Rozhranie: R_MZSR_8-99 Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

Typ záznamu R08_99

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_R08_99 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_R08_99 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO spravodajskej jednotky 0_R08_99 3 1  
UIDENTIFPZS     varchar 5   Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS 0_R08_99 4 1  
ICO_VLASTNIK   ÁNO varchar 2   Držiteľ IČO 0_R08_99 5 1  
RC_FO     varchar 10   Rodné číslo fyzickej osoby - držiteľa IČO 0_R08_99 6 1  
PRAVFORM_KOD     varchar 3   Právna forma organizácie 0_R08_99 7 1  
DZACICO_DVZNIK   ÁNO date     Dátum začiatku platnosti IČO 0_R08_99 8 1  
DKONICO_DZANIK     date     Dátum ukončenia platnosti IČO 0_R08_99 9 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_R08_99 10 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa hlásenia 0_R08_99 11 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_R08_99 12 1  
EMAIL     varchar 128   E-mail zostavovateľa 0_R08_99 13 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka (pre NCZI) 0_R08_99 14 1  
SPEHL_KOD   ÁNO varchar 1   Špecifikácia predkladaného hlásenia 00 1 1  
PK     integer 18   PK FO 01 1 1  
RC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 01 2 1  
MENO   ÁNO varchar 30   Meno 01 3 1  
PRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko 01 4 1  
POHLAVIE   ÁNO varchar 1   Pohlavie 01 5 1  
DATNAR   ÁNO date     Dátum narodenia 01 6 1  
TITPRED_1_KOD     varchar 2   Kód titulu 1 pred menom 01 7 1  
PPVZTAH_KOD_V     varchar 3   Kód právneho vzťahu k spravodajskej jednotke 04 1 1  
DZAC_V     date     Dátum začiatku právneho vzťahu 04 2 1  
DKON_V     date     Dátum ukončenia právneho vzťahu 04 3 1  
DATUMRT_V     date     Dátum ukončenia právneho vzťahu ak sa skončil úmrtím pracovníka 04 4 1  
CEPRUV_V     float 3   Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu 04 5 1  
VEVIDPOC_KOD_V     varchar 1   Kód zaradenia do evidenčného počtu 04 6 1  
PPVZTAH_KOD     varchar 3   Kód právneho vzťahu k spravodajskej jednotke 04 1 2  
DZAC     date     Dátum začiatku právneho vzťahu 04 2 2  
DKON     date     Dátum ukončenia právneho vzťahu 04 3 2  
DATUMRT     date     Dátum ukončenia právneho vzťahu ak sa skončil úmrtím pracovníka 04 4 2  
CEPRUV     float 3   Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu 04 5 2  
VEVIDPOC_KOD     varchar 1   Kód zaradenia do evidenčného počtu 04 6 2  
PC_VP_V   ÁNO integer 4 OR8_05A Poradové číslo roly VykonPrace 05A   1  
POVOLVP_KOD_V   ÁNO varchar 3 OR8_05A Kód zdravotníckeho povolania odboru vykonávanej práce 05A   2  
ODBOR_KOD_V   ÁNO varchar 3 OR8_05A Kód odboru 05A   3  
POSKYTZS_KOD_V   ÁNO varchar 1 OR8_05A Kód poskytovania zdravotnej starostlivosti 05A   4  
KODPZS_V   ÁNO varchar 12 OR8_05A Pracovný útvar 05A   5  
FUNKCIA_KOD_V   ÁNO varchar 3 OR8_05A Kód funkcie 05A   6  
PRUV_V   ÁNO float 3 OR8_05A Pracovný úväzok 05A   7  
DZAC_VP_V   ÁNO date   OR8_05A Dátum začiatku vykonávania práce 05A   8  
DKON_VP_V     date   OR8_05A Dátum ukončenia vykonávania práce 05A   10  
MVP_OBEC_KOD_ST_V     varchar 12 OR8_05A Obec miesta výkonu práce 05A   9  
PC_VP   ÁNO integer 4 OR8_05B Poradové číslo záznamu o vykonávanej práci 05B   1  
POVOLVP_KOD   ÁNO varchar 3 OR8_05B Kód zdravotníckeho povolania odboru vykonávanej práce 05B   2  
ODBOR_KOD   ÁNO varchar 3 OR8_05B Kód odboru 05B   3  
POSKYTZS_KOD   ÁNO varchar 1 OR8_05B Kód poskytovania zdravotnej starostlivosti 05B   4  
KODPZS   ÁNO varchar 12 OR8_05B Pracovný útvar 05B   5  
FUNKCIA_KOD   ÁNO varchar 3 OR8_05B Kód funkcie 05B   6  
PRUV   ÁNO float 3 OR8_05B Pracovný úväzok 05B   7  
DZAC_VP   ÁNO date   OR8_05B Dátum začiatku vykonávania práce 05B   8  
DKON_VP     date   OR8_05B Dátum ukončenia vykonávania práce 05B   10  
PRACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pracovníka 06 1 1 ÁNO
PRACDATNAR     date     Dátum narodenia pracovníka 06 2 1 ÁNO
PRACVEK     integer 3   Vek pracovníka 06 3 1 ÁNO
DATUM_AKTUALNY     date     Aktuálny dátum alebo aktuálny dátum plus 10 dní 06 4 1 ÁNO
ROK_AKTUALNY     varchar 4   Aktuálny rok 06 5 1 ÁNO
PRUV_SPOLU     float 3   Pracovný úväzok 06 7 1 ÁNO
PRUV_V_SPOLU1     float 3   Pracovný úväzok 06 6 1 ÁNO
RC_KONTROLA     integer 2   Kontrola rodného čísla 06 8 1 ÁNO
RC_DELIT_11     integer 2   Delitelnosť rodného čísla 06 9 1 ÁNO
PRACROKNAR     varchar 4   Rok narodenia pracovníka 06 10 1 ÁNO
PRACVEK2     integer 3   Vek pracovníka k roku spracovania 06 11 1 ÁNO
MVP_OBEC_KOD_ST     varchar 12 OR8_05B Obec miesta výkonu práce 05B   9  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
24 "Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05BR"+i+"S10>M05bR"+i+"S8/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10>=RiS8) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
25 "Modulová kontrola M01: Nepravdepodobne vysoký vek registrovanej osoby." Check(R11S1<=99) 06     M01R6S1  
26 "Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke" povinné! /M04R1/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R1S2) , TRUE ) ) 04     R1S2  
27 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R5S1=='FO' , R1S2=='01' OR R1S2=='02' OR R1S2=='10' OR R1S2=='99' OR R1S2=='26' OR R1S2=='28' , TRUE ) ) 04     R1S2  
28 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R5S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R6S1) AND M0_R08_99R6S1==M01R2S1 , R1S2=='10', TRUE ) ) 04     R1S2  
29 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R5S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R6S1) AND M0_R08_99R6S1<>M01R2S1 , R1S2<>'10', TRUE ) ) 04     R1S2  
30 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M0_R08_99R5S1=='PO' , R1S2<>10 , TRUE ) ) 04     R1S2  
31 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'321' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2=='02' OR M04R1S2=='01' OR M04R1S2>='05' , TRUE ) ) 04     R1S2  
32 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'003' AND M0_R08_99R7S1<>'112' AND M0_R08_99R7S1<>'119' AND M0_R08_99R7S1<>'120' AND M0_R08_99R7S1<>'121' AND M0_R08_99R7S1<>'301' AND M0_R08_99R7S1<>'321' AND M0_R08_99R7S1<>'331' AND M0_R08_99R7S1<>'382' AND M0_R08_99R7S1<>'383' AND M0_R08_99R7S1<>'433' AND M0_R08_99R7S1<>'801' AND M0_R08_99R7S1<>'803' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2=='01' OR M04R1S2=='02' OR M04R1S2=='03' OR M04R1S2=='04' OR M04R1S2>='07', TRUE ) ) 04     R1S2  
33 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'121' AND M0_R08_99R7S1<>'321' AND M0_R08_99R7S1<>'331' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2=='01' OR M04R1S2=='02' OR M04R1S2=='03' OR M04R1S2=='04' OR M04R1S2=='05' OR M04R1S2=='06' OR M04R1S2>='10', TRUE ) ) 04     R1S2  
34 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/" Check(IF( NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND NOT ISNULL(R1S2) AND M0_R08_99R7S1<>112 AND M0_R08_99R7S1<>421 AND M00R1S1=='K' , R1S2<>30 , TRUE )) 04     R1S2  
35 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'752' AND M0_R08_99R7S1<>'751' AND M0_R08_99R7S1<>'741' AND M0_R08_99R7S1<>'745' AND M0_R08_99R7S1<>'701' AND M0_R08_99R7S1<>'117' AND NOT ISNULL(R1S2) , M04R1S2<>'40' , TRUE ) ) 04     R1S2  
36 "Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Dátum začiatku právneho vzťahu" povinné! /M04R2/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R2S2) , TRUE ) ) 04     R2S2  
37 "Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M04R2S2<aktuálny dátum + 10 kalendárnych dní/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R2S2) , (R2S2<=M06R4S1) , TRUE ) ) 04     R2S2  
38 "Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu nemôže byť nižší než dátum vzniku spravodajskej jednotky! /M04R2 a M0_R08_99R8/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M04R2S2) , M04R2S2>=M0_R08_99R8S1 , TRUE ) ) 04     R2S2  
39 "Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu nemôže byť vyšší než dátum zániku spravodajskej jednotky! /M04R2 a M0_R08_99R9/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R2S2) , M04R2S2<=M0_R08_99R9S1 , TRUE ) ) 04     R2S2  
40 "Modulová kontrola M01: Nevhodný vek v čase začiatku právneho vzťahu! /Podľa rodného čísla má pracovník vek pod 16./" Check ( IF(NOT ISNULL(M06R3S1) , M06R3S1>=16 , TRUE)) 06     M01R2S1  
41 "Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M04R3S2<aktuálny dátum+10 kalendárnych dní)/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R3S2), R3S2<=M06R4S1 , TRUE ) ) 04     R3S2  
42 "Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť nižší, než dátum začiatku právneho vzťahu! /M04R2 a M4R3/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R3S2), R3S2>=R2S2 , TRUE ) ) 04     R3S2  
43 "Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší než dátum ukončenia platnosti organizácie! /M04R3 a M0_R08_99R9/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R3S2), R3S2<=M0_R08_99R9S1 , TRUE ) ) 04     R3S2  
44 "Varovanie M04: Skutočne sa právny vzťah skončil úmrtím pracovníka? /M04R4/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' , ISNULL(R4S2) , TRUE ) ) 04     R4S2 ÁNO
45 "Modulová kontrola M04: Ak sa právny vzťah skončil úmrtím pracovníka, potom dátum úmrtia musí byť rovnaký s dátumom ukončenia právneho vzťahu! /M04R4 a R3/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R4S2), R4S2==R3S2 , TRUE ) ) 04     R4S2  
46 "Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu" povinné! /M04R5/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R5S2) , TRUE ) ) 04     R5S2  
47 "Modulová kontrola M04: Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu musí byť v rozsahu od 0,001 do 1,000! /M04R5/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(R5S2), R5S2>=0.001 AND R5S2<=1.000 , TRUE ) ) 04     R5S2  
48 "Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R5/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND R5S2<1 AND NOT ISNULL(R5S2), R1S2=='02' OR R1S2=='04' OR R1S2=='06' OR R1S2=='07' OR R1S2=='08' OR R1S2=='09' OR R1S2=='10' OR R1S2=='26' OR R1S2=='28' OR R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='99' , TRUE ) ) 04     R5S2  
49 "Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R5/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND R5S2==1, R1S2=='01' OR R1S2=='03' OR R1S2=='05' OR R1S2=='07' OR R1S2=='08' OR R1S2=='09' OR R1S2=='10' OR R1S2=='26' OR R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='99' , TRUE ) ) 04     R5S2  
50 "Modulová kontrola M04: V kompletnom hlásení je naplnenie aktualizačného údaja "Zaradenie do evidenčného počtu" povinné! /M04R6/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' , NOT ISNULL(R6S2) , TRUE ) ) 04     R6S2  
51 "Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R6/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND (R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='26' OR R1S2=='28' OR R1S2=='99') , M04R6S2=='X' , TRUE ) ) 04     M04R6S2  
52 "Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R6/" Check ( IF ( M00R1S1=='K' AND M04R6S2=='X' , R1S2=='30' OR R1S2=='40' OR R1S2=='99' OR R1S2=='26' OR R1S2=='28' , TRUE ) ) 04     M04R6S2  
53 "Modulová kontrola M05B:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) AND M00R1S1=='K' , (M0_R08_99R4S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
54 "Modulová kontrola M05B: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" obsahovať dvanásť deviatok!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND ISNULL(M0_R08_99R4S1)) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
55 "Modulová kontrola M05B:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05bR"+i+"S7/" FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' , M05BRiS7>=0.000 AND M05BRiS7<=1.000 , TRUE ) ) 05B i={1-PR}   RiS7  
56 "Medzimodulová kontrola M05B a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v module 04! /SUM05BS7 = M04R5S2/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(M04R5S2)), (M06R7S1==M04R5S2) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M04R5S2  
57 "Modulová kontrola M04: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M04R"+i+"S8/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' ) , (RiS8<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
58 "Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S8/" FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' , RiS8>=M04R2S2 , TRUE ) ) 05B i={1-PR}   RiS8  
59 "Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S8/" FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(M04R3S2) , RiS8<=M04R3S2 , TRUE ) ) 05B i={1-PR}   RiS8  
60 "Modulová kontrola M05B: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!" FORCHECK (i, IF (ORMulti(j, TRUE) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND (SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M05BRiS9  
61 "Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS10)) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
62 "Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05BR"+i+"S8>M05BR"+i+"S10/" FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS10) , RiS8<=RiS10 , TRUE ) ) 05B i={1-PR}   RiS10  
63 "Medzimodulová kontrola M04 a M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Aktualizačný údaj Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S10<M04R3S2/" FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='K' AND NOT ISNULL(RiS10) AND NOT ISNULL(M04R3S2) , RiS10<=M04R3S2 , TRUE ) ) 05B i={1-PR}   RiS10  
65 "Modulová kontrola M04: Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R1S2), TRUE ) ) 04     R1S2  
66 "Modulová kontrola M04: Dátum začiatku právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R2S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R2S2), TRUE ) ) 04     R2S2  
67 "Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!/M4R3S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , R3S2<=M06R4S1, TRUE ) ) 04     R3S2  
68 "Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť nižší, než dátum začiatku právneho vzťahu! /M04R2S1<M04R3S2/" Check ( IF ( NOT ISNULL(R3S2) AND M00R1S1=='D' , R2S1<=R3S2, TRUE ) ) 04     R3S2  
69 "Medzimdulová kontrola M04 a M0_R08_99: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť vyšší než dátum ukončenia platnosti organizácie! /M04R3S2<M0_R08_99R9S1/" Check ( IF ( NOT ISNULL(R3S2) AND M00R1S1=='D' , R3S2<=M0_R08_99R9S1, TRUE ) ) 04     R3S2  
70 "Modulová kontrola M04: Dátum ukončenia právneho vzťahu nemôže byť nižší než Výpisový údaj Dátum začiatku vykonávania práce v Module 05a! /M04R3S2>M05AR"+i+"S8/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((NOT ISNULL(M04R3S2) AND M00R1S1=='D' ) , (M04R3S2>=RiS8) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   M04R3S2  
71 "Varovanie modulu M04: Skutočne sa právny vzťah skončil úmrtím pracovníka?/M04R4S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' , ISNULL(R4S2), TRUE ) ) 04     R4S2 ÁNO
72 "Modulová kontrola M04: Ak sa právny vzťah skončil úmrtím pracovníka, potom dátum úmrtia musí byť rovnaký s dátumom ukončenia právneho vzťahu! /M04R4S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R4S2) , R4S2==R3S2, TRUE ) ) 04     R4S2  
73 "Modulová kontrola M04: Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu musí byť v rozsahu od 0,001 do 1,000! /M04R5S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R5S2) , R5S2<=1.000 AND R5S2>=0.001, TRUE ) ) 04     R5S2  
75 "Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R5S2) AND R5S2==1.000, R1S1=='01' OR R1S1=='02' OR R1S1=='03' OR R1S1=='04' OR R1S1=='05' OR R1S1=='06' OR R1S1=='07' OR R1S1=='08' OR R1S1=='09' OR R1S1=='10' OR R1S1=='26' OR R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' , TRUE ) ) 04     R1S1  
76 "Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R6S2) AND (R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='26' OR R1S1=='28' OR R1S1=='99') , M04R6S2=='X' , TRUE ) ) 04     R6S2  
77 "Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND M04R6S2=='X' , R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' OR R1S1=='26' OR R1S1=='28' , TRUE ) ) 04     R6S2  
78 "Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!/M05AR"+i+"S10/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(RiS10)) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
79 "Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05AR"+i+"iS10>M05AR"+i+"iS8/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((NOT ISNULL(RiS10) AND M00R1S1=='D' ) , (RiS10>=RiS8) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   M05ARiS10  
80 "Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu! /M05AR"+i+"S10>M04R2S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((NOT ISNULL(RiS10) AND M00R1S1=='D' ) , (RiS10>=M04R2S1) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   M05ARiS10  
81 "Modulová kontrola M05A: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Aktualizačný údaj Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05AR"+i+"S10<M04R3S2/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(RiS10) AND NOT ISNULL(M04R3S2)) , (RiS10<=M04R3S2) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
82 "Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUM05AS7 = M04R5S2/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R5S2), (M06R6S1==M04R5S2) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR};   M04R5S2  
83 "Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUM05AS7 = M04R5S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R5S2), (M06R6S1==M04R5S1) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   M04R5S1  
84 "Modulová kontrola M05B:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) , (M0_R08_99R4S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
85 "Modulová kontrola M05B: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka Kód PZS (označenie pracovného útvaru) obsahovať dvanásť deviatok!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M0_R08_99R4S1) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
86 "Modulová kontrola M05B: Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /R"+i+"S7/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (M05BRiS7>=0.000 AND M05BRiS7<=1.000) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RjS7  
87 "Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R5S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R5S2) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M04R5S2  
88 "Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R5S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R5S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M04R5S1  
89 "Modulová kontrola M04: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M05BR"+i+"S8/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (RiS8<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
90 "Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu v Module 04!/M05BR"+i+"S8>M04R2S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (RiS8>=M04R2S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
91 "Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S8<M04R3S2/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) , (RiS8<=M04R3S2) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
92 "Modulová kontrola M05B: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!" FORCHECK (i, IF (ORMulti(j, TRUE) AND (M00R1S1=='D') AND (NOT ISNULL(M04R3S2)) , ( IF (( (SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M05BRiS9  
93 "Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M05BR"+i+"S10/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
94 "Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku vykonávania tej istej práce! /M05BR"+i+"S10>M05bR"+i+"S8/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10>=RiS8) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
95 "Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší ako Aktualizačný údaj Dátum ukončenia právneho vzťahu v Module 04! /M05BR"+i+"S10<M04R3S2/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10<=M04R3S2) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
96 "Modulová kontrola M05A:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05AR"+i+"S7/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M05ARiS7) ) , M05ARiS7>=0.000 AND M05ARiS7<=1.000 , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR};j={1-PR}   RiS7  
100 Modulová kontrola 05A: Kód PZS '%s' na riadku R%d sa musí zhodovať s niektorým z kódov PZS pridelených spravodajskej jednotke ÚDZS. Alebo sa musí zhodovať aspoň prvých 6 znakov a zvyšných 6 znakov musí obsahovať iba číslice ‘9‘. forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_MZSR_8-99/KodPZS_Exist_2018.js") (riadok.getValue("KODPZS_V", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS_V", "???"), riadok.getIndex() )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS_V"}]} ) 05A i={1-PR}   RiS5 ÁNO
101 Modulová kontrola 05B: Kód PZS '%s' na riadku R%d sa musí zhodovať s niektorým z kódov PZS pridelených spravodajskej jednotke ÚDZS. Alebo sa musí zhodovať aspoň prvých 6 znakov a zvyšných 6 znakov musí obsahovať iba číslice ‘9‘. forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_MZSR_8-99/KodPZS_Exist_2018.js") (riadok.getValue("KODPZS", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS", "???"), riadok.getIndex() )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS"}]} ) 05B i={1-PR}   RiS5 ÁNO
102 Modulová kontrola 05A: Kód PZS '%s' na riadku R%d má ukončenú platnosť k %s. forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_MZSR_8-99/KodPZS_Platnost_2018.js") (riadok.getValue("KODPZS_V", null), riadok.getValue("DZAC_VP_V", null), riadok.getValue("DKON_VP_V", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS_V", "???"), riadok.getIndex(), getFunction("validations/R_MZSR_8-99/get_KodPZS_polozka_json_DATUMZANIKU.js")(riadok.getValue("KODPZS_V", null)) )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS_V"}]} ) 05A i={1-PR}   RiS5 ÁNO
103 Modulová kontrola 05B: Kód PZS '%s' na riadku R%d má ukončenú platnosť k %s. forCheck( function(riadok){ return getFunction("validations/R_MZSR_8-99/KodPZS_Platnost_2018.js") (riadok.getValue("KODPZS", null), riadok.getValue("DZAC_VP", null), riadok.getValue("DKON_VP", null))}, function(riadok){ return msgText( riadok.getValue("KODPZS", "???"), riadok.getIndex(), getFunction("validations/R_MZSR_8-99/get_KodPZS_polozka_json_DATUMZANIKU.js")(riadok.getValue("KODPZS", null)) )}, function(riadok){ return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KODPZS"}]} ) 05B i={1-PR}   RiS5 ÁNO
122 "Modulová kontrola M02: Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R1S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R1S2) , TRUE)) 04     R1S2  
123 "Modulová kontrola M02: Dátum začiatku právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke je v Doplňujúcom hlásení uvedený ako už zaregistrovaný výpisový údaj a nie je možné ho aktualizovať, tzn. uvádzať ako aktualizačný údaj! /M04R2S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(R2S2) , TRUE)) 04     R2S2  
124 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R5S1=='FO' , R1S1=='01' OR R1S1=='02' OR R1S1=='10' OR R1S1=='26' OR R1S1=='28' OR R1S1=='99' , TRUE ) ) 04     R1S1  
125 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R5S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R6S1) AND M0_R08_99R6S1==M01R2S1 , R1S1=='10', TRUE ) ) 04     R1S1  
126 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R5S1=='FO' AND NOT ISNULL(M01R2S1) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R6S1) AND M0_R08_99R6S1<>M01R2S1 , R1S1<>'10', TRUE ) ) 04     R1S1  
127 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M0_R08_99R5S1=='PO' , R1S1<>10 , TRUE ) ) 04     R1S1  
128 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'321' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1=='02' OR M04R1S1=='01' OR M04R1S1>='05' , TRUE ) ) 04     R1S1  
129 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'003' AND M0_R08_99R7S1<>'112' AND M0_R08_99R7S1<>'119' AND M0_R08_99R7S1<>'120' AND M0_R08_99R7S1<>'121' AND M0_R08_99R7S1<>'301' AND M0_R08_99R7S1<>'321' AND M0_R08_99R7S1<>'331' AND M0_R08_99R7S1<>'382' AND M0_R08_99R7S1<>'383' AND M0_R08_99R7S1<>'433' AND M0_R08_99R7S1<>'801' AND M0_R08_99R7S1<>'803' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1=='01' OR M04R1S1=='02' OR M04R1S1=='03' OR M04R1S1=='04' OR M04R1S1>='07', TRUE ) ) 04     R1S1  
130 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'121' AND M0_R08_99R7S1<>'321' AND M0_R08_99R7S1<>'331' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1=='01' OR M04R1S1=='02' OR M04R1S1=='03' OR M04R1S1=='04' OR M04R1S1=='05' OR M04R1S1=='06' OR M04R1S1>='10', TRUE ) ) 04     R1S1  
131 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/" Check(IF( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND NOT ISNULL(R1S1) AND M0_R08_99R7S1<>112 AND M0_R08_99R7S1<>421 , R1S1<>30 , TRUE )) 04     R1S1  
132 "Modulová kontrola M04: Neprípustný typ právneho vzťahu pracovníka k danej spravodajskej jednotke! /M04R1S1/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R7S1) AND M0_R08_99R7S1<>'752' AND M0_R08_99R7S1<>'751' AND M0_R08_99R7S1<>'741' AND M0_R08_99R7S1<>'745' AND M0_R08_99R7S1<>'701' AND M0_R08_99R7S1<>'117' AND NOT ISNULL(R1S1) , M04R1S1<>'40' , TRUE ) ) 04     R1S1  
133 "Modulová kontrola M04: Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu musí byť v rozsahu od 0,001 do 1,000! /M04R5/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R5S2), R5S2>=0.001 AND R5S2<=1.000 , TRUE ) ) 04     R5S2  
135 "Modulová kontrola M04: Neprípustný rozsah celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu! /M04R5/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(R5S2) AND R5S2==1.000, R1S1=='01' OR R1S1=='02' OR R1S1=='03' OR R1S1=='04' OR R1S1=='05' OR R1S1=='06' OR R1S1=='07' OR R1S1=='08' OR R1S1=='09' OR R1S1=='10' OR R1S1=='26' OR R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' , TRUE ) ) 04     R5S2  
136 "Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R6/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R6S2) AND (R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='26' OR R1S1=='28' OR R1S1=='99') , M04R6S2=='X' , TRUE ) ) 04     M04R6S2  
137 "Modulová kontrola M04: Neprípustný kód zaradenia do evidenčného počtu v uvedenom právnom vzťahu! /M04R6/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND M04R6S2=='X' , R1S1=='30' OR R1S1=='40' OR R1S1=='99' OR R1S1=='26' OR R1S1=='28' , TRUE ) ) 04     M04R6S2  
138 "Modulová kontrola M05A:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) AND ISNULL(RiS10) , (M0_R08_99R4S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
139 "Modulová kontrola M05A: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" obsahovať dvanásť deviatok!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M0_R08_99R4S1) AND ISNULL(RiS10) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
143 "Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUMM05AS7 = M04R5S2/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R5S2), M06R6S1==M04R5S2 , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR};   M04R5S2  
144 "Medzimodulová kontrola M05A a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04! /SUM05AS7 = M04R5S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M06R7S1==0) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R5S2), (M06R6S1==M04R5S1) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   M04R5S1  
145 "Modulová kontrola M05B:Ak nie je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka"Kód PZS(označenie pracovného útvaru)"obsahovať na 2.až 6.pozícii zľava tie isté číslice,ako má Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M0_R08_99R4S1) , (M0_R08_99R4S1==SUBSTR(RiS5, 2, 5)) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
146 "Modulová kontrola M05B: Ak je položka Unikátny identifikátor PZS od ÚDZS v Identifikačnom module prázdna, musí položka "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" obsahovať dvanásť deviatok!" FORCHECK (i, IF (ORMulti(j, TRUE) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M0_R08_99R4S1) , RiS5=='999999999999' , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5  
147 "Modulová kontrola M05B:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05BR"+i+"S7/" FORCHECK(i, IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , M05BRiS7>=0.000 AND M05BRiS7<=1.000 , TRUE ) ) 05B i={1-PR}   RiS7  
148 "Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R5S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R5S2) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M04R5S2  
149 "Medzimodulová kontrola M05b a M04: Súčet pracovných úväzkov neukončených vykonávaných prác sa musí rovnať aktuálnemu celkovému pracovnému úväzku v právnom vzťahu v Module 04!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND ISNULL(M04R5S2), (M06R7S1+M06R6S1==M04R5S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M04R5S1  
