Médiá a my

Informačný systém a zdravotníctvo

14.01.2013

Už takmer všetky ambulancie používajú vlastné informačné systémy na vedenie zdravotnej dokumentácie, no ešte stále existuje aj nejednotnosť používaných informačných systémov v zdravotnej starostlivosti. Čo treba aktuálne riešiť, aký je stav a skutočnosť v oblasti elektronického zdravotníctva. Viac v rozhovore s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií Ľubošom Černým, ktorý poskytol pre Parlamentný kuriér.
 

Elektronizácia zdravotníctva

21.11.2011

Zdravotníctvo je téma, s ktorou má skúsenosť zrejme každý občan a väčšina z nás ho využíva viac či menej pravidelne. Naše skúsenosti a názory sú rôzne a zrejme by sa pohybovali na škále hodnotenia od absolútnych plusov do absolútnych mínusov. Na čom by sa však zrejme zhodli všetci, je konštatovanie, že v našom zdravotníctve je veľa čo zlepšovať. O projekte elektronického zdravotníctva, prostredníctvom ktorého by sme mali všetci pocítiť v zdravotníctve zlepšenia sa s
Ing. Andrejom Orbanom, riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií, rozprávala Renáta Názlerová, redaktorka Beauty&Woman.
 
Renáta Názlerová, Beauty&Woman

Elektronické zdravotníctvo - eHealth

12.08.2011

Elektronické zdravotníctvo, známe aj pod skratkou eHealth, zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti a zlepšuje aj jeho kvalitu. Aký je aktuálny časový horizont spustenia eHealth do prevádzky? Na to sa Ing. Andreja Orbana, riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré je zodpovedné za jeho spustenie a prevádzku, opýtala redaktorka Slovenského rozhlasu Viera Michaličová.
 
Viera Michaličová, Slovenský rozhlas

Knižnica pre lekárov

10.08.2011

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave, ktorá je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií, pripravuje novú službu vďaka ktorej môžu používatelia dostať medicínske knihy a časopisy až do domu. O ďalšie podrobnosti požiadala riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Ing. Andreja Orbana redaktorka Slovenského rozhlasu Viera Michaličová.
 
Viera Michaličová, Slovenský rozhlas

Rozšírenie služieb eHealthu

11.04.2011

Redaktorka Parlamentného kuriéra Anna Komová sa o realizácii ďalšej vlny integrácie systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a celonárodnom rozšírení služieb eHealth rozprávala s Ing. Andrejom Orbanom, riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií.
 
Anna Komová, Parlamentný kuriér

Rozhovor s Ing. Andrejom Orbanom, riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií

10.02.2011

Smerovanie našej príspevkovej organizácie MZ SR je do veľkej miery determinované rozhodnutím zriaďovateľa. Sústredíme sa v prvom rade na to, čo dokážeme sami ovplyvniť, a to je napĺňanie vízie a poslania, ktoré NCZI má v zdravotníckom priestore. Chcem, aby sme sa našou kvalitnou a profesionálnou činnosťou stali akceptovaným partnerom najmä pre odbornú zdravotnícku verejnosť, ktorá je oprávnene nespokojná so stavom a využívaním informačno-komunikačných technológií. Podľa mojich doterajších zistení je mnoho tém z minulosti, na ktoré sa dá pozitívne nadviazať.


Marcel Lincényi, Zdravotnícke noviny

Informovaný pacient je partnerom lekára

22.04.2010

Očakávaným výsledkom realizácie konceptu e-Health je zvýšenie kvality a efektívnosti zdravotníctva. V rámci prvej prioritnej oblasti sa navrhla elektronizácia štyroch hlavných oblastí zdravotníckych služieb - Alokácia, e-Medikácia/e-Preskripcia, Národný zdravotný portál (NZP) a Elektronická zdravotná knižka občana (EZKO). Služby, navrhované pre druhú prioritnú oblasť, sú zamerané na integráciu systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na celonárodné rozšírenie služieb e-Health. Realizácia druhej vlny bude prebiehať od júna 2010 do konca roku 2012.


Zdravotnícke noviny

Telegram Zdravotníckych novín

15.04.2010

Národné centrum zdravotníckych informácií má podľa kontraktu s MZ SR na riešenie stálych úloh a činností v roku 2010 zo štátneho rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 556 331 EUR. Aké úlohy budete vykonávať na základe uzatvoreného kontraktu?


Zdravotnícke noviny

Štatistický pohľad Národného centra zdravotníckych informácií na vývoj vybraných indikátorov

03.12.2009

NCZI pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí 1989 pripravilo pre týždenník Zdravotnícke noviny pohľad na vývoj vybraných štatistických indikátorov z demografie, zdravotného stavu obyvateľstva a siete zdravotníckych zariadení. Časť pripravenej prezentácie uverejnia Zdravotnícke noviny v čísle 43 dňa 3.12.2009.

» Zdravotnícke noviny (PDF, 1.2 MB)

eHealth na Slovensku sa už rozbehol

27.05.2009

Informatizácia zdravotníctva na Slovensku sa už skutočne rozbehla. Konštatovali to účastníci ôsmeho ročníka konferencie Zdravotnícka informatika 2009. "Sme na štartovacej čiare, s eHealthom začíname, máme vytvorené ľudské aj finančné prostriedky a dúfam, že to úspešne dotiahneme," vyhlásil minister zdravotníctva Richard Raši.
SITA 2009

eHealth a zdravotníctvo

Podľa informácií sa na koniec mája pripravuje 8. ročník konferencie Zdravotnícka informatika 2009, kde sa budú prezentovať aj domáce a zahraničné riešenia eHealth. Odborníkom na túto problematiku je aj riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Vladimír HUČKO, ktorý poskytol informácie pre Parlamentný kuriér redaktorke Anne Komovej.

Anna Komová, Parlamentný kuriér
» eHealth a zdravotníctvo (PDF, 90 kB)