Legenda

Názov položky Popis položky
Identifikátor Identita - jedinečné číselné označenie číselníka
Názov Slovné pomenovanie číselníka
Anglický názov Anglické pomenovanie číselníka
Kód Je špecifický pre číselníky ŠÚ SR, NCZI používa identifikátor číselníka
Verzia Popisuje jednotlivé znenia číselníka od začiatku jeho tvorby
Akronym Skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov používaných v číselníkoch
Popis Stručný obsah číselníka
Okruh Oblasť, v ktorej sa číselník používa/vyskytuje
Dĺžka kľúča Dĺžka skratky (String (100) j.t. horný limit)
Počet položiek Určuje počet položiek v číselníku
Štandard verejnej správy Štandard pre informačné systémy verejnej správy
Použitý v registri organizácií Využitie číselníka inými organizáciami
Vytvorený z hierarchie Spôsob usporiadania číselníka je vytvorený na základe postupnosti, série alebo skupiny
Predchodca Určenie stavu či sa jedná o nový číselník alebo prevzatý z už kedysi existujúceho
Čiastkový Určuje, či je čiastočný pre potreby iného číselníka/registra
Legislatívna opora Špecifikovanie právneho základu (zákon, vyhláška, norma, metodický pokyn a i.)
Gestor Organizácia zodpovedná za správu/gestorstvo číselníka, určuje hodnoty položiek číselníka a je oprávnená vydať novú verziu číselníka
Kontakt e-mailová adresa kde je možné zasielať incidenty k obsahu číselníka
Platné od Dátum začiatku platnosti číselníka
Platné do Dátum skončenia platnosti číselníka
Posledná aktualizácia Dátum poslednej vykonanej zmeny v číselníku
Frekvencia zmien ad-hoc, 1x za týždeň, mesiac, rok, výnimočne - orientačný údaj, ako často sa číselník mení
Umiestnenie Hypertextové prepojenie na úložisko zdrojového číselníka
Dátový formát Formát zápisu číselníka
Oznamy Popisuje zmeny/stav číselníka