150 "Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť vyšší než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu! /M05BR"+i+"S8/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(RiS8) , (RiS8<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
152 "Modulová kontrola M05B: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) AND ISNULL(M04R3S2) AND (M00R1S1=='D'), ( IF (((SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   M05BRiS9  
153 "Modulová kontrola M05B: Dátum ukončenia vykonávania práce nemôže byť vyšší, než je desať kalendárnych dní od aktuálneho dátumu!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND NOT ISNULL(RiS10) , (RiS10<=M06R4S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS10  
154 "Modulová kontrola M04: Ak sa právny vzťah skončil úmrtím pracovníka, potom dátum úmrtia musí byť rovnaký s dátumom ukončenia právneho vzťahu! /M04R3S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M04R4S2) , M04R3S2 , TRUE ) ) 04     R3S2  
155 "Modulová kontrola M04: Skutočne sa právny vzťah skončil úmrtím pracovníka? /M04R4S2/" Check ( IF ( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , ISNULL(M04R4S2) , TRUE ) ) 04     R4S2 ÁNO
156 "Modulová kontrola M05B: Dátum začiatku vykonávania práce nemôže byť nižší ako Dátum začiatku právneho vzťahu v Module 04!/M05BR"+i+"S8>M04R2S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , (RiS8>=M04R2S1) , TRUE)), TRUE)) 05B i={1-PR}; j={1-PR}   RiS8  
157 "Modulová kontrola M05A:Pracovný úväzok vykonávanej práce musí byť v rozsahu od 0,000 do 1,000! /M05AR"+i+"S7/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF ((M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) AND NOT ISNULL(M05ARiS7) ) , M05ARiS7>=0.000 AND M05ARiS7<=1.000 , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR};j={1-PR}   RiS7  
158 "Modulová kontrola M05A: Ak nie je v položke "Kód PZS (označenie pracovného útvaru)" uvedený konkrétny 12 miestny kód PZS pridelený odbornému útvaru spravodajskej jednotky od ÚDZS, potom je Obec miesta výkonu práce povinný údaj!" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) AND ISNULL(M04R3S2) AND (M00R1S1=='D'), ( IF (((SUBSTR(RiS5,1,6)=='999999' ) OR SUBSTR(RiS5,7,6)=='999999') , NOT ISNULL(RiS9) , TRUE)), TRUE)) 05A i={1-PR}; j={1-PR}   M05ARiS9  
271 "Kontaktujte prosím pracovníka Národného registra zdravotníckych pracovníkov NCZI, došlo k nedovolenému odstráneniu údajov z MODUL: 05A!" Check (IF( NOT ISNULL(M04R3S2) AND M00R1S1=='D' , ORMulti(i, TRUE) , TRUE )) 05A i={1-PR}   F  
371 "Kontaktujte prosím pracovníka Národného registra zdravotníckych pracovníkov NCZI, došlo k nedovolenému odstráneniu údajov z MODUL: 05A!" Check (IF( M00R1S1=='D' AND ISNULL(M04R3S2) , ORMulti(i, TRUE) , TRUE )) 05A i={1-PR}   F  
500 "Modulová kontrola M01: Pohlavie pracovníka nie je v súlade s rodným číslom ! /M01R5/" Check ( R5S1==M06R1S1 ) 01     R5S1  
501 "Modulová kontrola M01: Dátum narodenia nie je v súlade s dátumom narodenia vypočítaného z rodného čísla podľa jeho dĺžky! /M01R6/" Check ( R6S1==M06R2S1 ) 01     R6S1  
506 "Varovanie modulu M01: Nekorektný tvar rodného čísla! /M01R2S1/" CHECK(IF( M06R8S1==2 , M06R9S1==1 , TRUE )) 01     R2S1 ÁNO
555 "Modulová kontrola M05B: Pri kompletnom hlásení musí byť vyplnený Modul 05B." Check( IF (M00R1S1=='K' , ORMulti(i, ORMulti(j, NOT ISNULL(RiSj))) , TRUE)) 05B i={1-PR};j={1-PS}   F  
556 "Modulová kontrola M01: Neprípustná dĺžka rodného čísla" Check ( IF ( M06R10S1<=1953 AND NOT ISNULL(M06R10S1), M06R8S1==1 , TRUE ) ) 01     R2S1  
557 "Modulová kontrola M01: Neprípustná dĺžka rodného čísla" Check ( IF ( M06R10S1>=1954 AND NOT ISNULL(M06R10S1) , M06R8S1==2 , TRUE ) ) 01     R2S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: PPVZTAH_KOD
Obmedzovaná položka: VEVIDPOC_KOD
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
PPVZTAH_KOD 01 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 02 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 03 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 04 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 05 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 06 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 07 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 08 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 09 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 10 VEVIDPOC_KOD A
PPVZTAH_KOD 01 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 02 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 03 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 04 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 05 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 06 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 07 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 08 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 09 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 10 VEVIDPOC_KOD N
PPVZTAH_KOD 26 VEVIDPOC_KOD X
PPVZTAH_KOD 28 VEVIDPOC_KOD X
PPVZTAH_KOD 30 VEVIDPOC_KOD X
PPVZTAH_KOD 99 VEVIDPOC_KOD X

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD_V
Obmedzovaná položka: ODBOR_KOD_V
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 001
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 004
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 005
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 006
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 007
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 008
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 009
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 010
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 012
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 013
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 014
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 015
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 016
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 017
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 018
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 019
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 020
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 021
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 022
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 023
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 024
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 024
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 025
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 026
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 027
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 028
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 029
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 030
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 031
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 031
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 032
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 034
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 039
POVOLVP_KOD_V H04 ODBOR_KOD_V 039
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 040
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 040
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 043
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 043
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 044
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 045
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 046
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 047
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 047
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 047
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 047
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 048
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 049
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 050
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 051
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 052
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 052
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 053
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 053
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 054
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 055
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 057
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 057
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 057
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 058
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 058
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 058
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 058
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 059
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 059
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 060
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 061
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 062
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 062
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 063
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 064
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 065
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V H02 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 066
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 067
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 068
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 069
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 070
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 070
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 071
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 072
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 073
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 074
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 075
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 076
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 078
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 080
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 081
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 082
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 083
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 084
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 096
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 097
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 100
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 100
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 101
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 102
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 102
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 103
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 103
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 104
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 105
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 106
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 107
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 108
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 109
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 110
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 111
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 112
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 113
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 114
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 115
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 116
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 117
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 118
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 119
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 120
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 121
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 122
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 123
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 124
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 125
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 126
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 127
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 128
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 129
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 129
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 130
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 131
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 131
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 131
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 131
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 131
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 132
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 133
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 133
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 133
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 134
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 135
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 137
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 138
POVOLVP_KOD_V H02 ODBOR_KOD_V 139
POVOLVP_KOD_V H03 ODBOR_KOD_V 139
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 140
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 141
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 142
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 143
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 144
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 145
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 146
POVOLVP_KOD_V I05 ODBOR_KOD_V 146
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 149
POVOLVP_KOD_V I05 ODBOR_KOD_V 149
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 153
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 154
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 155
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 156
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 157
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 157
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 158
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 159
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 160
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 160
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 162
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 163
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 166
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 167
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 168
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 169
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 187
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 215
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 216
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 219
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 220
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 221
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 222
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 223
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 224
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 225
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 225
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 225
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 226
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V I05 ODBOR_KOD_V 227
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 229
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 230
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 231
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 232
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 234
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 239
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 239
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 240
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 241
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 241
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 241
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 241
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 242
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 243
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 243
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 244
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 245
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 246
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 247
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 248
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 249
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 250
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 251
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 252
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 253
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 254
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 255
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 255
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 256
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 257
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 258
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 259
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 259
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 259
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 260
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 260
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 260
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 261
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 262
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 262
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 262
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 262
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 263
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 263
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 263
POVOLVP_KOD_V G04 ODBOR_KOD_V 264
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 265
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 265
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 265
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 266
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 266
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 267
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 268
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 269
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 269
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 270
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 271
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 272
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 273
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 274
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 275
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 276
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 277
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 279
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 280
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 280
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 281
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 281
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 282
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 283
POVOLVP_KOD_V G04 ODBOR_KOD_V 284
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 285
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 285
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 286
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 286
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 287
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 287
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 288
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 289
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 290
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 291
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 292
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 293
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 294
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 295
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 296
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 297
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 298
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 299
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 301
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 302
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 303
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 304
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 305
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 306
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 307
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 308
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 309
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 310
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 310
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 311
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 312
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 313
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 313
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 314
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 315
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 316
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 319
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 320
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 322
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 323
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 324
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 324
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 324
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 324
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 325
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 325
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 329
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 331
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 332
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 333
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 333
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 334
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 335
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 336
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 337
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 338
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 339
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 340
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 341
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 342
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 343
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 344
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 345
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 346
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 346
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 346
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 347
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 348
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 349
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 350
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 351
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 351
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 352
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 353
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 354
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 355
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 355
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 356
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 357
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 358
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 359
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 360
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 361
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 362
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 363
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 364
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 365
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 366
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 366
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 367
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 368
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 369
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 369
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 370
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 370
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 371
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 373
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 374
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 375
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 375
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 375
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 375
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 376
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 377
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 378
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 379
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 380
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 381
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 382
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 383
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 384
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 385
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 385
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 387
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 393
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 397
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V I05 ODBOR_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 484
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 485
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 486
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 487
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 488
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 490
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 490
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V I05 ODBOR_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 492
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V F05 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V H02 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V I05 ODBOR_KOD_V 493
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 494
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 496
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 497
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 498
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 498
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 498
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 516
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 518
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 519
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 521
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 522
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 523
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 524
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 525
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 525
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 525
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 525
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 525
POVOLVP_KOD_V F05 ODBOR_KOD_V 526
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 527
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 529
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 530
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 531
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 532
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 533
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 534
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 535
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 536
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 537
