Zverejňovanie na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016 ukladá Národnému centru zdravotníckych informácií zverejňovať na svojom webovom sídle nasledovné údaje zasielané dotknutými subjektami farmaceutického priemyslu:

  1. údaje zo správ o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok podľa § 15 ods. 1 písm. u) ; § 18 ods. 1 písm. r) ; § 23 ods. 1 písm. ap) ; § 60 ods. 1 písm. u) a § 74a ods. 7
  2. údaje z oznámení, že subjekt nemal žiadne výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok podľa § 15 ods. 1 písm. v); § 18 ods. 1 písm. s) ; § 23 ods. 1 písm. ar); § 60 ods. 1 písm. v) a § 74a ods. 7
  3. protokoly neintervenčných klinických štúdií schválených zdravotnou poisťovňou podľa § 45, ods.6
  4. rovnopisy spracovaných výsledkov neintervenčných klinických štúdií podľa § 45, ods.7