1,0 MB), (ODS, 816 kB), 27.09.2018

Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu za rok 2016
(XLSX, 60 kB), (ODS, 32 kB), 13.06.2018

Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a vzdelania za rok 2016
(XLSX, 70 kB), (ODS, 36 kB), 13.06.2018

Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavuza rok 2017
(XLSX, 50 kB), (ODS, 34 kB), 13.06.2018

Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania za rok 2017
(XLSX, 57 kB), (ODS, 36 kB), 13.06.2018

Dátum poslednej aktualizácie: 3.10.2018