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 538
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 539
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 541
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 542
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 543
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 544
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 545
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 546
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 547
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 548
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 549
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 550
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 551
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 552
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 553
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 554
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 555
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 556
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 557
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 558
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 558
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 559
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 560
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 561
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 562
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 563
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 564
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 564
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 564
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 565
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 565
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 566
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 567
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 568
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 569
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 569
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 570
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 571
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 572
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 572
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 573
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 574
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 575
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 576
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 577
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 578
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 578
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 578
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 578
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 579
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 580
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 581
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 582
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 583
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 584
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 585
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 586
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 587
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 588
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 589
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 589
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 590
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 591
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 592
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 593
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 594
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 595
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 596
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 597
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 598
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 599
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 701
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 702
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 703
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 704
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 705
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 710
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 711
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 712
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 713
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 714
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 715
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 716
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 717
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 718
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 719
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 720
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 721
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 722
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 723
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 724
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 725
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 726
POVOLVP_KOD_V G04 ODBOR_KOD_V 727
POVOLVP_KOD_V G10 ODBOR_KOD_V 727
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 728
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 728
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 729
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 730
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 802
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 803
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 804
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 805
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 806
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 807
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 808
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 809
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 810
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 811
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 812
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 813
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 814
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 815
POVOLVP_KOD_V G07 ODBOR_KOD_V 816
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 817
POVOLVP_KOD_V G09 ODBOR_KOD_V 818
POVOLVP_KOD_V G04 ODBOR_KOD_V 819
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 820
POVOLVP_KOD_V G10 ODBOR_KOD_V 821
POVOLVP_KOD_V H02 ODBOR_KOD_V 822
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 823
POVOLVP_KOD_V H03 ODBOR_KOD_V 824
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 825
POVOLVP_KOD_V H04 ODBOR_KOD_V 826
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 827
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 844
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 846
POVOLVP_KOD_V F05 ODBOR_KOD_V 852
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 855
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 856
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 859
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 859
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 867
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 867
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 868
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 869
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 870
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 871
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 872
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 873
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 874
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 874
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 875
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 876
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 877
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 878
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 878
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 879
POVOLVP_KOD_V G11 ODBOR_KOD_V 881
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 884
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 885
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 886
POVOLVP_KOD_V G09 ODBOR_KOD_V 887
POVOLVP_KOD_V H04 ODBOR_KOD_V 888
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 892
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 893
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 896
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 930
POVOLVP_KOD_V G07 ODBOR_KOD_V 931
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 932
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 937
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 938
POVOLVP_KOD_V H01 ODBOR_KOD_V 939
POVOLVP_KOD_V G11 ODBOR_KOD_V 945
POVOLVP_KOD_V A01 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V B01 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V C01 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V D01 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V E01 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V F03 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V F04 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V G01 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V G02 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V G03 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V G05 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V G08 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V I01 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V I02 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V I03 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V I04 ODBOR_KOD_V 998
POVOLVP_KOD_V I05 ODBOR_KOD_V 998

Obmedzujúca položka: ODBOR_KOD_V
Obmedzovaná položka: POSKYTZS_KOD_V
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
ODBOR_KOD_V 001 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 002 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 003 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 004 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 005 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 006 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 007 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 008 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 009 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 010 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 011 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 012 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 013 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 014 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 015 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 016 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 017 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 018 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 019 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 020 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 022 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 023 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 024 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 025 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 026 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 027 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 028 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 029 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 030 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 031 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 032 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 034 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 037 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 038 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 039 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 040 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 043 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 044 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 045 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 046 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 047 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 048 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 049 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 050 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 051 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 053 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 054 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 055 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 056 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 059 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 060 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 061 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 062 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 063 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 064 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 065 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 067 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 068 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 069 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 070 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 071 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 072 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 073 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 074 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 075 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 076 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 078 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 101 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 103 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 104 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 105 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 106 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 107 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 108 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 109 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 110 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 111 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 112 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 114 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 115 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 116 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 117 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 118 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 119 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 125 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 129 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 130 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 131 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 132 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 133 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 135 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 140 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 141 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 142 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 143 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 144 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 145 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 146 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 149 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 153 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 154 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 155 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 156 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 157 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 163 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 167 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 168 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 169 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 187 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 215 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 216 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 219 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 220 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 221 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 222 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 223 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 224 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 225 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 226 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 229 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 230 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 231 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 232 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 234 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 239 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 240 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 241 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 244 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 245 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 246 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 247 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 248 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 249 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 250 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 251 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 252 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 253 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 254 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 255 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 256 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 257 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 258 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 259 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 260 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 261 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 262 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 263 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 264 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 265 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 266 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 267 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 268 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 269 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 271 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 272 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 273 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 274 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 275 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 276 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 277 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 279 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 280 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 281 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 282 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 283 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 284 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 285 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 286 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 287 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 288 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 289 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 290 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 291 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 292 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 293 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 294 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 295 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 296 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 297 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 299 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 302 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 303 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 305 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 306 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 307 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 308 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 309 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 310 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 311 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 312 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 313 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 316 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 319 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 320 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 322 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 323 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 324 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 325 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 329 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 331 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 332 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 333 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 334 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 335 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 336 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 337 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 339 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 340 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 341 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 342 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 343 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 345 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 346 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 347 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 348 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 349 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 350 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 351 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 352 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 355 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 357 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 358 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 359 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 360 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 362 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 363 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 365 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 366 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 367 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 368 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 369 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 370 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 373 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 375 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 377 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 378 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 385 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 393 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 497 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 498 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 516 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 518 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 519 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 521 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 522 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 523 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 524 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 525 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 526 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 527 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 529 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 530 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 531 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 532 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 533 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 534 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 535 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 536 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 537 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 539 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 541 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 542 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 543 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 544 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 545 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 546 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 547 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 548 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 549 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 550 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 551 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 552 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 553 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 555 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 556 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 557 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 558 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 559 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 560 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 561 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 562 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 563 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 564 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 565 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 566 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 567 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 568 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 569 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 570 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 571 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 572 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 573 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 574 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 575 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 576 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 577 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 578 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 579 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 580 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 581 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 582 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 583 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 584 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 585 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 586 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 587 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 588 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 589 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 590 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 591 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 592 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 593 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 594 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 595 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 596 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 597 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 598 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 599 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 701 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 702 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 703 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 704 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 705 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 710 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 711 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 712 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 713 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 714 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 715 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 720 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 721 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 722 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 723 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 724 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 725 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 726 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 727 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 728 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 729 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 730 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 802 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 804 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 805 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 806 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 807 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 808 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 809 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 810 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 814 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 815 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 816 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 817 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 818 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 819 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 820 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 821 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 827 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 844 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 846 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 852 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 855 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 856 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 859 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 867 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 868 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 869 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 870 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 871 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 872 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 873 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 874 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 875 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 876 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 877 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 878 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 879 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 881 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 886 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 887 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 892 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 893 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 896 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 930 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 931 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 932 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 937 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 938 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 945 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 998 POSKYTZS_KOD_V 1
