Národný onkologický register

Predmetom zberu a spracovania v Národnom onkologickom registri sú vybrané epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s onkologickými ochoreniami a údaje o zomretých pacientoch s onkologickými ochoreniami.
 
Úlohou registra je viesť doživotnú, dlhodobú evidenciu onkologických pacientov zo Slovenskej republiky, dopĺňať údaje o chorom a jeho chorobe, s rešpektovaním medzinárodne akceptovaných klasifikačných systémov (MKCH-10, ICDO, TNM).
 
Údaje z hlásení do registra sú východiskom pre získavanie informácií o trendoch vo vývoji jednotlivých onkologických ochorení podľa prioritných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni. Cieľom registra je prispieť k analýze efektivity intervenčných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (s dôrazom na kvalitu života pacientov a dĺžku ich prežívania) a k realizácii preventívnych programov v populácii.
 
Národný onkologický register publikuje údaje o incidencii zhubných nádorov v analytických publikáciách Incidencia zhubných nádorov v SR (viac tu). Je stálym členom medzinárodných organizácií (IARC, IACR, ENCR, atď.). Údaje o výskyte zhubných nádorov na Slovensku sú súčasťou európskej a svetovej databázy o incidencii a mortalite zhubných nádorov (EUROCIM,GLOBOCAN) a sú pravidelne publikované na stránkach www-dep.iarc.fr, data.euro.who.int/hfadb/, http://globocan.iarc.fr/Default.aspx. Portál EUROCARE zverejňuje údaje o prežívaní pacientov so zhubnými nádormi v Európe a dáta o zriedkavých onkologických ochoreniach sú dostupné na RARECARE.
 
V roku 2012 bol verejnosti sprístupnený nový medzinárodný portál European Cancer Observatory (ECO). Portál umožňuje jednoduchý a rýchly prístup k údajom o výskyte rakoviny až v tridsiatich krajinách.
 
Vďaka práci Národného onkologického registra SR (NOR) je na medzinárodnom portáli možné nájsť aj údaje o onkologických ochoreniach zo Slovenska a porovnávať ich s dátami z iných krajín.
 
Povinné hlásenie zhubných nádorov bolo na Slovensku ako aj v bývalom Československu zavedené v roku 1952. Samotný register vznikol ako populačný register v roku 1976, pričom spracovával údaje spätne od r. 1968. Do národného registra sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi so zhubným nádorom
  2. Hlásenia histopatologickej diagnostiky u pacienta so zhubným nádorom

Zber údajov


Hlásenia do registra nájdete TU

Grafy sa po kliknutí zväčšia.
Graf znázorňujúci ochorenia na zhubné nádory v SRGraf znázorňujúci ochorenia na zhubné nádory v SR  

«
späť