Objektivizácia príčin smrti a relevantnosti štatistických údajov v listoch o prehliadke mŕtveho

V rámci Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2010/2011 riešiteľská skupina pracovníkov NCZI v spolupráci s expertmi z participujúcich organizácií v decembri 2011 úspešne ukončila projektovú úlohu z tematického okruhu „Zvyšovanie prevencie a reakcie na vyvarovateľnú a predčasnú morbiditu a mortalitu“. Cieľom projektu bolo analyzovať vstupné informácie z listov o prehliadke mŕtveho (LoPM) u exitovaných s vybranými chorobami obehovej sústavy a špecifikovať najzávažnejšie problémy pri vypĺňaní LoPM a kódovaní príčin smrti. Kľúčovým zámerom bola objektivizácia príčiny smrti na akútny koronárny syndróm (AKS), do ktorého podľa MKCH-10 patria najčastejšie akútny infarkt myokardu (AIM, I21 – I22) a nestabilná angina pectoris (AP, I20). Predmetnú kvalitatívnu epidemiologickú analýzu si autori vybrali cielene ako vstupnú argumentáciu pre monitorovanie dopadu efektivity manažmentu AKS na zmeny v počte úmrtí na AKS a ich distribúcie podľa veku a pohlavia. Viac informácií o cieľoch, metódach a výsledkoch projektu nájdete v záverečnej výstupnej štúdii Objektivizácia príčin smrti a relevantnosti štatistických údajov v listoch o prehliadke mŕtveho“.

» Objektivizácia príčin smrti a relevantnosti štatistických údajov v listoch o prehliadke mŕtveho (PDF, 1,0 MB)