ODBOR_KOD_V 039 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 080 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 096 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 097 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 119 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 120 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 122 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 125 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 126 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 127 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 128 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 134 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 157 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 159 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 160 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 162 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 304 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 363 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 364 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 374 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 397 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 497 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 526 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 538 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 551 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 573 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 589 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 811 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 826 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 852 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 888 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 998 POSKYTZS_KOD_V 2
ODBOR_KOD_V 053 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 137 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 138 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 139 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 369 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 716 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 717 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 822 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 823 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 824 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 825 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 939 POSKYTZS_KOD_V 3
ODBOR_KOD_V 264 POSKYTZS_KOD_V 4
ODBOR_KOD_V 284 POSKYTZS_KOD_V 4
ODBOR_KOD_V 817 POSKYTZS_KOD_V 4
ODBOR_KOD_V 819 POSKYTZS_KOD_V 4
ODBOR_KOD_V 821 POSKYTZS_KOD_V 4
ODBOR_KOD_V 938 POSKYTZS_KOD_V 4
ODBOR_KOD_V 998 POSKYTZS_KOD_V 4
ODBOR_KOD_V 001 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 002 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 003 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 004 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 005 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 006 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 007 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 008 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 009 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 010 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 011 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 012 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 013 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 014 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 015 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 016 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 017 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 018 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 019 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 020 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 021 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 022 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 023 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 024 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 025 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 026 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 027 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 028 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 029 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 030 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 031 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 032 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 034 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 037 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 038 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 039 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 040 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 043 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 044 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 045 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 046 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 047 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 048 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 049 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 050 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 051 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 052 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 053 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 054 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 055 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 056 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 057 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 058 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 059 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 060 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 061 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 062 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 063 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 064 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 065 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 066 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 067 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 068 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 069 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 070 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 071 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 072 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 073 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 074 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 075 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 076 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 078 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 080 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 081 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 082 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 083 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 084 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 096 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 097 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 100 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 101 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 102 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 103 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 104 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 105 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 106 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 107 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 108 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 109 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 110 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 111 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 112 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 113 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 114 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 115 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 116 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 117 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 118 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 119 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 120 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 121 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 122 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 123 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 124 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 125 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 126 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 127 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 128 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 129 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 130 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 131 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 132 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 133 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 134 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 135 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 137 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 138 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 139 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 140 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 141 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 142 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 143 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 144 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 145 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 146 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 149 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 153 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 154 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 155 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 156 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 157 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 158 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 159 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 160 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 162 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 163 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 166 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 167 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 168 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 169 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 187 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 215 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 216 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 219 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 220 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 221 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 222 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 223 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 224 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 225 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 226 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 227 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 229 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 230 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 231 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 232 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 234 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 239 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 240 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 241 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 242 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 243 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 244 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 245 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 246 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 247 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 248 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 249 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 250 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 251 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 252 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 253 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 254 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 255 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 256 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 257 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 258 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 259 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 260 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 261 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 262 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 263 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 264 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 265 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 266 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 267 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 268 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 269 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 270 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 271 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 272 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 273 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 274 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 275 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 276 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 277 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 279 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 280 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 281 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 282 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 283 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 284 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 285 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 286 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 287 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 288 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 289 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 290 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 291 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 292 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 293 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 294 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 295 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 296 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 297 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 298 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 299 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 301 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 302 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 303 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 304 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 305 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 306 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 307 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 308 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 309 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 310 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 311 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 312 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 313 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 314 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 315 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 316 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 319 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 320 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 322 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 323 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 324 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 325 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 329 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 331 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 332 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 333 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 334 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 335 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 336 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 337 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 338 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 339 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 340 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 341 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 342 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 343 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 344 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 345 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 346 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 347 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 348 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 349 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 350 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 351 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 352 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 353 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 354 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 355 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 356 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 357 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 358 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 359 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 360 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 361 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 362 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 363 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 364 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 365 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 366 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 367 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 368 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 369 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 370 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 371 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 373 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 374 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 375 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 376 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 377 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 378 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 379 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 380 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 381 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 382 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 383 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 384 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 385 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 387 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 393 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 397 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 411 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 481 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 484 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 485 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 486 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 487 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 488 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 490 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 491 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 492 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 493 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 494 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 496 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 497 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 498 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 516 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 518 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 519 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 521 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 522 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 523 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 524 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 525 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 526 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 527 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 529 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 530 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 531 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 532 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 533 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 534 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 535 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 536 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 537 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 538 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 539 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 541 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 542 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 543 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 544 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 545 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 546 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 547 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 548 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 549 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 550 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 551 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 552 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 553 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 554 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 555 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 556 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 557 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 558 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 559 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 560 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 561 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 562 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 563 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 564 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 565 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 566 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 567 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 568 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 569 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 570 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 571 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 572 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 573 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 574 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 575 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 576 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 577 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 578 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 579 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 580 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 581 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 582 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 583 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 584 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 585 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 586 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 587 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 588 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 589 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 590 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 591 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 592 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 593 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 594 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 595 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 596 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 597 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 598 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 599 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 701 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 702 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 703 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 704 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 705 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 710 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 711 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 712 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 713 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 714 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 715 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 716 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 717 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 718 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 719 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 720 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 721 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 722 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 723 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 724 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 725 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 726 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 727 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 728 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 729 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 730 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 802 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 803 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 804 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 805 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 806 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 807 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 808 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 809 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 810 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 811 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 812 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 813 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 814 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 815 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 816 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 817 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 818 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 819 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 820 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 821 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 822 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 823 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 824 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 825 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 826 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 827 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 844 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 846 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 852 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 855 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 856 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 859 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 867 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 868 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 869 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 870 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 871 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 872 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 873 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 874 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 875 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 876 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 877 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 878 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 879 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 881 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 884 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 885 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 886 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 887 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 888 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 892 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 893 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 896 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 930 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 931 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 932 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 937 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 938 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 939 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 945 POSKYTZS_KOD_V 9
ODBOR_KOD_V 998 POSKYTZS_KOD_V 9

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD_V
Obmedzovaná položka: FUNKCIA_KOD_V
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 002
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 003
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 004
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 004
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 004
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 004
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 005
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 006
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 007
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 008
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 009
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 009
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 009
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 009
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 009
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 009
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 010
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 010
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 010
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 010
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 010
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 010
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V G10 FUNKCIA_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 011
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 012
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 013
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 014
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 014
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 015
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 015
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 016
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 017
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 018
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 019
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 020
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 021
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 022
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 023
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 024
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 025
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 026
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 027
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 028
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 029
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 030
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 031
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 032
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 032
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 032
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 032
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 033
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 033
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 033
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 033
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 035
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G04 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G07 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G09 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V G11 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V H01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V H03 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 036
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V G07 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V G09 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 037
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V G07 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V G09 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V H01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V H03 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 038
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 040
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 041
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 042
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 043
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 044
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 045
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 046
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 047
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 048
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 049
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 050
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 051
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 052
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 053
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 054
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 055
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 055
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 055
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 055
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 055
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 055
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G07 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G09 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V G11 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V H01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V H02 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V H03 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 056
POVOLVP_KOD_V A01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V B01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V C01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G04 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G07 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G09 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G10 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V G11 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V H01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V H02 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V H03 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 099
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 101
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 102
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 103
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 104
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 105
POVOLVP_KOD_V D01 FUNKCIA_KOD_V 106
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 201
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 202
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 203
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 204
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 205
POVOLVP_KOD_V E01 FUNKCIA_KOD_V 206
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 301
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 302
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 303
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 311
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 312
POVOLVP_KOD_V F04 FUNKCIA_KOD_V 313
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 321
POVOLVP_KOD_V F05 FUNKCIA_KOD_V 322
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 401
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 402
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 403
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 411
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 412
POVOLVP_KOD_V G02 FUNKCIA_KOD_V 413
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 421
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 422
POVOLVP_KOD_V G03 FUNKCIA_KOD_V 423
POVOLVP_KOD_V G04 FUNKCIA_KOD_V 431
POVOLVP_KOD_V G04 FUNKCIA_KOD_V 432
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 441
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 442
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 443
POVOLVP_KOD_V G07 FUNKCIA_KOD_V 451
POVOLVP_KOD_V G07 FUNKCIA_KOD_V 452
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 461
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 462
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 463
POVOLVP_KOD_V G09 FUNKCIA_KOD_V 471
POVOLVP_KOD_V G10 FUNKCIA_KOD_V 481
POVOLVP_KOD_V G11 FUNKCIA_KOD_V 491
POVOLVP_KOD_V H01 FUNKCIA_KOD_V 601
POVOLVP_KOD_V H01 FUNKCIA_KOD_V 602
POVOLVP_KOD_V H02 FUNKCIA_KOD_V 611
POVOLVP_KOD_V H02 FUNKCIA_KOD_V 612
POVOLVP_KOD_V H03 FUNKCIA_KOD_V 621
POVOLVP_KOD_V H03 FUNKCIA_KOD_V 622
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 631
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 632
POVOLVP_KOD_V H04 FUNKCIA_KOD_V 633
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 701
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 702
POVOLVP_KOD_V I01 FUNKCIA_KOD_V 703
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 721
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 722
POVOLVP_KOD_V I02 FUNKCIA_KOD_V 723
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 731
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 732
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 733
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 741
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 742
POVOLVP_KOD_V I04 FUNKCIA_KOD_V 743
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 751
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 752
POVOLVP_KOD_V I05 FUNKCIA_KOD_V 753
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 901
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 901
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 901
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 901
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 901
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 902
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 902
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 902
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 902
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 902
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 903
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 903
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 903
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 903
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 903
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 904
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 904
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 904
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 904
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 904
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 905
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 905
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 905
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 905
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 905
POVOLVP_KOD_V F03 FUNKCIA_KOD_V 906
POVOLVP_KOD_V G01 FUNKCIA_KOD_V 906
POVOLVP_KOD_V G05 FUNKCIA_KOD_V 906
POVOLVP_KOD_V G08 FUNKCIA_KOD_V 906
POVOLVP_KOD_V I03 FUNKCIA_KOD_V 906

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD
Obmedzovaná položka: ODBOR_KOD
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 001
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 002
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 003
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 004
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 005
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 006
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 007
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 008
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 009
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 010
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 011
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 012
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 013
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 014
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 015
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 016
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 017
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 018
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 019
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 020
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 021
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 022
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 023
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 024
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 024
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 025
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 026
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 027
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 028
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 029
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 030
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 031
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 031
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 032
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 034
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 037
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 038
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 039
POVOLVP_KOD H04 ODBOR_KOD 039
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 040
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 040
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 043
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 043
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 044
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 045
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 046
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 047
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 047
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 047
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 047
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 048
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 049
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 050
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 051
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 052
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 052
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 053
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 053
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 054
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 055
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 056
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 057
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 057
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 057
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 058
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 058
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 058
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 058
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 059
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 059
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 060
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 061
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 062
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 062
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 063
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 064
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 065
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD H02 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 066
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 067
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 068
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 069
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 070
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 070
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 071
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 072
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 073
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 074
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 075
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 076
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 078
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 080
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 081
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 082
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 083
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 084
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 096
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 097
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 100
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 100
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 101
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 102
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 102
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 103
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 103
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 104
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 105
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 106
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 107
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 108
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 109
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 110
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 111
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 112
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 113
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 114
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 115
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 116
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 117
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 118
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 119
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 120
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 121
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 122
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 123
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 124
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 125
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 126
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 127
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 128
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 129
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 129
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 130
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 131
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 131
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 131
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 131
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 131
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 132
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 133
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 133
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 133
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 134
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 135
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 137
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 138
POVOLVP_KOD H02 ODBOR_KOD 139
POVOLVP_KOD H03 ODBOR_KOD 139
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 140
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 141
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 142
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 143
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 144
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 145
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 146
POVOLVP_KOD I05 ODBOR_KOD 146
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 149
POVOLVP_KOD I05 ODBOR_KOD 149
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 153
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 154
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 155
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 156
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 157
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 157
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 158
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 159
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 160
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 160
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 162
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 163
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 166
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 167
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 168
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 169
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 187
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 215
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 216
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 219
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 220
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 221
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 222
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 223
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 224
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 225
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 225
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 225
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 226
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD I05 ODBOR_KOD 227
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 229
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 230
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 231
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 232
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 234
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 239
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 239
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 240
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 241
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 241
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 241
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 241
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 242
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 243
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 243
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 244
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 245
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 246
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 247
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 248
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 249
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 250
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 251
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 252
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 253
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 254
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 255
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 255
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 256
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 257
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 258
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 259
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 259
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 259
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 260
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 260
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 260
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 261
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 262
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 262
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 262
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 262
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 263
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 263
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 263
POVOLVP_KOD G04 ODBOR_KOD 264
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 265
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 265
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 265
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 266
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 266
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 267
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 268
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 269
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 269
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 270
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 271
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 272
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 273
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 274
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 275
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 276
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 277
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 279
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 280
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 280
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 281
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 281
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 282
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 283
POVOLVP_KOD G04 ODBOR_KOD 284
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 285
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 285
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 286
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 286
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 287
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 287
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 288
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 289
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 290
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 291
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 292
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 293
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 294
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 295
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 296
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 297
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 298
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 299
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 301
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 302
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 303
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 304
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 305
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 306
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 307
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 308
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 309
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 310
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 310
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 311
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 312
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 313
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 313
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 314
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 315
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 316
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 319
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 320
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 322
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 323
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 324
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 324
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 324
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 324
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 325
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 325
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 329
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 331
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 332
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 333
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 333
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 334
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 335
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 336
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 337
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 338
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 339
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 340
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 341
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 342
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 343
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 344
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 345
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 346
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 346
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 346
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 347
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 348
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 349
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 350
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 351
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 351
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 352
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 353
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 354
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 355
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 355
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 356
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 357
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 358
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 359
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 360
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 361
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 362
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 363
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 364
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 365
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 366
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 366
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 367
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 368
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 369
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 369
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 370
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 370
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 371
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 373
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 374
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 375
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 375
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 375
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 375
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 376
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 377
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 378
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 379
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 380
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 381
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 382
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 383
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 384
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 385
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 385
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 387
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 393
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 397
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD I05 ODBOR_KOD 411
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 481
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 484
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 485
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 486
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 487
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 488
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 490
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 490
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD I05 ODBOR_KOD 491
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 492
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD F05 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD H02 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD I05 ODBOR_KOD 493
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 494
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 496
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 497
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 498
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 498
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 498
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 516
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 518
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 519
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 521
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 522
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 523
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 524
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 525
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 525
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 525
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 525
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 525
POVOLVP_KOD F05 ODBOR_KOD 526
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 527
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 529
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 530
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 531
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 532
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 533
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 534
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 535
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 536
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 537
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 538
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 539
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 541
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 542
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 543
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 544
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 545
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 546
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 547
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 548
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 549
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 550
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 551
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 552
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 553
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 554
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 555
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 556
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 557
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 558
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 558
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 559
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 560
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 561
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 562
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 563
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 564
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 564
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 564
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 565
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 565
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 566
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 567
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 568
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 569
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 569
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 570
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 571
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 572
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 572
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 573
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 574
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 575
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 576
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 577
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 578
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 578
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 578
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 578
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 579
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 580
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 581
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 582
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 583
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 584
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 585
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 586
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 587
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 588
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 589
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 589
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 590
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 591
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 592
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 593
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 594
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 595
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 596
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 597
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 598
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 599
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 701
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 702
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 703
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 704
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 705
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 710
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 711
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 712
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 713
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 714
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 715
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 716
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 717
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 718
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 719
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 720
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 721
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 722
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 723
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 724
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 725
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 726
POVOLVP_KOD G04 ODBOR_KOD 727
POVOLVP_KOD G10 ODBOR_KOD 727
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 728
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 728
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 729
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 730
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 802
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 803
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 804
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 805
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 806
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 807
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 808
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 809
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 810
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 811
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 812
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 813
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 814
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 815
POVOLVP_KOD G07 ODBOR_KOD 816
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 817
POVOLVP_KOD G09 ODBOR_KOD 818
POVOLVP_KOD G04 ODBOR_KOD 819
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 820
POVOLVP_KOD G10 ODBOR_KOD 821
POVOLVP_KOD H02 ODBOR_KOD 822
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 823
POVOLVP_KOD H03 ODBOR_KOD 824
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 825
POVOLVP_KOD H04 ODBOR_KOD 826
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 827
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 844
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 846
POVOLVP_KOD F05 ODBOR_KOD 852
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 855
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 856
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 859
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 859
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 867
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 867
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 868
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 869
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 870
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 871
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 872
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 873
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 874
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 874
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 875
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 876
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 877
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 878
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 878
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 879
POVOLVP_KOD G11 ODBOR_KOD 881
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 884
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 885
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 886
POVOLVP_KOD G09 ODBOR_KOD 887
POVOLVP_KOD H04 ODBOR_KOD 888
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 892
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 893
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 896
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 930
POVOLVP_KOD G07 ODBOR_KOD 931
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 932
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 937
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 938
POVOLVP_KOD H01 ODBOR_KOD 939
POVOLVP_KOD G11 ODBOR_KOD 945
POVOLVP_KOD A01 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD B01 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD C01 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD D01 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD E01 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD F03 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD F04 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD G01 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD G02 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD G03 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD G05 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD G08 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD I01 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD I02 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD I03 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD I04 ODBOR_KOD 998
POVOLVP_KOD I05 ODBOR_KOD 998

Obmedzujúca položka: ODBOR_KOD
Obmedzovaná položka: POSKYTZS_KOD
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
ODBOR_KOD 001 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 002 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 003 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 004 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 005 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 006 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 007 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 008 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 009 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 010 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 011 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 012 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 013 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 014 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 015 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 016 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 017 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 018 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 019 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 020 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 022 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 023 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 024 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 025 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 026 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 027 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 028 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 029 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 030 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 031 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 032 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 034 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 037 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 038 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 039 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 040 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 043 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 044 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 045 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 046 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 047 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 048 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 049 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 050 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 051 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 053 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 054 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 055 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 056 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 059 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 060 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 061 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 062 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 063 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 064 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 065 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 067 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 068 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 069 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 070 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 071 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 072 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 073 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 074 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 075 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 076 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 078 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 101 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 103 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 104 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 105 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 106 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 107 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 108 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 109 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 110 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 111 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 112 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 114 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 115 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 116 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 117 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 118 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 119 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 125 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 129 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 130 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 131 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 132 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 133 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 135 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 140 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 141 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 142 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 143 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 144 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 145 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 146 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 149 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 153 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 154 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 155 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 156 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 157 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 163 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 167 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 168 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 169 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 187 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 215 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 216 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 219 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 220 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 221 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 222 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 223 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 224 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 225 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 226 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 229 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 230 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 231 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 232 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 234 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 239 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 240 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 241 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 244 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 245 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 246 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 247 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 248 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 249 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 250 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 251 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 252 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 253 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 254 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 255 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 256 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 257 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 258 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 259 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 260 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 261 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 262 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 263 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 264 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 265 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 266 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 267 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 268 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 269 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 271 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 272 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 273 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 274 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 275 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 276 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 277 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 279 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 280 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 281 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 282 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 283 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 284 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 285 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 286 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 287 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 288 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 289 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 290 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 291 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 292 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 293 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 294 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 295 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 296 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 297 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 299 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 302 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 303 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 305 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 306 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 307 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 308 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 309 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 310 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 311 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 312 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 313 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 316 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 319 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 320 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 322 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 323 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 324 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 325 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 329 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 331 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 332 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 333 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 334 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 335 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 336 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 337 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 339 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 340 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 341 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 342 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 343 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 345 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 346 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 347 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 348 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 349 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 350 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 351 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 352 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 355 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 357 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 358 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 359 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 360 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 362 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 363 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 365 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 366 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 367 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 368 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 369 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 370 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 373 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 375 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 377 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 378 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 385 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 393 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 497 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 498 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 516 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 518 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 519 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 521 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 522 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 523 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 524 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 525 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 526 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 527 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 529 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 530 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 531 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 532 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 533 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 534 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 535 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 536 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 537 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 539 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 541 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 542 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 543 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 544 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 545 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 546 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 547 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 548 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 549 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 550 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 551 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 552 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 553 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 555 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 556 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 557 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 558 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 559 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 560 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 561 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 562 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 563 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 564 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 565 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 566 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 567 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 568 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 569 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 570 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 571 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 572 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 573 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 574 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 575 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 576 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 577 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 578 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 579 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 580 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 581 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 582 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 583 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 584 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 585 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 586 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 587 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 588 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 589 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 590 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 591 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 592 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 593 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 594 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 595 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 596 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 597 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 598 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 599 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 701 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 702 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 703 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 704 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 705 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 710 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 711 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 712 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 713 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 714 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 715 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 720 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 721 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 722 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 723 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 724 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 725 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 726 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 727 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 728 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 729 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 730 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 802 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 804 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 805 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 806 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 807 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 808 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 809 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 810 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 814 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 815 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 816 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 817 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 818 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 819 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 820 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 821 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 827 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 844 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 846 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 852 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 855 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 856 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 859 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 867 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 868 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 869 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 870 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 871 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 872 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 873 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 874 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 875 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 876 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 877 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 878 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 879 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 881 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 886 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 887 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 892 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 893 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 896 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 930 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 931 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 932 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 937 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 938 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 945 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 998 POSKYTZS_KOD 1
ODBOR_KOD 039 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 080 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 096 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 097 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 119 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 120 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 122 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 125 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 126 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 127 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 128 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 134 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 157 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 159 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 160 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 162 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 304 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 363 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 364 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 374 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 397 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 497 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 526 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 538 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 551 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 573 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 589 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 811 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 826 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 852 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 888 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 998 POSKYTZS_KOD 2
ODBOR_KOD 053 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 137 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 138 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 139 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 369 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 716 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 717 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 822 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 823 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 824 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 825 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 939 POSKYTZS_KOD 3
ODBOR_KOD 264 POSKYTZS_KOD 4
ODBOR_KOD 284 POSKYTZS_KOD 4
ODBOR_KOD 817 POSKYTZS_KOD 4
ODBOR_KOD 819 POSKYTZS_KOD 4
ODBOR_KOD 821 POSKYTZS_KOD 4
ODBOR_KOD 938 POSKYTZS_KOD 4
ODBOR_KOD 998 POSKYTZS_KOD 4
ODBOR_KOD 001 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 002 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 003 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 004 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 005 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 006 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 007 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 008 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 009 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 010 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 011 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 012 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 013 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 014 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 015 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 016 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 017 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 018 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 019 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 020 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 021 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 022 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 023 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 024 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 025 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 026 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 027 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 028 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 029 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 030 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 031 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 032 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 034 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 037 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 038 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 039 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 040 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 043 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 044 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 045 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 046 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 047 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 048 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 049 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 050 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 051 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 052 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 053 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 054 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 055 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 056 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 057 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 058 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 059 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 060 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 061 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 062 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 063 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 064 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 065 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 066 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 067 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 068 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 069 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 070 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 071 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 072 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 073 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 074 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 075 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 076 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 078 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 080 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 081 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 082 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 083 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 084 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 096 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 097 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 100 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 101 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 102 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 103 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 104 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 105 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 106 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 107 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 108 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 109 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 110 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 111 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 112 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 113 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 114 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 115 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 116 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 117 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 118 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 119 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 120 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 121 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 122 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 123 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 124 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 125 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 126 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 127 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 128 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 129 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 130 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 131 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 132 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 133 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 134 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 135 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 137 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 138 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 139 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 140 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 141 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 142 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 143 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 144 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 145 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 146 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 149 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 153 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 154 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 155 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 156 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 157 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 158 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 159 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 160 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 162 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 163 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 166 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 167 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 168 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 169 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 187 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 215 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 216 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 219 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 220 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 221 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 222 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 223 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 224 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 225 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 226 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 227 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 229 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 230 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 231 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 232 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 234 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 239 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 240 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 241 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 242 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 243 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 244 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 245 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 246 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 247 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 248 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 249 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 250 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 251 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 252 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 253 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 254 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 255 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 256 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 257 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 258 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 259 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 260 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 261 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 262 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 263 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 264 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 265 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 266 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 267 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 268 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 269 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 270 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 271 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 272 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 273 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 274 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 275 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 276 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 277 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 279 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 280 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 281 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 282 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 283 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 284 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 285 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 286 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 287 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 288 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 289 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 290 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 291 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 292 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 293 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 294 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 295 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 296 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 297 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 298 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 299 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 301 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 302 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 303 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 304 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 305 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 306 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 307 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 308 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 309 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 310 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 311 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 312 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 313 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 314 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 315 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 316 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 319 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 320 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 322 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 323 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 324 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 325 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 329 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 331 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 332 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 333 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 334 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 335 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 336 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 337 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 338 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 339 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 340 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 341 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 342 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 343 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 344 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 345 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 346 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 347 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 348 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 349 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 350 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 351 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 352 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 353 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 354 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 355 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 356 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 357 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 358 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 359 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 360 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 361 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 362 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 363 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 364 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 365 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 366 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 367 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 368 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 369 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 370 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 371 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 373 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 374 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 375 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 376 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 377 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 378 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 379 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 380 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 381 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 382 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 383 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 384 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 385 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 387 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 393 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 397 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 411 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 481 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 484 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 485 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 486 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 487 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 488 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 490 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 491 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 492 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 493 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 494 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 496 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 497 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 498 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 516 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 518 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 519 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 521 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 522 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 523 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 524 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 525 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 526 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 527 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 529 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 530 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 531 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 532 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 533 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 534 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 535 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 536 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 537 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 538 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 539 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 541 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 542 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 543 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 544 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 545 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 546 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 547 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 548 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 549 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 550 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 551 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 552 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 553 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 554 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 555 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 556 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 557 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 558 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 559 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 560 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 561 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 562 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 563 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 564 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 565 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 566 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 567 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 568 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 569 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 570 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 571 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 572 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 573 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 574 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 575 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 576 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 577 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 578 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 579 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 580 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 581 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 582 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 583 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 584 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 585 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 586 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 587 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 588 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 589 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 590 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 591 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 592 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 593 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 594 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 595 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 596 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 597 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 598 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 599 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 701 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 702 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 703 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 704 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 705 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 710 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 711 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 712 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 713 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 714 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 715 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 716 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 717 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 718 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 719 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 720 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 721 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 722 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 723 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 724 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 725 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 726 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 727 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 728 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 729 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 730 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 802 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 803 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 804 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 805 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 806 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 807 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 808 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 809 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 810 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 811 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 812 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 813 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 814 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 815 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 816 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 817 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 818 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 819 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 820 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 821 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 822 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 823 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 824 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 825 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 826 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 827 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 844 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 846 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 852 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 855 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 856 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 859 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 867 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 868 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 869 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 870 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 871 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 872 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 873 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 874 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 875 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 876 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 877 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 878 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 879 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 881 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 884 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 885 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 886 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 887 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 888 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 892 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 893 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 896 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 930 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 931 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 932 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 937 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 938 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 939 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 945 POSKYTZS_KOD 9
ODBOR_KOD 998 POSKYTZS_KOD 9

Obmedzujúca položka: POVOLVP_KOD
Obmedzovaná položka: FUNKCIA_KOD
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 002
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 003
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 004
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 004
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 004
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 004
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 005
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 006
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 007
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 008
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 009
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 009
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 009
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 009
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 009
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 009
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 010
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 010
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 010
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 010
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 010
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 010
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 011
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 011
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 011
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 011
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 011
POVOLVP_KOD G10 FUNKCIA_KOD 011
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 011
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 012
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 013
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 014
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 014
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 015
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 015
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 016
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 017
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 018
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 019
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 020
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 021
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 022
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 023
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 024
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 025
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 026
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 027
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 028
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 029
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 030
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 031
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 032
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 032
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 032
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 032
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 033
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 033
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 033
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 033
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 035
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G04 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G07 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G09 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD G11 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD H01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD H03 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 036
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD G07 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD G09 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 037
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD G07 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD G09 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD H01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD H03 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 038
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 040
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 041
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 042
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 043
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 044
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 045
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 046
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 047
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 048
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 049
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 050
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 051
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 052
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 053
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 054
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 055
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 055
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 055
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 055
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 055
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 055
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G07 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G09 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD G11 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD H01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD H02 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD H03 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 056
POVOLVP_KOD A01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD B01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD C01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G04 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G07 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G09 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G10 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD G11 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD H01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD H02 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD H03 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 099
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 101
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 102
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 103
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 104
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 105
POVOLVP_KOD D01 FUNKCIA_KOD 106
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 201
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 202
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 203
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 204
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 205
POVOLVP_KOD E01 FUNKCIA_KOD 206
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 301
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 302
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 303
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 311
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 312
POVOLVP_KOD F04 FUNKCIA_KOD 313
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 321
POVOLVP_KOD F05 FUNKCIA_KOD 322
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 401
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 402
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 403
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 411
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 412
POVOLVP_KOD G02 FUNKCIA_KOD 413
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 421
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 422
POVOLVP_KOD G03 FUNKCIA_KOD 423
POVOLVP_KOD G04 FUNKCIA_KOD 431
POVOLVP_KOD G04 FUNKCIA_KOD 432
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 441
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 442
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 443
POVOLVP_KOD G07 FUNKCIA_KOD 451
POVOLVP_KOD G07 FUNKCIA_KOD 452
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 461
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 462
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 463
POVOLVP_KOD G09 FUNKCIA_KOD 471
POVOLVP_KOD G10 FUNKCIA_KOD 481
POVOLVP_KOD G11 FUNKCIA_KOD 491
POVOLVP_KOD H01 FUNKCIA_KOD 601
POVOLVP_KOD H01 FUNKCIA_KOD 602
POVOLVP_KOD H02 FUNKCIA_KOD 611
POVOLVP_KOD H02 FUNKCIA_KOD 612
POVOLVP_KOD H03 FUNKCIA_KOD 621
POVOLVP_KOD H03 FUNKCIA_KOD 622
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 631
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 632
POVOLVP_KOD H04 FUNKCIA_KOD 633
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 701
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 702
POVOLVP_KOD I01 FUNKCIA_KOD 703
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 721
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 722
POVOLVP_KOD I02 FUNKCIA_KOD 723
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 731
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 732
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 733
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 741
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 742
POVOLVP_KOD I04 FUNKCIA_KOD 743
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 751
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 752
POVOLVP_KOD I05 FUNKCIA_KOD 753
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 901
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 901
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 901
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 901
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 901
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 902
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 902
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 902
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 902
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 902
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 903
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 903
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 903
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 903
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 903
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 904
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 904
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 904
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 904
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 904
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 905
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 905
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 905
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 905
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 905
POVOLVP_KOD F03 FUNKCIA_KOD 906
POVOLVP_KOD G01 FUNKCIA_KOD 906
POVOLVP_KOD G05 FUNKCIA_KOD 906
POVOLVP_KOD G08 FUNKCIA_KOD 906
POVOLVP_KOD I03 FUNKCIA_KOD 906